Ali ste že pooblastili IPF?

IPF varuje in uveljavlja pravice vseh izvajalcev in proizvajalcev fonogramov – tudi vaše!

Če ste kot glasbeni izvajalec sodelovali pri nastanku glasbenega posnetka, ste tudi upravičeni do nadomestila za javno uporabo vaše glasbe. Glasbenim izvajalcem (pevcem, glasbenikom, dirigentom orkestrov, vodjem pevskih zborov, oblikovalcem tona ter drugim) in proizvajalcem fonogramov namreč po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) pripada pravica do nadomestila, če je njihova posneta izvedba, ki je bila objavljena na komercialno izdanem fonogramu, predvajana v javnosti. Ta pravica do nadomestila se po zakonu lahko uveljavlja le kolektivno, zato v imenu vseh izvajalcev in proizvajalcev fonogramov nadomestila od uporabnikov v Sloveniji zbira kolektivna organizacija IPF.

 

Kako?

Pooblastite IPF in prijavite svoje posnete izvedbe. Če se želite prijaviti kot izvajalec, izpolnite obrazec, ki je namenjen izvajalcem. Če se želite prijaviti kot proizvajalec fonogramov, pa izpolnite obrazec Pooblastilo upravičenca proizvajalca fonogramov.

Na obrazcu tudi lahko označite, če želite postati član skupščine proizvajalcev fonogramov oz. član skupščine izvajalcev.

 

Obvestilo imetnikom pravic

Na podlagi 83. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 63/2016 dne 7. 10. 2016, imetnike pravic obveščamo o njihovih pravicah iz 18. člena prej navedenega zakona:

 18. člen

(pooblastilo imetnika pravic)

(1) Imetnik pravic pisno pooblasti kolektivno organizacijo za upravljanje določene avtorske pravice na določenem avtorskem delu in za ozemlja po lastni izbiri, ne glede na državo članico svojega državljanstva ali prebivališča ali državo članico sedeža kolektivne organizacije.

(2) Imetnik pravic lahko za upravljanje določene avtorske pravice na določenem avtorskem delu za določeno ozemlje pooblasti le eno kolektivno organizacijo. Kolektivna organizacija brez pooblastila imetnika pravic ne more upravljati avtorske pravice na določenem avtorskem delu.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojna kolektivna organizacija v primerih iz 9. člena tega zakona upravlja avtorske pravice brez pooblastila imetnika pravic.

(4) Imetnik pravic lahko sam, ne glede na pooblastilo kolektivni organizaciji, dovoli uporabo svojega avtorskega dela za nekomercialno rabo (za humanitarni, kulturni, izobraževalni namen ipd.). O tem imetnik pravic obvesti kolektivno organizacijo najpozneje 15 dni po izdaji takšnega dovoljenja.

(5) Kolektivna organizacija ne more zavrniti upravljanja pravic iz prvega odstavka tega člena, če upravlja takšne avtorske pravice na takšni vrsti avtorskih del na določenem ozemlju.

(6) Imetnik pravic lahko delno ali v celoti prekliče pooblastilo iz prvega odstavka tega člena. O tem mora pisno obvestiti kolektivno organizacijo en mesec pred začetkom učinkovanja preklica. Kolektivna organizacija lahko v statutu določi, da preklic pooblastila začne učinkovati z novim poslovnim letom.

(7) Imetnik pravic je upravičen do avtorskih honorarjev, ki jih je kolektivna organizacija zbrala za njegov račun za uporabo njegovih del do začetka učinkovanja preklica pooblastila. Do začetka učinkovanja preklica pooblastila ima imetnik pravic, ki je član kolektivne organizacije, enake pravice, kot drugi člani kolektivne organizacije.

(8) Kolektivna organizacija ne more pogojevati preklica pooblastila z zahtevo, da se za upravljanje avtorske pravice pooblasti druga kolektivna organizacija.

(9) Kolektivna organizacija mora pred pridobitvijo pooblastila obvestiti imetnika pravic o njegovih pravicah iz tega člena.

 

Le popolna
registracija vaših
osebnih podatkov in
vaših del zagotavlja 
izplačilo 
nadomestil.
Pooblastilo izvajalca / upravičenca / dediča

Prosimo vas, da nam po pošti pošljete izpolnjen in podpisan spodnji obrazec (Pooblastilo izvajalca / upravičenca). Le na podlagi teh podatkov bomo lahko opravili delitev in izplačilo nadomestil, ki vam kot upravičencu pripadajo. Obvezna priloga pooblastilu je fotokopija veljavnega identifikacijskega osebnega dokumenta.

Na obrazcu lahko označite, če želite postati član skupščine izvajalcev IPF. Več o članstvu v skupščini si lahko preberete spodaj.

Obrazec lahko podpišete z osebnim digitalnim podpisom enega izmed sledečih izdajateljev digitalnih potrdil: Sigen-CA, PostaR-CA, Halcom in NLB-CA (za elektronski podpis je potrebno predhodno obrazec shraniti na vaš računalnik). Tako podpisani obrazec nam nato s klikom na gumb Pošlji posredujete po elektronski pošti.

Obrazec v obliki PDF lahko izpolnite elektronsko, za kar potrebujete brezplačni program Adobe Reader, ki ga najdete na sledeči povezavi: https://get.adobe.com/si/reader/ .

Pri uporabi spletnega brskalnika Chrome vam svetujemo, da PDF obrazec najprej shranite med dokumente in ga nato odprete z Adobe Reader aplikacijo. V nasprotnem primeru vam privzeti Chrome-ov pregledovalnik ne bo omogočil vnosa besedila v polja.

V primeru, da nimate nobenega izmed naštetih digitalnih potrdil, vas prosimo, da izpolnjeni obrazec natisnete, ga ročno podpišete in posredujete po pošti na naš naslov: IPF, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.

 

Pomembno

S tem obrazcem nam boste posredovali le svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo obračunanih nadomestil. Zato vas prosimo, da preverite prijave del pri katerih ste udeleženi kot izvajalec ali kot imetnik pravic izvajalca, saj vam bodo le popolne prijave zagotovile izplačilo vseh nadomestil, ki vam pripadajo. Če katera izmed posnetih glasbenih izvedb pri kateri ste udeleženi ni prijavljena, prijavo lahko uredite z obrazcem Prijava posnete glasbene izvedbe, ki ga najdete na tej povezavi

Obrazci

Pooblastilo proizvajalca fonogramov / upravičenca / dediča

Prosimo vas, da nam po pošti pošljete izpolnjen in podpisan spodnji obrazec (Pooblastilo proizvajalca fonogramov). Le na podlagi teh podatkov bomo lahko opravili delitev in izplačilo nadomestil, ki vam kot upravičencu pripadajo. Obvezna priloga pooblastilu (za fizične osebe) je fotokopija veljavnega identifikacijskega osebnega dokumenta.

Na obrazcu lahko označite, če želite postati član skupščine proizvajalcev fonogramov IPF. Več o članstvu v skupščini si lahko preberete spodaj.

Obrazec lahko podpišete z osebnim digitalnim podpisom enega izmed sledečih izdajateljev digitalnih potrdil: Sigen-CA, PostaR-CA, Halcom in NLB-CA (za elektronski podpis je potrebno predhodno obrazec shraniti na vaš računalnik). Tako podpisani obrazec nam nato s klikom na gumb Pošlji posredujete po elektronski pošti.

Obrazec v obliki PDF lahko izpolnite elektronsko, za kar potrebujete brezplačni program Adobe Reader, ki ga najdete na sledeči povezavi: https://get.adobe.com/si/reader/ .

Pri uporabi spletnega brskalnika Chrome vam svetujemo, da PDF obrazec najprej shranite med dokumente in ga nato odprete z Adobe Reader aplikacijo. V nasprotnem primeru vam privzeti Chrome-ov pregledovalnik ne bo omogočil vnosa besedila v polja.

V primeru, da nimate nobenega izmed naštetih digitalnih potrdil, vas prosimo, da izpolnjeni obrazec natisnete, ga ročno podpišete in posredujete po pošti na naš naslov: IPF, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.

 

Pomembno

S tem obrazcem nam boste posredovali le svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo obračunanih nadomestil. Zato vas prosimo, da preverite prijave del pri katerih ste udeleženi kot proizvajalec fonogramov ali kot imetnik pravic proizvajalca fonogramov, saj vam bodo le popolne prijave zagotovile izplačilo vseh nadomestil, ki vam pripadajo. Če katera izmed posnetih glasbenih izvedb pri kateri ste udeleženi ni prijavljena, prijavo lahko uredite z obrazcem Prijava posnete glasbene izvedbe, ki ga najdete na tej povezavi
Članstvo v skupščini

Skupščino izvajalcev sestavljajo izvajalci, pevci, glasbeniki in druge osebe, ki z igranjem in petjem ali kako drugače izvajajo avtorska ali folklorna glasbena dela, objavljena na zavodu prijavljenih komercialnih fonogramih in ki zavodu podpišejo pristopno izjavo, na podlagi katere postanejo člani Skupščine izvajalcev. 

 

Skupščino proizvajalcev fonogramov sestavljajo proizvajalci fonogramov kot pravne osebe in proizvajalci fonogramov kot fizične osebe, ki se lahko izkažejo z dokazilom o tem, da so proizvedli fonogram, in zavodu podpišejo pristopno izjavo, na podlagi katere postanejo člani Skupščine proizvajalcev fonogramov.

Proizvajalci fonogramov – pravne osebe izvajajo svoje pravice v skupščini zavoda preko svojih zakonitih zastopnikov ali njihovih pooblaščencev, v organih zavoda pa preko svojih zakonitih zastopnikov.

 

Pravice članov skupščin:

 • da sodelujejo in po šestih letih kontinuiranega knjiženja honorarjev v njihovo dobro soodločajo pri delu skupščine (ta določba je trenutno zamrznjena),
 • da so seznanjeni z delom zavoda in njegovim finančnim poslovanjem.

 

Dolžnosti članov skupščin:

 • da se podrejajo sklepom skupščine in organov zavoda,
 • da spoštujejo statut in druge akte zavoda,
 • da varujejo ugled zavoda in se zavzemajo za uveljavljanje in zaščito izvajalskih pravic. 

 

Naloge skupščin so:

 • obravnavanje letnega načrta dela zavoda,
 • obravnavanje letnega poročila organov upravljanja in nadzora o zbranih avtorskih honorarjih in nadomestilih, njihovi delitvi, poslovanju kolektivne organizacije, izvajanju sporazumov iz 156. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami,
 • sprejemanje predloga finančnega načrta kolektivne organizacije za naslednje leto, ki vključuje plan stroškov njenega poslovanja,
 • obravnavanje poročila revizijske gospodarske družbe o opravljenem pregledu računovodskih izkazov skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, notranjimi akti kolektivne organizacije in sporazumi, ki jih je ta sklenila z drugimi in sprejemanje ukrepov za odpravo morebitnih nepravilnosti,
 • sprejemanje sprememb statuta, in sicer z izključno pristojnostjo za sprejemanje sprememb, katere se nanašajo na določeno skupščino, ter v soodvisnosti z drugo skupščino, v kolikor se spremembe statuta nanašajo na zavod ali če spremembe vplivajo tudi na drugo skupščino ali na njene člane,
 • volitve predstavnikov skupščine v organe zavoda,
 • odločanje o izključitvi iz članstva skupščine,
 • druge naloge v skladu s sklepi skupščine, veljavno zakonodajo, internimi akti in sklepi organov zavoda. 

 

Člani Skupščine izvajalcev lahko pod pogoji za včlanitev v Skupščino izvajalcev postanejo tudi dediči glasbenih izvajalcev, ki se izkažejo s pravnomočnim sklepom o dedovanju, s katerim bo odločeno o dedovanju sorodnih glasbenih pravic v njihovo korist, in Zavodu podpišejo pristopno izjavo, pri čemer lahko ti dediči izvajajo svoje pravice v Skupščini izvajalcev le v takem obsegu, kot jih je pred njimi izvajal njihov pravni prednik.

Dediči proizvajalca fonograma kot fizične osebe morajo za pridobitev članstva v Skupščini proizvajalcev fonogramov poleg pristopne izjave zavodu predložiti pravnomočni sklep o dedovanju, s katerim je odločeno o dedovanju sorodnih glasbenih pravic v njihovo korist, pravni naslednik pravne osebe pa ustrezen dokument o pravnem nasledstvu, pri čemer lahko dediči ali pravni nasledniki izvajajo svoje pravice v Skupščini proizvajalcev fonogramov le v takem obsegu, kot jih je pred njimi izvajal njihov pravni prednik.

Članske pravice v obsegu in na način, določen s Statutom, pripadejo novemu članu z redno Skupščino izvajalcev oz. proizvajalcev fonogramov v naslednjem koledarskem letu po včlanitvi. 
Člani in glasovalne pravice

V skladu z 39. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) objavljamo število članov kolektivne organizacije in število vseh glasovalnih pravic.

Število članov

Število glasovnih pravic

Grafi prikazujejo stanje na dan 23.09.2017.