Poziv - Onemogočena dejavnost zaradi omejevalnih ukrepov

IPF, k.o. na podlagi 33. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic in sprejetega sklepa na seji skupščine IPF, k.o. dne 25. 8. 2020 objavlja

 

JAVNI POZIV

k predložitvi vlog za razdelitev in izplačilo sredstev namenskega sklada izvajalcev, ki jim je bilo zaradi omejevalnih ukrepov, povezanih s Koronavirusom (SARS-CoV-2), onemogočeno opravljanje njihove dejavnosti.

 

IPF, k.o. poziva vse, ki so v obdobju med vključno 1. 1. 2019 in 15. 3. 2020 kot izvajalci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji:

  • s svojo živo izvedbo sodelovali pri najmanj 6 javnih prireditvah, na katerih je bilo vsaj 50 obiskovalcev ali sodelovali pri najmanj 3 javnih prireditvah, na katerih je bilo vsaj 1000 obiskovalcev

in

  • so v istem obdobju imeli registrirano dejavnost, ki jim omogoča izvajanje tovrstne dejavnosti in so materialno odvisni od svojih nastopov ter jim je zaradi prepovedi združevanja onemogočeno javno izvajanje živih izvedb (nastopov),

k oddaji vloge za dodelitev sredstev iz namenskega sklada izvajalcev.

Upravičenemu prejemniku se znesek za izplačilo zviša za 20 % osnovnega zneska za vsakega mladoletnega otroka prejemnika (ta sredstva se v primeru kandidiranja obeh staršev prizna le enemu od obeh staršev).

Upravičenemu prejemniku, ki dejavnost, kot jo določajo zgornji pogoji, opravlja kot postranski poklic (npr. popoldanski s.p.), pripada polovica osnovnega zneska.

Sredstva se na podlagi javnega poziva v enakih zneskih (višina zneska bo določena glede na število upravičenih prejemnikov) razdeli vsem vlagateljem, ki bodo v navedenem roku na prijavnem obrazcu na naslov IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov sklad@ipf.si posredovali popolno vlogo (pripis »Namenski sklad izvajalcev 2020«). Vlagatelj kazensko in materialno odgovarja za pravilnost posredovanih podatkov v vlogi.

Popolna vloga mora vsebovati:

  • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
  • dokazilo, da so v obdobju med vključno 1. 1. 2019 in 15. 3. 2020 s svojo živo izvedbo sodelovali pri najmanj 6 javnih prireditvah, na katerih je bilo vsaj 50 obiskovalcev ali sodelovali pri najmanj 3 javnih prireditvah, na katerih je bilo vsaj 1000 obiskovalcev (npr. potrdilo o prodaji vstopnic, objave v medijih ali druga dokazila, iz katerih izhaja, da vlagatelj izpolnjuje navedeni pogoj)
  • dokazilo, da so v istem obdobju imeli registrirano dejavnost, ki jim omogoča izvajanje tovrstne dejavnosti (ustrezni izpisek iz javnopravnih evidenc)
  • dokazilo o starševstvu mladoletnih otrok

Rok za oddajo vlog je 7. oktober 2020.

Rok za oddajo vlog je podaljšan do 12. oktobra 2020!

Poslovodstvo bo vlagatelja o odobritvi vloge obvestilo v 15 dneh od roka za oddajo vloge. Sredstva v višini neto zneska po tem pozivu se izplačajo v 8 dneh od obvestila poslovodstva o svoji odločitvi na osebni transakcijski račun upravičenega prejemnika, ki ga ta navede v svoji vlogi na predpisanem obrazcu. Akontacija dohodnine bo obračunana in plačana v skladu z zakonom.

Podatki o prejemnikih in višini prejetih sredstev bodo skladno z določbami ZKUASP objavljeni v letnem poročilu IPF, k.o.

Pogosto zastavljena vprašanja

___________________________________________________________

OBVESTILO O ZASEBNOSTI

V skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) vas IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: IPF, k.o.), kot upravljavec seznanja, da bodo vaši osebni podatki, ki jih boste navedli na prijavnem obrazcu ali posredovali IPF, k.o. v okviru prijave, obravnavani zaupno in uporabljeni zgolj v namen, za katerega so bili posredovani oz. se obdelujejo (obravnava vloge, razdelitev in izplačilo sredstev namenskega sklada izvajalcev, ki jim je bilo zaradi omejevalnih ukrepov, povezanih s Koronavirusom, onemogočeno opravljanje njihove dejavnosti - 2020). Obdelava vaših podatkov s strani IPF, k.o. se bo vršila že na podlagi dejstva, da je obdelava osebnih podatkov nujna za obravnavo vaše prijave, dodelitev in izvedbo razdelitve sredstev namenskega sklada. Osebne podatke bodo uporabljali zgolj pooblaščeni delavci IPF, k.o. oziroma se bodo po potrebi razkrili le pogodbenim partnerjem (računovodstvo, itd.) ter v okviru zahtev, ki jih določa zakon (ZKUASP idr.). Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi osebnih podatkov za drug namen, vas bo IPF, k.o. predhodno kontaktiral in zaprosil za vaše soglasje. IPF, k.o. bo vaše osebne podatke in dokumentacijo hranil do izpolnitve namena zaradi katerega so bili posredovani oz. v skladu z zakonsko določenimi roki hrambe. Po izpolnitvi namena bo IPF, k.o. osebne podatke in dokumentacijo, ki jih ne potrebuje za izpolnitev zakonskih zahtev ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, oziroma jih ne obdeluje na drugi pravni podlagi, prenehal obdelovati in izbrisal oz. uničil. Kadarkoli lahko uveljavite svojo pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti le-teh, pravico do popravka netočnih podatkov in omejitve obdelave, pravico do izbrisa (pozabe) osebnih podatkov, pod pogoji veljavne zakonodaje. Takšno zahtevo lahko izročite ali pošljete po pošti na naslov IPF, k.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana. Zoper upravljavca lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov in drugo veljavno zakonodajo, in sicer na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.