Organi IPF

O glavnih vprašanjih, povezanih z uveljavljanjem in zaščito pravic odločata skupščini zavoda IPF (izvajalci in proizvajalci fonogramov). Člani vsake skupščine volijo svoje predstavnike v svet IPF, ki vodi njegovo delovanje, ter strokovni svet, ki je nadzorno in svetovalno telo organizacije, ob sporih pa igra tudi vlogo arbitra.
Svet zavoda IPF

Zavod upravlja Svet zavoda, ki ga sestavljajo predsednika in podpredsednika obeh skupščin ter po en dodatni član vsake skupščine. 

Naloge Sveta zavoda so:

 • oblikovanje predloga sprememb in usklajevanje statuta ter drugih splošnih aktov zavoda, ki jih sprejmeta skupščini ter sprejemanje čistopisov statuta in splošnih aktov zavoda,
 • obravnavanje in sprejemanje letnega poročila o zbranih avtorskih honorarjih in nadomestilih, njihovi delitvi, poslovanju kolektivne organizacije, izvajanju sporazumov iz 156. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami, ki ga pripravi direktor in ga potrjujeta skupščini,
 • obravnavanje predloga finančnega načrta kolektivne organizacije za naslednje leto, ki vključuje plan stroškov njenega poslovanja, ki ga pripravi direktor in ga potrjujeta skupščini,
 • obravnavanje poročila revizijske gospodarske družbe o opravljenem pregledu računovodskih izkazov skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, notranjimi akti kolektivne organizacije in sporazumi, ki jih je ta sklenila z drugimi, in podajanje mnenj o poročilu in mnenju iz te alineje,
 • sprejemanje sistemizacije delovnih mest,
 • sprejema predlog letnega načrta dela,
 • nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
 • imenovanje in razreševanje direktorja zavoda,
 • posredovanje mnenj in predlogov glede posameznih vprašanj direktorju, skupščini proizvajalcev fonogramov in skupščini glasbenih izvajalcev,
 • odločanje o ugovorih zoper odločitve direktorja,
 • oblikovanje in sprejemanje tarif,
 • oblikovanje in sprejemanje pravilnika o delitvi nadomestil ter drugih aktov Zavoda, v kolikor zakon ali statut ne določata drugače,
 • določanje vzorca za obračun honorarjev iz naslova definirane uporabe,
 • obravnava prošnje za izplačilo predujmov,
 • določa minimalno vsoto za izplačilo avtorskih honorarjev in nadomestil,
 • druge naloge ob upoštevanju narave organa in pristojnosti po Zakonu o zavodih in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.

Svet zavoda IPF

Člani sveta zavoda IPF:

Boštjan Menart Predsednik
mag. Andrej Sraka Podpredsednik
Boštjan Dermol Član
Darjo Rot Član
Davorin Petrič Član
Goran Lisica ČlanStrokovni svet zavoda IPF

Strokovni svet je svetovalno telo, ki nadzoruje zakonitost delovanja organov zavoda in s strokovnimi nasveti pomaga pri reševanju težav, na katere naletijo organi zavoda ali člani katere od skupščin pri opravljanju svojega dela. 

Poleg nalog, določenih s statutom, opravlja Strokovni svet tudi vlogo razsodnika v sporih, ki bi utegnili nastati med organi zavoda, med organi zavoda in člani katere od skupščin ali med člani obeh skupščin. Pravila za reševanje sporov ureja notranji pravilnik, ki ga izdela Strokovni svet.

Naloge Strokovnega sveta so tako zlasti:

 • nadzor nad zakonitostjo delovanja organov zavoda,
 • s strokovnimi nasveti pomagati pri reševanju težav, na katere naletijo organi zavoda ali člani katere od skupščin pri opravljanju svojega dela,
 • razsojati v sporih, ki bi utegnili nastati med organi zavoda, med organi zavoda in člani katere od skupščin ali med člani obeh skupščin v skladu s Pravilnikom o reševanju sporov,
 • razsojati v postopkih o disciplinski odgovornosti v skladu s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti,
 • obravnavanje letnega poročila o zbranih avtorskih honorarjih in nadomestilih, njihovi delitvi, poslovanju kolektivne organizacije, izvajanju sporazumov iz 156. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami,
 • obravnavanje predloga finančnega načrta kolektivne organizacije za naslednje leto, ki vključuje plan stroškov njenega poslovanja;
 • obravnavanje poročila revizijske gospodarske družbe o opravljenem pregledu računovodskih izkazov skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, notranjimi akti kolektivne organizacije in sporazumi, ki jih je ta sklenila z drugimi in podajanje mnenj o poročilu in mnenju iz te alineje,
 • obravnavanje predloga letnega načrta dela
 • nadzorovanje tarife in načina razdeljevanja sredstev med proizvajalce fonogramov in izvajalce,
 • druge naloge ob upoštevanju narave organa in pristojnosti po Zakonu o zavodih in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah ter v skladu z notranjimi akti zavoda. 

Strokovni svet sestavljajo:

 • trije predstavniki Skupščine proizvajalcev fonogramov,
 • trije predstavniki Skupščine izvajalcev,
 • en predstavnik, nečlan Skupščine izvajalcev, ali predstavnik organizacije, ki jo določi Skupščina izvajalcev, vendar pa ni obvezen,
 • en predstavnik, nečlan Skupščine proizvajalcev fonogramov, ali predstavnik organizacije, ki jo določi Skupščina proizvajalcev fonogramov, vendar pa ni obvezen.

  Strokovni svet zavoda IPF

Člani strokovnega sveta zavoda IPF:

Anže Zavrl Predsednik
Marko Stopar Podpredsednik
Borut Činč Član
Saša Lušič Član
Primož Pečovnik Član
Goran Šarac ČlanDirektor in strokovna služba

Organizira in vodi delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost delovanja zavoda. 

Direktor opravlja naslednja dela in naloge:

 • pripravlja program razvoja zavoda,
 • izvršuje naloge, ki mu jih nalaga Svet zavoda,
 • koordinira delovanje organov,
 • pripravlja letno poročilo o zbranih avtorskih honorarjih in nadomestilih, njihovi delitvi, poslovanju kolektivne organizacije, izvajanju sporazumov iz 156. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami,
 • pripravlja predlog finančnega načrta kolektivne organizacije za naslednje leto, ki vključuje plan stroškov njenega poslovanja,
 • pripravlja predlog letnega načrta dela in odgovarja za njegovo izvedbo,
 • predlaga sistemizacijo delovnih mest,
 • organizira delo v zavodu,
 • odloča o delovnih razmerjih in disciplinski odgovornosti delavcev
 • s soglasjem Sveta zavoda imenuje in razrešuje svoje pomočnike,
 • opravlja druge naloge v skladu z veljavno zakonodajo, internimi akti in potrebami zavoda.

Direktor in strokovna služba zavoda IPF

 

Direktor:

Viljem Marjan Hribar DirektorSkupščini zavoda IPF

Skupščina proizvajalcev fonogramov

Skupščino proizvajalcev fonogramov sestavljajo proizvajalci fonogramov – pravne osebe, in proizvajalci fonogramov kot fizične osebe, ki se lahko izkažejo z dokazilom o tem, da so proizvedli fonogram, in zavodu podpišejo pristopno izjavo, na podlagi katere postanejo člani Skupščine proizvajalcev fonogramov.

Proizvajalci fonogramov – pravne osebe izvajajo svoje pravice v skupščini Zavoda preko svojih zakonitih zastopnikov ali njihovih pooblaščencev, v organih Zavoda pa preko svojih zakonitih zastopnikov.

Novi člani lahko članske pravice v obsegu in na način, določen s tem Statutom, uveljavljajo na redni skupščini v naslednjem koledarskem letu po podaji pristopne izjave.

Dediči proizvajalca fonograma kot fizične osebe morajo za pridobitev članstva v Skupščini proizvajalcev fonogramov poleg pristopne izjave Zavodu predložiti pravnomočni sklep o dedovanju, s katerim je odločeno o dedovanju sorodnih glasbenih pravic v njihovo korist, pravni naslednik pravne osebe pa ustrezen dokument o pravnem nasledstvu, pri čemer lahko dediči ali pravni nasledniki izvajajo svoje pravice v Skupščini proizvajalcev fonogramov le v takem obsegu, kot jih je pred njimi izvajal njihov pravni prednik.

Skupščina proizvajalcev fonogramov :

Boštjan Menart Predsednik
Darjo Rot Podpredsednik

Skupščina izvajalcev

Skupščino izvajalcev sestavljajo izvajalci, pevci, glasbeniki in druge osebe, ki z igranjem in petjem ali kako drugače izvajajo avtorska ali folklorna glasbena dela, objavljena na zavodu prijavljenih komercialnih fonogramih in ki zavodu podpišejo pristopno izjavo, na podlagi katere postanejo člani Skupščine izvajalcev. 

Člani Skupščine izvajalcev lahko pod pogoji za včlanitev v Skupščino izvajalcev postanejo tudi dediči glasbenih izvajalcev, ki se izkažejo s pravnomočnim sklepom o dedovanju, s katerim bo odločeno o dedovanju sorodnih glasbenih pravic v njihovo korist, in zavodu podpišejo pristopno izjavo, pri čemer lahko ti dediči izvajajo svoje pravice v Skupščini izvajalcev le v takem obsegu, kot jih je pred njimi izvajal njihov pravni prednik.

Članske pravice v obsegu in na način, določen s tem statutom pripadejo novemu članu z redno Skupščino izvajalcev v naslednjem koledarskem letu po včlanitvi v Skupščino izvajalcev. 

Skupščina izvajalcev :

Boštjan Dermol Predsednik
mag. Andrej Sraka Podpredsednik