FAQ - Pogosto zastavljena vprašanja

V nadaljevanju je zapisanih nekaj najpogostejših vprašanj uporabnikov glasbe. 
Vaše vprašanje morda še ni uvrščeno na seznam, zato vas prosimo, da nam ga pošljete na elektronski naslov info@ipf.si.
 • Kaj je IPF, k.o.?

  Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. (IPF, k.o.) je neprofitna organizacija, katere glavni cilj in dejavnost sta kolektivno uveljavljanje in zaščita pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov kot jih določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, doma in v tujini, na podlagi mednarodnih pogodb pa enako tudi uveljavljanje in zaščita pravic tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji.

  IPF, k.o. je bil ustanovljen leta 1997, novembra leta 2000 pa je od Urada RS za intelektualno lastnino prejel dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji. IPF, k.o. je edina kolektivna organizacija v Sloveniji, ki deluje na področju zaščite sorodnih pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.

 • Kdo so izvajalci?

  Med izvajalce nesporno vselej sodijo pevci in glasbeniki-instrumentalisti, ki so posneli svoje izvedbe na fonogramih. Poleg njih se v zvezi s pojmom izvajalec pojavlja tudi naziv "oblikovalec tona".

  "ZKUASP je tu zelo dobro izbral nevtralni pojem, ki se ne pokriva z običajnimi strokovnimi nazivi na tem področju (kot so npr. Tonski mojster, tonski inženir, mešalec zvoka ipd.) in s tem vsaj posredno nakazal, da priznanje ali nepriznanje sorodne pravice ne more biti odvisno od tega, kakšen strokovni naziv ima neka oseba, temveč od tega, kakšen je njen dejanski prispevek k posnetku izvedbe. Če tonski inženir v konkretnem primeru prispeva k neposredni umetniški interpretaciji dela, če na umetniški način zvočno (tonsko)obdelala neko izvedbo, potem je oblikovalec tona in mu pripada tudi sorodna pravica. Če pa je njegova dejavnost le tehnične narave in zagotavlja le tehnično nemoten in pravilen potek snemanja, ustrezne običajne korekcije tonskih karakteristik zvoka ipd., ni oblikovalec zvoka v smislu 118. člena ZASP in tudi nima sorodne pravice (prim. BGH z dne 27.5.1982, Dietz, str. 473). V vsakem primeru bo pač treba ugotavljati, ali je oseba, ki je sodelovala pri izvedbi (oziroma katera od teh oseb, če jih je morda sodelovalo več), res umetniško, in ne le tehnično prispevala h končnemu rezultatu. To verjetno ne bo zmeraj lahko in sodna praksa bo tu morala dati odgovore še na številna vprašanja." (Trampuž, M. et al. 1997: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) s komentarjem. - Ljubljana, GV. Stran 286.)

  "Oblikovalec tona", ki je zaradi svojega prispevka k "umetniški interpretaciji" dela upravičen do nadomestila, je bil doslej v slovenski diskografiji najpogosteje označen z nazivom "producent" ali "glasbeni producent". To pa seveda ne pomeni, da v posameznih primerih s soglasjem proizvajalca in vseh izvajalcev fonograma, do nadomestil ne bi bil upravičen tudi drug izvajalec, ki je opravil podobno pomembno vlogo pri nastajanju fonograma.

 • Kaj je fonogram?

  Po načelih Mednarodne konvencije za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij (Rimska konvencija, 1961 - 3 b. člen) in Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, je fonogram vsak "posnetek zvokov neke izvedbe ali drugih zvokov ali nadomestka zvokov, razen če gre za posnetek, ki je vključen v avdiovizualno delo".

  Obenem velja opozoriti, da skladno z določili ZASP, IPF, k.o. zbira nadomestila za javno priobčevanje le za tiste fonograme, ki so bili izdani v komercialne namene ali dani na voljo javnosti na način, ki omogoča posameznikom dostop do njih s kraja in v času, ki ju sami izberejo (npr. internetna uporaba fonogramov ali pa uporaba fonogramov v mobilni telefoniji, na način, ki omogoča poslušanje posameznih fonogramov po izbiri posameznika). Slednje predvsem z razvojem novih tehnologij, omogoča tudi fizičnim osebam, da se štejejo za proizvajalce fonogramov.

 • Kaj je javno priobčevanje?

  Javno priobčevanje ali javna priobčitev je pravni izraz za javno uporabo. Kot javna uporaba glasbe se šteje vsa uporaba glasbe v javnosti. To ni samo predvajanje glasbe na radiu, televiziji ali prek interneta, ampak tudi vsa uporaba glasbe v barih, klubih, trgovinah, športnih dvoranah, menzah in drugih prostorih, ki so dostopni za stranke ali zaposlene.

  Javna uporaba vključuje tako glasbo, ki jo glasbeniki izvajajo v živo kot tudi glasbo, ki je posneta in objavljena na fonogramu, vendar IPF, k.o. zbira nadomestila izključno za javno uporabo fonogramov.

 • Pri IPF, k.o. bi se prijavil kot izvajalec. Kako to storim?

  Zelo preprosto. Prijavnice poiščete na naših spletnih straneh, ali jih naročite po telefonu na številki (01) 52 72 930 ali preko elektronske pošte na naslovu info@ipf.si. Izpolnjene in podpisane prijavnice pošljete na IPF, k.o. Vaše podatke registriramo brezplačno.

 • Kakšna je vloga izvajalca?

  Tako kot je to običajno pri tujih kolektivnih organizacijah za zaščito pravic izvajalcev, tudi IPF, k.o. izvajalce deli na "glavne" in "pogodbene" izvajalce. Prevod in pomen obeh kategorij naj bi ustrezal tujima pojmoma "featured artist" in "non-featured artist".

  Med "glavne" izvajalce fonogramov tako štejemo izvajalce soliste ali pa stalne člane izvajalskih zasedb, katerih ime, umetniško ime ali naziv, je ob javni objavi fonograma navedeno kot ime glavnega izvajalca.

  Med pogodbene izvajalce štejemo najete studijske glasbenike in oblikovalce zvoka (glasbene producente,) ki niso stalni člani izvajalske zasedbe in katerih ime, umetniško ime ali naziv ob javni objavi fonograma ni navedeno kot ime glavnega izvajalca.

  Glavni izvajalci so praviloma kot vodilni izvajalci fonograma upravičeni do višjih zneskov nadomestil. Kljub temu, pa je mogoče deleže nadomestil katerihkoli izvajalcev posameznega fonograma ob delitvi poljubno razdeliti v drugačnih razmerjih, če se vsi izvajalci tako medsebojno sporazumejo.

  Če je kateri od izvajalcev ob snemanju fonograma opravil več kot eno izvajalsko vlogo, ima pravico do dodatnega nadomestila, vendar pa o več kot enem dodatnem nadomestilu za vsak tak primer posebej odloča svet IPF, k.o., na podlagi pisne prošnje upravičenega izvajalca ali pa proizvajalca fonograma, ki je fonogram izdal.

 • Sem pogodbeni izvajalec (session musician). Koliko dobim za posamezen naslov?

  Nemogoče je določiti natančen znesek, ki ga boste prejeli od IPF, k.o. Denarno nadomestilo, ki vam pripada, je namreč odvisno od več dejavnikov. Zelo je pomembno, koliko minut se je določen naslov predvajal. Pomembno je tudi, koliko izvajalcev je pri snemanju posameznega naslova sodelovalo in kakšna je bila njihova vloga. Ker se ti dejavniki med posameznimi naslovi razlikujejo, vplivajo na končni znesek, ki vam ga IPF, k.o. izplača. Bolj natančen opis razdelitev sredstev si lahko preberete v Pravilniku o delitvi nadomestil.

 • Kdaj dobim izplačilo?

  IPF, k.o. je šele leta 2004 pričel zbirati nadomestil iz naslova javnega predvajanja. IPF, k.o. bo upravičencem v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil izplačal nadomestila v šestih mesecih od konca obračunskega obdobja oziroma takrat, ko nadomestilo, ki pripada posameznemu upravičencu doseže minimalno vsoto, ki jo določa skupščina.

 • Mojo glasbo predvajajo tudi v tujini. Dobim nadomestilo tudi za to?

  IPF, k.o. sodeluje tudi s tujimi organizacijami. Če je IPF, k.o. sklenil dvostranski dogovor s tujo kolektivno organizacijo v državi, kjer so vašo glasbo predvajali, boste lahko prosili tudi za nadomestilo za javne predvajanje tam.

 • Ali moram kot izvajalec sproti prijavljati svoj repertoar?

  Nadomestila lahko prejmete samo za tiste posnete izvedbe, ki so prijavljene pri IPF, k.o., zato je vsekakor potrebno nove naslove sproti prijavljati. Glavno odgovornost za prijavo posnetih izvedb nosi proizvajalec fonogramov. Le-ta naj bi prijavil tudi vaše nove posnete izvedbe ob izidu na komercialno izdanem fonogramu.

 • Ali imajo tudi dediči pravice do nadomestila?

  V primeru smrti izvajalca bo IPF, k.o. nadomestilo izplačal dedičem, ki bodo dokazani s pravnomočnim sklepom o dedovanju. Če iz sklepa o dedovanju ne bo razvidno, kateri od dedičev je podedoval sorodno pravico, bo IPF, k.o. nadomestilo enakovredno razdelil med vse dediče.

 • Naša skupina je nastopila na prireditvi ...

  IPF, k.o. zbira nadomestila za javno predvajanje komercialno izdanih fonogramov. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah namreč ščiti samo tisti repertoar, ki je bil s komercialnim namenom izdan na nosilcu zvoka ali objavljen na spletu. IPF, k.o. ne pokriva nastopov v živo.

 • Ali je treba na IPF, k.o. posebej prijaviti komercialno izdane 'single', če so posnetki v isti obliki objavljeni na albumu?

  Če je posnetek singla tak, kot je na albumu, ga ni treba posebej prijaviti. To velja tudi za kompilacijske zgoščenke. Če je že prijavljena posneta izvedba ponovno objavljena na kompilacijskem CD-ju, je ni treba ponovno prijaviti.

 • Na IPF, k.o. sem že prijavljen kot izvajalec. Svoj zadnji CD sem izdal v samozaložbi in celotno snemanje financiral sam. Ali v tem primeru lahko dobim nadomestilo tudi kot proizvajalec?

  Proizvajalec fonogramov je fizična ali pravna oseba, ki prevzame pobudo in odgovornost za prvi posnetek neke izvedbe, nadomestkov zvoka ali drugih zvokov. Če ste sami financirali snemanje in ste lastnik posnetkov, se lahko na IPF, k.o. prijavite kot proizvajalec tega izdelka. Če se posneti material tudi dejansko predvaja na radiu in/ali televiziji, ste upravičeni do nadomestila tudi kot proizvajalec fonograma.

 • Kako se prijavim na e-poslovanje?

  IPF, k.o. je v želji po učinkovitejši komunikaciji uvedel elektronsko poslovanje z imetniki pravic. Vabimo vas, da se v aplikaciji ADMISS na e-poslovanje prijavite. Soglasje za elektronsko komunikacijo nam lahko izdate tudi s preprostim elektronski sporočilom na e-naslov prijava@ipf.si z navedbo vašega naziva in sporočilom »Soglašam z elektronsko komunikacijo.«

 • Kako se delijo zbrana nadomestila?

  IPF, k.o. od vseh zbranih nadomestil najprej odšteje skupne stroške administracije. Zbrana nadomestila se razdelijo na sklad nadomestil izvajalcev in sklad nadomestil proizvajalcev fonogramov v dveh enakih delih. Od tu naprej delitev med upravičene izvajalce in proizvajalce fonogramov poteka v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil, ki sta imetnikom pravic na voljo na naših Administrativnih spletnih straneh ADMISS, kjer si po izvedenem obračunu lahko ogledate tudi izpis lastnih obračunskih podatkov.

 • Kako poskrbeti, da mi bo IPF, k.o. izplačal nadomestila?

  Pomembno je vedeti, da se zbrana nadomestila lahko razdelijo samo med tiste upravičence, ki so IPF, k.o. podpisali pooblastilo ali pa jih IPF, k.o. zastopa na podlagi pogodbe, sklenjene z drugo kolektivno organizacijo. Izvajalec IPF, k.o. pooblasti s podpisom obrazca, ki ga najdete tukaj. Za izplačila nadomestil IPF, k.o. potrebuje matične podatke ter podatke o morebitnih posebnostih pri izplačilu nadomestil.

  Če zbrana nadomestila ne dosežejo minimalne vsote za izplačilo, se na računu IPF, k.o. hranijo še pet let, dokler skupaj z nadomestili, zbranimi v naslednjih obračunskih obdobjih ne dosežejo minimalne vsote za izplačilo.

 • Ali imam kot proizvajalec pravice do nadomestila tudi, če bi moja založba nehala delovati? Kako pa je z izplačevanjem nadomestil mojim dedičem?

  Če bi proizvajalec fonogramov končal s svojim delom, bo IPF, k.o. izplačeval pripadajoče nadomestilo pravnemu nasledniku proizvajalca ali osebi (pravni ali fizični), ki jo določi prejšnji proizvajalec fonogramov. Če je proizvajalec fonogramov fizična oseba, bo IPF, k.o. ravnal enako kot v primeru smrti izvajalca; to je tako, da IPF, k.o. izplača nadomestilo dedičem, ki so dokazani s pravnomočnim sklepom o dedovanju. Če iz sklepa o dedovanju ni razvidno, kateri od dedičev je podedoval sorodne pravice, bo IPF, k.o. pripadajoče nadomestilo proporcionalno razdelil med vse dediče.

 • Ne spomnim se, katere naslove sem že prijavil. Ali lahko dobim pregled prijavljenega repertoarja?

  Vaša prijavljena dela so vam kadarkoli na voljo na Administrativnih spletnih straneh ADMISS. Na vašo prošnjo vam lahko tudi po e-pošti pošljemo pregled prijavljenega repertoarja. Neprijavljene naslove lahko prijavite z obrazcem za prijavo posnetih izvedb na komercialno izdanih fonogramih, ki ga lahko najdete na naših spletnih straneh.

 • Ali moram na IPF, k.o. komercialno izdane 'single' posebej prijaviti, če so posnetki v isti obliki že bili objavljeni na albumu?

  Če je posnetek singla isti, kot je na albumu, potem ga ni treba posebej prijaviti. Isto velja za kompilacijske CD-je. Če je skladba, ki je enkrat že bila prijavljena, ponovno objavljena na kompilacijskem CD-ju, je ni treba ponovno prijaviti. Koristno za lažje evidentiranje pa je, če nam sporočite, da je posnetek izšel še na drugih nosilcih zvoka.

 • Na IPF, k.o. sem že prijavljen kot izvajalec. Izdajo mojega zadnjega CD-ja sem sam financiral in ga izdal v samozaložbi. Ali lahko dobim nadomestilo tudi kot proizvajalec?

  Proizvajalec fonogramov je fizična ali pravna oseba, ki prevzame pobudo in odgovornost za prvi posnetek zvokov neke izvedbe, nadomestkov zvokov ali katerih drugih zvokov. Torej, če ste sami financirali snemanja in ste tudi lastnik posnetkov, se lahko na IPF, k.o. prijavite kot proizvajalec tega izdelka. Če se posneti material tudi dejansko predvaja na radiu in/ali televiziji, ste upravičeni do nadomestila tudi kot proizvajalec fonograma.