Organi upravljanja IPF

V skladu z ureditvijo, ki je bila na podlagi Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) s statutom določena na seji skupščine dne 23. 08. 2019, ima IPF, k. o., naslednje organe:

 1. skupščino,
 2. poslovodstvo in
 3. nadzorni odbor.Poslovodstvo in strokovna služba

Posle kolektivne organizacije samostojno in na lastno odgovornost vodi poslovodstvo, ki tudi zastopa in predstavlja kolektivno organizacijo. Poslovodstvo predstavlja direktor, ki je obenem zakoniti zastopnik kolektivne organizacije.

Funkcijo poslovodstva predstavlja direktor IPF, k. o.

Direktor:

Viljem Marjan Hribar DirektorNadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo:

 • po en član imenovan iz vrst vsake od kategorij imetnikov pravic,
 • en član predstavnik vseh izvajalcev in
 • en član predstavnik proizvajalcev fonogramov in filmskih producentov.

Člana nadzornega odbora, predstavnika vseh izvajalcev, imenujejo člani iz vrst kategorije imetnikov pravic izvajalcev na fonogramih in člani iz vrst kategorije imetnikov pravic izvajalcev na videogramih. Član nadzornega odbora, predstavnik vseh izvajalcev, je imenovan, če ga z večino imenujejo tako člani iz vrst kategorije imetnikov pravic izvajalcev na fonogramih kot člani iz vrst kategorije imetnikov pravic izvajalcev na videogramih.

Člana nadzornega odbora, predstavnika proizvajalcev fonogramov in filmskih producentov, imenujejo člani iz vrst kategorije imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov in člani iz vrst kategorije imetnikov pravic filmskih producentov. Član nadzornega odbora, predstavnik proizvajalcev fonogramov in filmskih producentov, je imenovan, če ga z večino imenujejo tako člani iz vrst kategorije imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov in člani iz vrst kategorije imetnikov pravic filmskih producentov.

Člani nadzornega odbora so imenovani z mandatom 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Pristojnosti nadzornega odbora:

Nadzorni odbor poleg nalog, določenih v 27. členu ZKUASP:

 • imenuje direktorja;
 • odloča o pravilih o obvladovanju tveganj;
 • daje soglasje k nakupu, prodaji ali hipotekam na nepremičninah;
 • daje soglasje k najemu posojil ali zagotavljanju zavarovanja za posojila;
 • daje soglasje k sprejemu tarife oz. sklenitvi skupnega sporazuma, ki določi tarifo;
 • daje soglasje k sprejemu sklepov na skupščini druge kolektivne organizacije, katere članica je IPF, k.o.;
 • daje soglasje poslovodstvu za sklenitev posameznih poslov nad vrednostjo 15.000 EUR letno, ki štejejo med stroške poslovanja kolektivne organizacije.

 Določba zadnje alineje se ne nanaša na sklepanje sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami.

Nadzorni odbor:

mag. Andrej Sraka Član
Boštjan Dermol Član
Goran Lisica Član
Boštjan Menart Predsednik
Davorin Petrič Član
Darjo Rot ČlanSkupščina IPF, k.o.

Skupščino sestavljajo vsi člani kolektivne organizacije, ki so glede na vrsto imetnikov pravic razvrščeni v štiri kategorije:

 • imetniki pravic izvajalcev na fonogramih;
 • imetniki pravic izvajalcev na videogramih;
 • imetniki pravic proizvajalcev fonogramov;
 • imetniki pravic filmskih producentov.

Skupščina odloča o:

 • sprejemu statuta in vsaki spremembi statuta;
 • imenovanju, razrešitvi, prejemkih ter drugih denarnih in nedenarnih ugodnostih članov nadzornega odbora;
 • pravilih o delitvi zbranih nadomestil, do katerih so upravičeni imetniki pravic;
 • pravilih o uporabi nerazdeljenih zneskov zbranih nadomestil;
 • pravilih o politiki vlaganja zbranih nadomestil v bančne depozite in uporabi teh prihodkov;
 • pravilih o stroških poslovanja;
 • uporabi nerazdeljenih nadomestil;
 • pravilih o namenskih skladih;
 • odobritvi združitve, ustanovitvi podružnice in pridobitvi deleža v zunanjem izvajalcu;
 • imenovanju revizorja;
 • sprejemu letnega poročila;
 • potrditvi pogodbe z zunanjim izvajalcem in njenih sprememb in
 • sprejemu finančnega načrta in o drugih vprašanjih iz zadnje alineje 1. odstavka 25. člena ZKUASP.

 

Kategorije imetnikov pravic in njihove pristojnosti

Imetniki pravic izvajalcev na fonogramih izključno in samostojno odločajo o:

 • imenovanju enega člana nadzornega odbora iz vrst članov imetnikov pravic izvajalcev na fonogramih;
 • pravilih o delitvi nadomestil imetnikov pravic izvajalcev na fonogramih;
 • uporabi nerazdeljenih nadomestil izvajalcev na fonogramih;
 • pravilih o namenskih skladih imetnikov pravic izvajalcev na fonogramih;
 • drugih vprašanjih, ki se nanašajo samo na kategorijo imetnikov pravic izvajalcev na fonogramih.

Imetniki pravic izvajalcev na videogramih izključno in samostojno odločajo o:

 • imenovanju enega člana nadzornega odbora iz vrst članov imetnikov pravic izvajalcev na videogramih;
 • pravilih o delitvi nadomestil imetnikov pravic izvajalcev na videogramih;
 • uporabi nerazdeljenih nadomestil imetnikov pravic izvajalcev na videogramih;
 • pravilih o namenskih skladih imetnikov pravic izvajalcev na videogramih;
 • drugih vprašanjih, ki se nanašajo samo na kategorijo imetnikov pravic izvajalcev na videogramih.

Imetniki pravic proizvajalcev fonogramov izključno in samostojno odločajo o:

 • imenovanju enega člana nadzornega odbora iz vrst članov imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov;
 • pravilih o delitvi zbranih nadomestil imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov;
 • uporabi nerazdeljenih nadomestil imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov;
 • pravilih o namenskih skladih imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov;
 • drugih vprašanjih, ki se nanašajo samo na kategorijo imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov.

Imetniki pravic filmskih producentov izključno in samostojno odločajo o:

 • imenovanju enega člana nadzornega odbora iz vrst članov imetnikov pravic filmskih producentov;
 • pravilih o delitvi nadomestil imetnikov pravic filmskih producentov;
 • uporabi nerazdeljenih nadomestil imetnikov pravic filmskih producentov;
 • pravilih o namenskih skladih filmskih producentov;
 • drugih vprašanjih, ki se nanašajo samo na kategorijo imetnikov pravic filmskih producentov.

Sejo skupščine vodi:

Predsednik skupščine Predsednik