Organi upravljanja IPF

IPF, k.o. ima naslednje organe upravljanja:

  • skupščina,
  • poslovodstvo in
  • nadzorni odbor.

O glavnih vprašanjih, povezanih z uveljavljanjem in zaščito pravic odloča Skupščina IPF, k.o. (skupščino sestavljata dve kategoriji imetnikov pravic: izvajalci in proizvajalci fonogramov). Vsaka kategorija imetnikov pravic imenuje svoje predstavnike v nadzorni odbor, ta pa imenuje poslovodstvo.
Poslovodstvo in strokovna služba

Posle kolektivne organizacije samostojno in na lastno odgovornost vodi poslovodstvo, ki tudi zastopa in predstavlja kolektivno organizacijo. Poslovodstvo sestavljajo direktor, ki je obenem zakoniti zastopnik kolektivne organizacije, in dva člana. Po enega od članov imenujejo predstavniki posamezne skupščinske skupine z večino glasov te skupščinske skupine v nadzornem odboru.

Poslovodstvo najmanj enkrat v četrtletju poroča nadzornemu odboru o poslovanju kolektivne organizacije in poteku poslov, še posebej o znesku vseh zbranih nadomestil in stroških poslovanja, pri čemer mora vse te podatke izkazati v skladu z zakonom.

Nadzorni odbor lahko s soglasjem vseh članov odloči, da je poslovodstvo enoosebno.

IPF poslovodstvo in strokovna služba

 

 

Direktor:

Viljem Marjan Hribar DirektorNadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo po trije imenovani predstavniki vsake od skupščinskih skupin, z mandatom 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Nadzorni odbor nadzira poslovodstvo pri vodenju poslov kolektivne organizacije in spremlja izvajanje sprejetih sklepov skupščine. Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni odbor. Statut ali nadzorni odbor lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni odbor zavrne soglasje, lahko poslovodstvo zahteva, da o soglasju odloči skupščina. Za sklep, s katerim skupščina da soglasje, je potrebna večina najmanj treh četrtin navzočih glasovalnih pravic.

Nadzorni odbor odloča o imenovanju, razrešitvi, prejemkih, odpravnini ter drugih denarnih in nedenarnih ugodnostih članov poslovodstva. Predsednik nadzornega odbora zastopa kolektivno organizacijo proti članom poslovodstva.

Nadzorni odbor poleg nalog, določenih v 27. členu ZKUASP:, odloča še o:

  • pravilih o obvladovanju tveganj;
  • odobritvi nakupa, prodaje ali hipotekah na nepremičninah;
  • odobritvi najema posojil ali zagotavljanju zavarovanja za posojila;
  • odobritvi sprejema tarife oz. sklenitvi skupnega sporazum, ki določi tarifo.

Člani nadzornega odbora lahko prisostvujejo na sejah, sestankih, posvetih in pogajanjih, na katerih sodelujejo drugi organi kolektivne organizacije oz. njihovi predstavniki.


IPF nadzorni odbor

 

Nadzorni odbor:

mag. Andrej Sraka Predsednik
Boštjan Dermol Član
Goran Lisica Član
Boštjan Menart Član
Davorin Petrič Član
Darjo Rot Član