Kako do nadomestil?

Delitve nadomestil potekajo v skladu s Pravili o delitvi nadomestil izvajalcev in Pravili o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov, ki jih sprejme skupščina kolektivne organizacije. Pogoj za dodelitev in izplačilo nadomestil pa je le popolna registracija vaših osebnih podatkov in vaših del.
Pomembni datumi

Za lažjo organizacijo in učinkovitost IPF, k.o. za vsako leto potrdi terminski načrt dela oddelka reparticije. Za imenike pravic sta zlasti pomembna dva datuma:

  • rok za prijavo posnetih izvedb - 28. februar in
  • delitev nadomestil bo praviloma izvedena koncem junija.

Ob tem velja opozoriti, da je pomembno, da sproti prijavljate nova varovana dela in dopolnite obstoječe podatke. Vabimo vas, da pregledate svoje delo v preteklem obdobju. S pomočjo Admissa čim prej preverite svoje prijave oziroma prijavite nove skladbe. Za to lahko uporabite tudi obrazce, ki so na voljo na naši spletni strani. Ažurni in natančni podatki so namreč ključni za celovito in pravilno dodelitev nadomestil ter učinkovito obveščanje.

Preverite tudi osebne podatke

Ste se preselili ali zamenjali banko? Prosimo vas, da nam sporočite morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za izplačila (številke osebnih računov, spremembe rezidentstva …). Spremembe pošljite na upravicenci@ipf.si ali na naslov IPF, k.o, Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.

Zap. št. Aktivnost Datum (najkasneje do:)
1 Sprejemanje prijav posnetih izvedb 28. februar 2023
2 Vnašanje prijav posnetih izvedb v evidenco IPF, k.o. 20. maj 2023
3 Reševanje dvojnih / spornih prijav posnetih izvedb 20. maj 2023
4 Delitev nadomestil / Pošiljanje finančnih obvestil upravičencem 30. junij 2023
5 Rok za posredovanje morebitnih sprememb podatkov potrebnih za izplačila 07. julij 2023
6 Izplačila nadomestil 14. julij 2023Kolikšno nadomestilo mi pripada?

Delitev nadomestil je urejena v Pravilih o delitvi nadomestil izvajalcev in v Pravilih o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov. 

Osnovno načelo za razdeljevanje zbranih sredstev med imetnike pravic je načelo dejanske uporabe, kar pomeni, da si mora kolektivna organizacija prizadevati, da doseže delitev nadomestil, zbranih s kolektivnim upravljanjem sorodnih pravic, med tiste upravičence, katerih fonogrami ali izvedbe na fonogramih so bile dejansko uporabljene po podatkih, ki so jih IPF, k.o. posredovali uporabniki, ali pa jih je IPF, k.o. pridobil iz prosto dostopnih in/ali verodostojnih virov (v nadaljevanju besedila: definirana uporaba).

Šele v primeru, da dejanske uporabe fonogramov ni mogoče ugotoviti (v nadaljevanju besedila: nedefinirana uporaba) ali pa bi bilo ugotavljanje uporabe in z njim povezano razdeljevanje nadomestil, ob upoštevanju narave uporabe fonograma, stroškovno nesmotrno, se bodo taka nadomestila razdelila po tistih določilih teh pravil, ki določajo delitev sredstev, zbranih na podlagi nedefinirane uporabe.

Delitev zbranih nadomestil se opravi v razredih glede na vrsto uporabe (reparticijski razredi). Dodelitev iz posameznih reparticijskih razredov se opravlja na podlagi podatkov o definirani uporabi fonogramov v preteklem obračunskem obdobju.

 

Imetniki pravic izvajalcev

IPF, k.o., zbira nadomestila ločeno za vsako pravico in vrsto uporabe. Zbrana nadomestila in prihodki iz bančnih depozitov iz naslova upravljanja vsake posamezne pravice in posamezne vrste uporabe IPF, k.o. razdeli najprej na dva enaka dela:

  • del, ki pripada imetnikom pravic izvajalcev in
  • del, ki pripada imetnikom pravic proizvajalcev fonogramov.

Nadalje se od dela zbranih nadomestil, ki pripada imetnikom pravic izvajalcev, v skladu s Pravili o stroških poslovanja odšteje polovica stroškov kolektivne organizacije nastalih v zvezi z upravljanjem te posamezne pravice glede na posamezno vrsto uporabe in tudi drugi stroški imetnikov pravic izvajalcev, ki so nastali pri upravljanju te pravice glede na posamezno vrsto uporabe (npr. članarine v krovnih organizacijah). Od tega preostalega dela pa se lahko del sredstev nameni za Namenski sklad izvajalcev v skladu s Pravili o namenskih skladih izvajalcev. Preostala nadomestila predstavljajo delilno maso zbranih nadomestil izvajalcev pri upravljanju posamezne pravice glede na posamezno vrsto uporabe.

Nadomestila, pridobljena s strani tujih kolektivnih organizacij za imetnike pravic izvajalcev, se vodijo ločeno in se izplačajo skladno s poročili o dodelitvi, ki jih IPF, k.o. posredujejo tuje kolektivne organizacije, in se ne obravnavajo po postopku iz 1. in 2. odstavka tega člena. Če nastajajo stroški po tem odstavku, se jih lahko v tem znesku odbije. Od teh nadomestil se lahko tudi odvedejo sredstva v namenske sklade, če tako določa sporazum o zastopanju s tujo kolektivno organizacijo.

 

Imetniki pravic proizvajalcev fonogramov

IPF, k.o., zbira nadomestila ločeno za vsako pravico in vrsto uporabe. Zbrana nadomestila in prihodki iz bančnih depozitov iz naslova upravljanja vsake posamezne pravice in posamezne vrste uporabe IPF, k.o. razdeli najprej na dva enaka dela:

  • del, ki pripada imetnikom pravic izvajalcev in
  • del, ki pripada imetnikom pravic proizvajalcev fonogramov.

Nadalje se od dela zbranih nadomestil, ki pripada imetnikom pravic proizvajalcev fonogramov, v skladu s Pravili o stroških poslovanja odšteje polovica stroškov kolektivne organizacije nastalih v zvezi z upravljanjem te posamezne pravice glede na posamezno vrsto uporabe in tudi drugi stroški imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov, ki so nastali pri upravljanju te pravice glede na posamezno vrsto uporabe (npr. članarine v krovnih organizacijah). Od tega preostalega dela pa se lahko del sredstev nameni za Namenski sklad proizvajalcev fonogramov v skladu s Pravili o namenskih skladih proizvajalcev fonogramov.

Preostala nadomestila predstavljajo delilno maso zbranih nadomestil proizvajalcev fonogramov pri upravljanju posamezne pravice glede na posamezno vrsto uporabe.

Nadomestila, pridobljena s strani tujih kolektivnih organizacij za imetnike pravic proizvajalcev fonogramov, se vodijo ločeno in se izplačajo skladno s poročili o dodelitvi, ki jih IPF, k.o. posredujejo tuje kolektivne organizacije, in se ne obravnavajo po postopku iz 1. in 2. odstavka tega člena. Če nastajajo stroški po tem odstavku, se jih lahko v tem znesku odbije. Od teh nadomestil se lahko tudi odvedejo sredstva v namenske sklade, če tako določa sporazum o zastopanju s tujo kolektivno organizacijo.