Arhiv novic objavljenih v letu 2017
Objava predloga dnevnega reda, predlogov sklepov in gradiv za sklic skupščin

Datum: 22. 09. 2017

Zaradi mnenj Urada RS za intelektualno lastnino, podanih na skupnih sejah Skupščine izvajalcev IPF in Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF, ter zaradi zagotavljanja zakonitosti, v skladu s 36. členom Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, ki je bil sprejet na seji Skupščine izvajalcev in seji Skupščine proizvajalcev fonogramov dne 21. 9. 2017, pred sklicem naslednje skupščine objavljamo:

 1. Predlog dnevnega reda
 2. Predloge sklepov
 3. Gradiva

 

 1. Predlog dnevnega reda 
  1. Otvoritev seje skupščine
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Uskladitev z določbami ZKUASP
  4. Imenovanje v organe KO

 

 1. Predlogi sklepov

 

Ad 1 - Otvoritev seje skupščine

SKLEP 1:

Za predsednika seje Skupščine IPF se imenuje Borut ČINČ.

 

SKLEP 2:

Za preštevalca glasov se imenujeta Miha ŠINKOVEC in Marjan ZUPAN.

 

SKLEP 3:

Za zapisnikarja se potrdi notar Bojan PODGORŠEK.

 

Ad 2 - Potrditev dnevnega reda

SKLEP 4:

Potrdi se predlagani dnevni red.

 

Ad 3 - Uskladitev z določbami ZKUASP

SKLEP 5:

Sprejme se spremembe Statuta IPF.

 

SKLEP 6:

Sprejme se spremembe Pravilnika o delitvi nadomestil izvajalcev.

 

SKLEP 7:

Sprejme se spremembe Pravilnika o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov.

 

SKLEP 8:

Sprejmejo se spremembe Pravil o uporabi nerazdeljenih zneskov nadomestil.

 

SKLEP 9:

Sprejmejo se spremembe Pravil o vlaganju v bančne depozite in uporabi teh prihodkov.

 

SKLEP 10:

Sprejmejo se spremembe Pravil o stroških poslovanja.

 

SKLEP 11:

Sprejmejo se spremembe Pravil o namenskih skladih izvajalcev.

 

SKLEP 12

Sprejmejo se spremembe Pravil o namenskih skladih proizvajalcev fonogramov.

 

Ad 4 - Imenovanje v organe KO

SKLEP 13:

Za člane nadzornega odbora se imenujejo naslednji trije predstavniki izvajalcev:

_____________________________

_____________________________

_____________________________.

 

SKLEP 14:

Za člane nadzornega odbora se imenujejo naslednji trije predstavniki proizvajalcev fonogramov:

_____________________________

_____________________________

_____________________________.

Opomba: v skladu z 58. členom Statuta IPF predloge v elekcijskem postopku, opravljenem med člani skupščine še pred sklicem seje, na kateri bodo potekale volitve oz. imenovanja, zbira poslovodstvo med 3. in 6. oktobrom 2017 do 15 ure. Predlogi, prispeli po navedenem roku, ne bodo upoštevani. K predlogu je potrebno priložiti soglasje kandidata, potrdilo o nekaznovanosti in kratko predstavitev kandidata. Za člana nadzornega odbora ne more biti imenovana oseba, ki ne more biti član organa vodenja ali nadzora, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

 

SKLEP 15:

Za predsednika skupščine se izvoli _____________________________.

 

SKLEP 16:

Za predsednika skupščinske skupine izvajalcev se izvoli _____________________________.

 

SKLEP 17:

Za predsednika skupščinske skupine proizvajalcev fonogramov se izvoli _____________________________.

Opomba: v skladu z 54. členom Statuta IPF predloge v elekcijskem postopku, opravljenem med člani skupščine še pred sklicem seje, na kateri bodo potekale volitve oz. imenovanja, zbira poslovodstvo med 3. in 6. oktobrom 2017 do 15 ure. Predlogi, prispeli po navedenem roku, ne bodo upoštevani. K predlogu je potrebno priložiti soglasje kandidata, potrdilo o nekaznovanosti in kratko predstavitev kandidata.

 

 1. Gradiva

 

V skladu s 36. členom Statuta IPF objavljamo naslednja gradiva:

 
Vabilo na 27., redno sejo Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF

Datum: 30. 08. 2017

Spoštovani člani Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF,

vabimo vas na 27., redno sejo Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF. Vabilo je na voljo na spodnji povezavi:

Vabilo na 27., redno skupščino proizvajalcev fonogramov IPF

 

DOLOČILA, VEZANA NA SKLIC SKUPŠČINE

Posebna opozorila

- Seja Skupščine izvajalcev IPF in Seja Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF bosta zaradi zagotavljanja regularnosti odločanja po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) potekali sočasno. 
- Navzočnost ob začetku seje je zaradi ugotavljanja sklepčnosti nujna. Člani, ki bodo zamudili začetek seje, ne bodo mogli sodelovati pri odločanju. 
- V skladu z 21. členom Poslovnika Skupščine izvajalcev je predhodna najava udeležbe na seji obvezna.

 

Gradiva

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena v spletni aplikaciji ADMISS (https://admiss.ipf.si/) najpozneje 15 dni pred sejo skupščine, od takrat naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljana.

 

Pooblastila

Pooblastitelj priglasi pooblastilo strokovni službi Zavoda najprej 7 dni in najpozneje 3 delovne dni pred skupščino, na katero se pooblastilo nanaša. Priglasitve pooblastil, ki jih strokovna služba Zavoda prejme po izteku uradnih ur na dan izteka roka iz tega odstavka, so neveljavne in pooblaščenec na seji skupščine pooblastiteljev, katerih pooblastitev je prepozno prijavil, ne more zastopati.

Pooblastila članov Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF za zastopanje na sejah Skupščin proizvajalcev fonogramov IPF bodo upoštevana, v kolikor bodo kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
- Pooblastitelj je v trenutku dajanja pooblastila član Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF.
- Upoštevana bodo pooblastila, ki jih bo Strokovna služba IPF prejela v času svojih uradnih ur v roku, določenem s Statutom IPF.

Pooblastila, poslana po pošti, morajo biti oddana s priporočeno pošiljko najpozneje zadnji dan roka, ki je s Statutom določen za priglasitev pooblastil.

Vsa druga prejeta pooblastila ne bodo upoštevana.

Člani skupščine, ki bodo ob izpolnjenih kumulativnih pogojih pooblastili pooblaščence, so lahko prisotni na skupščini, vendar brez glasovalne pravice.
Vabilo na 27., redno sejo Skupščine izvajalcev IPF

Datum: 30. 08. 2017

Spoštovani člani Skupščine izvajalcev IPF,

vabimo vas na 27., redno sejo Skupščine izvajalcev IPF. Vabilo je na voljo na spodnji povezavi:

Vabilo na 27., redno skupščino izvajalcev IPF

 

DOLOČILA, VEZANA NA SKLIC SKUPŠČINE

Posebna opozorila

- Seja Skupščine izvajalcev IPF in Seja Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF bosta zaradi zagotavljanja regularnosti odločanja po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) potekali sočasno.
- Navzočnost ob začetku seje je zaradi ugotavljanja sklepčnosti nujna. Člani, ki bodo zamudili začetek seje, ne bodo mogli sodelovati pri odločanju.
- V skladu z 21. členom Poslovnika Skupščine izvajalcev je predhodna najava udeležbe na seji obvezna.

 

Gradiva

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena v spletni aplikaciji ADMISS (https://admiss.ipf.si/) najpozneje 15 dni pred sejo skupščine, od takrat naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljana.

 

Pooblastila

Pooblastitelj priglasi pooblastilo strokovni službi Zavoda najprej 7 dni in najpozneje 3 delovne dni pred skupščino, na katero se pooblastilo nanaša. Priglasitve pooblastil, ki jih strokovna služba Zavoda prejme po izteku uradnih ur na dan izteka roka iz tega odstavka, so neveljavne in pooblaščenec na seji skupščine pooblastiteljev, katerih pooblastitev je prepozno prijavil, ne more zastopati.

Pooblastila članov Skupščine izvajalcev IPF za zastopanje na sejah Skupščin izvajalcev IPF bodo upoštevana, v kolikor bodo kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
- Pooblastitelj je v trenutku dajanja pooblastila član Skupščine izvajalcev IPF.
- Upoštevana bodo pooblastila, ki jih bo Strokovna služba IPF prejela v času svojih uradnih ur v roku, določenem s Statutom IPF.

Pooblastila, poslana po pošti, morajo biti oddana s priporočeno pošiljko najpozneje zadnji dan roka, ki je s Statutom določen za priglasitev pooblastil.

Vsa druga prejeta pooblastila ne bodo upoštevana.

Člani skupščine, ki bodo ob izpolnjenih kumulativnih pogojih pooblastili pooblaščence, so lahko prisotni na skupščini, vendar brez glasovalne pravice.

 
Obračun za nadomestila za leti 2016 in 2011 je končan

Datum: 10. 07. 2017

V IPF-u smo pripravili obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2016 in končni poračun za leto 2011. V obračun smo všteli vse prijave vaših posnetih izvedb, ki smo jih prejeli najmanj do 31. marca 2017. Če imamo vse vaše podatke za nakazilo, vam bomo sredstva izplačali predvidoma 14. julija 2017.

 

Nadomestilo za javno priobčitev pripada del vam pripada, če so bili v letu 2016 in 2011 (končni obračun) uporabljeni fonogrami, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec. Nadomestilo vam začnemo obračunavati takoj, izplačilo pa izvedemo, ko skupno obračunano nadomestilo doseže minimalno vsoto, ki jo je Svet IPF določil v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil (10 EUR). Če ste že prejeli nadomestila za pretekla obračunska obdobja, vam bomo izplačali razliko med obračunanim in že prejetim zneskom.

 

Preverite podatke za izplačilo

Če že razpolagamo z vsemi osebnimi podatki, potrebnimi za nakazilo, vam bomo nadomestilo izplačali predvidoma 14. julija 2017. Vse, ki izstavljate račune, pa prosimo, da na podlagi priloženega finančnega obvestila račun čimprej izdate. Računi bodo praviloma plačani v 30 dneh po prejemu.

 

Prosimo vse upravičence, da nam najkasneje do 12. julija 2017 na elektronski naslov obracuni@ipf.si sporočite dopolnitve oz. morebitne spremembe podatkov za izplačilo, saj po tem datumu spremembe ne bodo več možne!

 

Podrobnejši podatki

Izpis lastnih obračunskih podatkov in natančnejše poročilo o opravljenih obračunih si boste lahko ogledali v spletni aplikaciji ADMISS v prvi polovici avgusta 2017. Na voljo bodo tudi podatki o predvajanjih fonogramov, ločeno po radijskih programih, po posameznih letih in mesecih ter poročilo o opravljenih obračunih in poračunih.

 

Upravičenec ima pravico v roku 90 dni od objave obvestila o izvedenem obračunu na spletnem mestu IPF Strokovnemu svetu podati pisni zahtevek za naknadni obračun, dopolnilo obračuna ali popravek obračuna, če meni, da mu nadomestilo ni bilo obračunano oz. če meni, da mu je bilo nadomestilo obračunano nepravilno.

 

Imate vprašanja?

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/52 72 930 in na elektronskem naslovu: obracuni@ipf.si.
Okrogla miza Glasba v primežu piratstva in podelitev nagrad ZLATA PIŠČAL

Datum: 08. 06. 2017

Spoštovani člani, v nadaljevanju vam posredujemo vabilo Društva ZLATA PIŠČAL.

Prav je, da glasbeniki svojemu delu nastavimo ogledalo in dovolimo, da o našem delu presojajo predstavniki strokovne javnosti. Združeni v akademijo ZLATA PIŠČAL so naredili nabor najboljših v letu 2016. Pred nami je tako tretja podelitev cehovskih glasbenih nagrad ZLATA PIŠČAL v kategorijah skladba leta, album leta, izvajalec leta, novinec leta in za življenjsko delo.

Pred podelitvijo vas vabimo na okroglo mizo z naslovom Glasba v primežu piratstva, na kateri bodo svoje izkušnje in poglede soočili glasbeniki, predstavniki fonogramske industrije in strokovnjaki za boj proti piratstvu.

Pričakujemo vas v TOREK, 13. junija 2017, ob 17. uri v Grand hotelu Union Business v Ljubljani.


Prijave sprejemamo TUKAJ.


Program srečanja

17:00 Okrogla miza: Glasba v primežu piratstva
19:00 Podelitev nagrad zlata piščal & jam session z zasedbo Kranjci.


S kolegialnimi pozdravi!


Društvo ZLATA PIŠČAL