• Ali lahko vlogo za sredstva iz namenskega sklada oddam v elektronski obliki?

    Da. Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami v skenirani obliki pošljete na elektronski naslov sklad@ipf.si.

  • Katera so ustrezna dokazila o sodelovanju pri javni prireditvi, ki ustrezajo pogojem javnega poziva?

    Ustrezna dokazila so lahko: izdan račun s prilogami, iz katerih je razvidno število obiskovalcev, potrdilo o številu prodanih vstopnic, slikovni material iz prireditve, potrdilo o prodaji vstopnic, objave v medijih ali druga dokazila, iz katerih izhaja, da vlagatelj izpolnjuje navedeni pogoj.

  • Katera so ustrezna dokazila za dodelitev enkratne izredne socialne pomoči izvajalcem?

    K vlogi je potrebno priložiti opis socialnih razmer oz. hude finančne stiske prosilca in dokazila o težkih socialnih razmerah oziroma o hudi finančni stiski, kot so npr. kopije odločb oz. sklepov naslednjih organizacij: Center za socialno delo, Rdeči križ, Karitas, Društvo prijateljev mladine oz. drugih organizacij, ki so registrirane za nudenje socialne pomoči. Kot dokazilo lahko še izpiske osebnega bančnega računa za zadnje tri mesece ipd.