Ali ste že pooblastili IPF?

IPF, k.o. upravlja pravice vseh imetnikov pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov – tudi vaše!

Če ste kot izvajalec ali proizvajalec fonograma sodelovali pri nastanku posnetka, ki je komercialno izdan in se javno priobčuje, ste upravičeni do nadomestila. Prav tako vam nadomestilo pripada v primeru reproduciranja fonogramov za privatno ali drugo lastno uporabo. Do nadomestila ste upravičeni tudi kot dedič ali imetnik pravic v primeru materialnega prenosa teh pravic.

Zgoraj navedeni pravici do nadomestila se po zakonu lahko uveljavljata le kolektivno, zato v imenu vseh imetnikov pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov nadomestila od uporabnikov v Sloveniji zbira IPF, k.o., ki ima edini dovoljenje pristojnega urada za upravljanje teh pravic.

 

Kako?

Pooblastite IPF in prijavite svoje posnete izvedbe oz. fonograme. Če želite pooblastiti IPF kot fizična oseba, izpolnite obrazec, ki je namenjen fizičnim osebam, če pa kot pravna oseba, pa izberite obrazec za pravne osebe. Na njem ustrezno označite ali se prijavljate kot imetnik pravic izvajalca ali kot imetnik pravic proizvajalca fonogramov. 

Skladno z določbo 19. člena ZKUASP in 9. oz. 13. členom Statuta IPF, k.o., se šteje, da je hkrati s pooblastilom dana tudi prošnja za članstvo v IPF. Če ne želite postati član IPF, vas bomo vpisali v evidenco imetnikov pravic in vam dodeljevali ter izplačevali pripadajoča nadomestila enako kot članom.

IPF, k.o. lahko z izbiro WW (World Wide) pooblastite za vse države sveta s katerimi ima sklenjene bilateralne sporazume. Seznam držav, v katerih vas IPF, k.o. trenutno zastopa, najdete na sledeči povezavi.

Le popolna
registracija vaših
osebnih podatkov in
vaših del zagotavlja 
izplačilo 
nadomestil.
Pravna obvestila

Obvestilo imetnikom pravic po ZKUASP

Na podlagi 83. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 63/2016 dne 7. 10. 2016, imetnike pravic obveščamo o njihovih pravicah iz 18. člena prej navedenega zakona:

 18. člen

(pooblastilo imetnika pravic)

(1) Imetnik pravic pisno pooblasti kolektivno organizacijo za upravljanje določene avtorske pravice na določenem avtorskem delu in za ozemlja po lastni izbiri, ne glede na državo članico svojega državljanstva ali prebivališča ali državo članico sedeža kolektivne organizacije.

(2) Imetnik pravic lahko za upravljanje določene avtorske pravice na določenem avtorskem delu za določeno ozemlje pooblasti le eno kolektivno organizacijo. Kolektivna organizacija brez pooblastila imetnika pravic ne more upravljati avtorske pravice na določenem avtorskem delu.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojna kolektivna organizacija v primerih iz 9. člena tega zakona upravlja avtorske pravice brez pooblastila imetnika pravic.

(4) Imetnik pravic lahko sam, ne glede na pooblastilo kolektivni organizaciji, dovoli uporabo svojega avtorskega dela za nekomercialno rabo (za humanitarni, kulturni, izobraževalni namen ipd.). O tem imetnik pravic obvesti kolektivno organizacijo najpozneje 15 dni po izdaji takšnega dovoljenja.

(5) Kolektivna organizacija ne more zavrniti upravljanja pravic iz prvega odstavka tega člena, če upravlja takšne avtorske pravice na takšni vrsti avtorskih del na določenem ozemlju.

(6) Imetnik pravic lahko delno ali v celoti prekliče pooblastilo iz prvega odstavka tega člena. O tem mora pisno obvestiti kolektivno organizacijo en mesec pred začetkom učinkovanja preklica. Kolektivna organizacija lahko v statutu določi, da preklic pooblastila začne učinkovati z novim poslovnim letom.

(7) Imetnik pravic je upravičen do avtorskih honorarjev, ki jih je kolektivna organizacija zbrala za njegov račun za uporabo njegovih del do začetka učinkovanja preklica pooblastila. Do začetka učinkovanja preklica pooblastila ima imetnik pravic, ki je član kolektivne organizacije, enake pravice, kot drugi člani kolektivne organizacije.

(8) Kolektivna organizacija ne more pogojevati preklica pooblastila z zahtevo, da se za upravljanje avtorske pravice pooblasti druga kolektivna organizacija.

(9) Kolektivna organizacija mora pred pridobitvijo pooblastila obvestiti imetnika pravic o njegovih pravicah iz tega člena.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani IPF, k.o., ki so posamezniku zagotovljene v skladu s členom 14. GDPR – upravljanje pravic po ZKUASP

Podatki o upravljalcu:

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana

E-naslov: info@ipf.si, pooblascenec.gdpr@ipf.si; Tel: +386 1 52 72 930; spletna stran: www.ipf.si

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov IPF, k.o. (skrajšana firma in v nadaljevanju: IPF, k.o.), s sedežem Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, matična številka: 1531964000, je kolektivna organizacija vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani po vl. št. 13339200 in je upravljalec osebnih podatkov.
 
IPF, k.o. obdeluje osebne podatke v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov in razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - v nadaljnjem besedilu "GDPR"), v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter ostalimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov. IPF, k.o., sledi načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki, spoštuje pravico do zasebnosti ter stremi h najvišji stopnji varstva. Osebni podatki bodo uporabljeni samo v namene, zaradi katerih so bili zbrani oz. se obdelujejo. IPF, k.o. bo storil vse, da bodo osebni podatki zaščiteni pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. IPF, k.o. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki so podrobneje opredeljeni v internih aktih IPF, k.o.

1. Kontakt

Vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ali z namenom uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdeluje IPF, k.o. se lahko naslovijo na naslov: Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana. Če bo nastal dvom glede identitete posameznika, bo IPF, k.o. zaprosil za dodatne informacije.

V primeru nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se lahko obrnete tudi na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (Data protection Officer - DPO) na e-poštni naslov: pooblascenec.gdpr@ipf.si. Naša pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov vam bo odgovorila tudi na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki.

2. Vir osebnih podatkov, ki jih obdeluje IPF

IPF, k.o., pridobiva osebne podatke posameznikov iz javno dostopnih virov, kot so javne baze podatkov ali javni registri, od drugih kolektivnih organizacij za upravljanje pravic, s katerimi ima sklenjene sporazume o zastopanju, na podlagi prijave oziroma uporabe varovanih del s strani fizičnih in pravnih subjektov, od pravnih subjektov oz. organizacij, ki imajo pravico zastopati imetnike pravic ter od drugih pravnih subjektov, za katere posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, delujejo kot zastopniki oz. v interesu le teh.

3. Namen in pravna podlaga obdelave osebnih podatkov

 1. Osebni podatki imetnikov pravic

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov imetnikov pravic predstavljajo določila člena 6 (1) (c), 6 (1) (b) in 6 (1) (f) GDPR. Osebni podatki imetnikov pravic (kot so ime, priimek, datum in kraj rojstva, spol, državljanstvo, država rezidentstva, podatki potrebni za izplačila, idr.) bodo uporabljeni zgolj za namen, za katerega so bili posredovani oz. se obdelujejo:

 • izvajanje zakonskih obveznosti IPF, k.o., kot kolektivne organizacije za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov določenih v Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Ur. l. RS št. 63/2016; ZKUASP) (člen 6 (1) (c) GDPR), zaradi zbiranja, dodelitve in izplačila nadomestila imetnikom pravic,
 • izvajanje sporazuma o zastopanju z drugo kolektivno organizacijo oz. subjektom, ki deluje v imenu imetnika pravic, zaradi zbiranja, dodelitve ter izplačevanja nadomestil (člen 6 (1) (f) GDPR),
 • deljenje osebnih podatkov s pogodbenimi partnerji zaradi zagotavljanja učinkovitega vodenja, upravljanja in zaščite poslovanja ter zakonitega delovanja k.o. (člen 6 (1) (f) GDPR),
 • uveljavljanja in izvajanja pravnih zahtevkov IPF, k.o. ali obrambe pred njimi, ki predstavljajo tako imenovani zakoniti interes IPF, k.o. (člen 6 (1) (f) GDPR,
 • zakonske obveznosti hrambe dokumentacije, ki izhaja iz računovodskih in davčnih predpisov (člen 6 (1) (c) GDPR).
 1. Osebni podatki drugih oseb

V primeru, da zastopate ali delujete v interesu pravne osebe oz. drugega subjekta, se vaši osebni podatki (ime, priimek, kontaktni podatki) obdelujejo na podlagi:

 • sporazuma z IPF, k.o., za izvajanje sporazuma oziroma izvajanja ukrepov pred in za potrebe sklenitve sporazuma (člen 6 (1) (b) in (f) GDPR),
 • zakonske obveznosti hrambe dokumentacije, ki izhaja iz računovodskih in davčnih predpisov (člen 6 (1) (c) in (f) GDPR),
 • i. legitimnih interesov IPF, k.o., ki izhajajo iz potrebe po pravilni identifikaciji oseb, pooblaščenih za zastopanje imetnikov pravic, pogodbenic sporazumov oz. drugih subjektov, v smislu stika z navedeno osebo (čl. 6 (1) (f) GDPR),
 • uveljavljanja in izvajanje pravnih zahtevkov IPF, k.o. ali njihove obrambe (čl. 6 (1) (f) GDPR).

4. Uporabniki osebnih podatkov/prenos osebnih podatkov na druge subjekte

Osebne podatke bodo uporabljali zgolj pooblaščeni delavci IPF, k.o. Osebni podatki posameznika se bodo po potrebi razkrili le (pogodbenim) obdelovalcem podatkov (računovodstvo, ponudniki storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme, odvetniške pisarne, revizorji, poštni operaterji in kurirska podjetja, itd.). Z namenom upravljanja pravic oz. uveljavljanja/izplačila nadomestila, se bodo osebni podatki posredovali drugim kolektivnim organizacijam s katerimi ima IPF, k.o. sklenjene sporazume o zastopanju ter organizacijam, katerih član je IPF, k.o. in so ponudniki mednarodnih baz za izmenjavo podatkov med kolektivnimi organizacijami. Poleg tega se lahko podatki delijo z drugimi subjekti zgolj kadar: obveznost njihovega zagotavljanja izhaja iz zakonskih določb ali gre za zakoniti interes IPF, k.o. ali interes tretje osebe. IPF, k.o. bo zagotovil, da je obseg informacij, razkritih tem subjektom, ustrezen in potreben za doseganje zastavljenih ciljev.

5. Obdobje hrambe

IPF, k.o. shranjuje osebne podatke in dokumente v skladu z zakonsko določenimi roki hrambe oziroma do izpolnitve namena zaradi katerega se podatki hranijo. Po izpolnitvi namena bo IPF, k.o. osebne podatke, ki jih ne potrebuje za izpolnitev zakonskih zahtev ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, prenehal obdelovati in izbrisal.

6. Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

V skladu z določbami GDPR IPF, k.o. zagotavlja uresničevanje pravic, ki posamezniku pripadajo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Posameznik lahko zahteva, da mu IPF, k.o.: (1) potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, (2) omogoči vpogled do osebnih podatkov, (3) poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.), (4) omogoči popravek netočnih osebnih podatkov in posamezniku omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, (5) omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov, (6) omogoči pravico do omejitve obdelave, (7) omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu, (8) poda dodatne informacije o pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Posameznik lahko vse pravice uveljavlja s pisno zahtevo upravljavcu IPF, k.o., , ki jo pošlje na elektronski naslov pooblascenec.gdpr@ipf.si ali na naslov IPF, k.o. Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana. IPF, k.o se zavezuje, da bo na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v predpisanih rokih.

Posameznik ima pravico, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali nagp.ip@ip-rs.si.
Pooblastilo imetnika pravic izvajalca

Prosimo vas, da nam izpolnjen in podpisan obrazec pošljete na naš naslov. Le na podlagi pridobljenih podatkov bomo lahko opravili dodelitev in izplačilo nadomestil, ki vam kot imetniku pravic pripadajo. Obvezna priloga pooblastilu je fotokopija veljavnega identifikacijskega osebnega dokumenta. Pridobljeni dokument se uporabi izključno za ugotavljanje istovetnosti podatkov (po tem bo dokument uničen). Bodite pozorni pri izbiri obrazca, saj so pravnim osebam namenjeni drugačni obrazci kot pa fizičnim osebam.

Na obrazcu lahko označite, če ne želite postati član skupščine IPF, k.o. Več o članstvu si lahko preberete spodaj.

Obrazec lahko podpišete z osebnim digitalnim podpisom enega izmed sledečih izdajateljev digitalnih potrdil: Sigen-CA, PostaR-CA, Halcom in NLB-CA (za elektronski podpis je potrebno predhodno obrazec shraniti na vaš računalnik). Tako podpisani obrazec nam nato s klikom na gumb Pošlji posredujete po elektronski pošti.

Obrazec v obliki PDF lahko izpolnite elektronsko, za kar potrebujete brezplačni program Adobe Reader, ki ga najdete na sledeči povezavi: https://get.adobe.com/si/reader/ .

Pri uporabi spletnega brskalnika Chrome vam svetujemo, da PDF obrazec najprej shranite med dokumente in ga nato odprete z Adobe Reader aplikacijo. V nasprotnem primeru vam privzeti Chrome-ov pregledovalnik ne bo omogočil vnosa besedila v polja.

V primeru, da nimate nobenega izmed naštetih digitalnih potrdil, vas prosimo, da izpolnjeni obrazec natisnete, ga ročno podpišete in posredujete po pošti na naš naslov: IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.

 

Pogoji za preklic pooblastila

Imetnik pravic lahko kolektivno organizacijo pooblasti za kolektivno upravljanje svojih pravic na določenem delu, za določeno ozemlje oz. za določene vrste pravic. Pooblastilo lahko na enak način tudi prekliče. Preklic pooblastila učinkuje s koncem obračunskega leta.

 

Pomembno

S tem obrazcem nam boste posredovali le svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo obračunanih nadomestil. Zato vas prosimo, da preverite prijave del pri katerih ste udeleženi kot izvajalec ali kot imetnik pravic izvajalca, saj vam bodo le popolne prijave zagotovile izplačilo vseh nadomestil, ki vam pripadajo. Če katera izmed posnetih izvedb, pri kateri ste udeleženi, ni prijavljena, prijavo lahko uredite z obrazcem Prijava fonograma

Obrazci

Pooblastilo imetnika pravic proizvajalca fonogramov

Prosimo vas, da nam izpolnjen in podpisan obrazec pošljete na naš naslov. Le na podlagi pridobljenih podatkov bomo lahko opravili dodelitev in izplačilo nadomestil, ki vam kot imetniku pravic pripadajo. Obvezna priloga pooblastilu je fotokopija veljavnega identifikacijskega osebnega dokumenta, če ste fizična oseba. Pridobljeni dokument se uporabi izključno za ugotavljanje istovetnosti podatkov (po tem bo dokument uničen). Bodite pozorni pri izbiri obrazca, saj so pravnim osebam namenjeni drugačni obrazci kot pa fizičnim osebam.

Na obrazcu lahko označite, če ne želite postati član skupščine IPF, k.o. Več o članstvu si lahko preberete spodaj.

Obrazec lahko podpišete z osebnim digitalnim podpisom enega izmed sledečih izdajateljev digitalnih potrdil: Sigen-CA, PostaR-CA, Halcom in NLB-CA (za elektronski podpis je potrebno predhodno obrazec shraniti na vaš računalnik). Tako podpisani obrazec nam nato s klikom na gumb Pošlji posredujete po elektronski pošti.

Obrazec v obliki PDF lahko izpolnite elektronsko, za kar potrebujete brezplačni program Adobe Reader, ki ga najdete na sledeči povezavi: https://get.adobe.com/si/reader/ .

Pri uporabi spletnega brskalnika Chrome vam svetujemo, da PDF obrazec najprej shranite med dokumente in ga nato odprete z Adobe Reader aplikacijo. V nasprotnem primeru vam privzeti Chrome-ov pregledovalnik ne bo omogočil vnosa besedila v polja.

V primeru, da nimate nobenega izmed naštetih digitalnih potrdil, vas prosimo, da izpolnjeni obrazec natisnete, ga ročno podpišete in posredujete po pošti na naš naslov: IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.

 

Pogoji za preklic pooblastila

Imetnik pravic lahko kolektivno organizacijo pooblasti za kolektivno upravljanje svojih pravic na določenem delu, za določeno ozemlje oz. za določene vrste pravic. Pooblastilo lahko na enak način tudi prekliče. Preklic pooblastila učinkuje s koncem obračunskega leta.

 

Pomembno

S tem obrazcem nam boste posredovali le svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo obračunanih nadomestil. Zato vas prosimo, da preverite prijave del pri katerih ste udeleženi kot proizvajalec fonogramov ali kot imetnik pravic proizvajalca fonogramov, saj vam bodo le popolne prijave zagotovile izplačilo vseh nadomestil, ki vam pripadajo. Če kateri izmed fonogramov, pri kateri ste udeleženi, ni prijavljen, prijavo lahko uredite z obrazcem Prijava fonograma
Članstvo v IPF, k.o.

Skupščino sestavljajo vsi člani kolektivne organizacije, ki so glede na vrsto imetnikov pravic razvrščeni v dve kategoriji:

 • imetniki pravic izvajalcev,
 • imetniki pravic proizvajalcev fonogramov.

Imetnikovo neposredno uveljavljanje materialnih sorodnih pravic pri kolektivni organizaciji ima vedno prednost pred uveljavljanjem iste pravice pri kolektivni organizaciji po pooblaščencu.

 

Pogoji za članstvo - izvajalci

Član kolektivne organizacije lahko postane vsak imetnik pravic izvajalcev ali oseba, ki ga zastopa, združenje imetnikov pravic izvajalcev ali druga kolektivna organizacija, ki upravlja katero izmed pravic imetnikov pravic izvajalcev iz 3. člena tega Statuta, če kumulativno:

 1. kolektivni organizaciji predloži pooblastilo za upravljanje z najmanj naslednjimi podatki:
  • osebno ime in prebivališče ali firma in sedež,
  • davčna številka, in
 2. izpolnjuje še najmanj enega od naslednjih pogojev:
  • je iz delilne mase izvajalcev v zadnjih treh rednih letnih delitvah nadomestil prejel vsaj 5,00 EUR za vsako posamezno leto ali
  • je imetnik pravic izvajalcev na izvedbah posnetih na najmanj 10 fonogramih.

 

Pogoji za članstvo - proizvajalcev fonogramov

Član kolektivne organizacije lahko postane vsak imetnik pravic proizvajalcev fonogramov ali oseba, ki ga zastopa, združenje imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov ali druga kolektivna organizacija, ki upravlja katero izmed pravic imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov iz 3. člena tega Statuta, če kumulativno:

 1. kolektivni organizaciji predloži pooblastilo za upravljanje z najmanj naslednjimi podatki:
  • osebno ime in prebivališče ali firma in sedež,
  • davčna številka, in
 2. izpolnjuje še najmanj enega od naslednjih pogojev:
  • je iz delilne mase proizvajalcev fonogramov v zadnjih treh rednih letnih delitvah nadomestil prejel vsaj 30,00 EUR za vsako posamezno leto ali
  • je imetnik pravic proizvajalcev fonogramov na najmanj 100 fonogramih.

Vzorca pooblastil za obe kategoriji imetnikov pravic sta na voljo na povezavi Ali ste že pooblastili IPF, k.o.? 

 

Obnavljanje in prenehanje članstva

Članstvo se obnavlja molče. Imetnik pravic je član do prenehanja članstva. Članstvo v kolektivni organizaciji preneha v naslednjih primerih:

 • s smrtjo ali prenehanjem člana ali
 • s prenehanjem kolektivne organizacije ali
 • z izstopom, ki ga član poda z izstopno izjavo, ali
 • s prenehanjem izpolnjevanja pogojev za članstvo, ki so določeni s tem statutom.Člani in glasovalne pravice

V skladu z 39. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) objavljamo število članov kolektivne organizacije in število vseh glasovalnih pravic.

Število članov

Število glasovalnih pravic

Grafi prikazujejo stanje na dan 24.09.2023.