Kako do nadomestil?

Delitve nadomestil potekajo v skladu z veljavnimi pravili o delitvi nadomestil, ki jih sprejme skupščina kolektivne organizacije. Pogoj za dodelitev in izplačilo nadomestil pa je le popolna registracija vaših osebnih podatkov in vaših del.
Pomembni datumi

Za lažjo organizacijo dela IPF, k.o. za vsako leto pripravi terminski načrt dela oddelka za reparticijo. Za imenike pravic sta zlasti pomembna dva termina:

  • rok za prijavo varovanih del - 28. februar in
  • delitev nadomestil bo praviloma izvedena koncem junija.

Vabimo vas, da sproti prijavljate nova varovana dela in dopolnjujete obstoječe podatke. S pomočjo Admissa čim prej preverite svoje prijave oziroma prijavite svoja dela. Ažurni in natančni podatki so namreč ključni za celovito in pravilno dodelitev nadomestil ter učinkovito obveščanje.

Preverite tudi osebne podatke

Ste se preselili ali zamenjali banko? Prosimo vas, da nam sporočite morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za izplačila (številke osebnih računov, spremembe rezidentstva …). Spremembe pošljite na upravicenci@ipf.si ali na naslov IPF, k.o, Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.

Zap. št. Aktivnost Datum (najkasneje do:)
1 Sprejemanje prijav posnetih izvedb 28. februar 2024
2 Vnašanje prijav posnetih izvedb v evidenco IPF, k.o. 20. maj 2024
3 Reševanje dvojnih / spornih prijav posnetih izvedb 20. maj 2024
4 Delitev nadomestil / Pošiljanje finančnih obvestil upravičencem 21. junij 2024
5 Rok za posredovanje morebitnih sprememb podatkov potrebnih za izplačila 26. junij 2024
6 Izplačila nadomestil 28. junij 2024Višina nadomestil, ki mi pripadajo ...

Delitve nadomestil so urejene v pravilih o delitvi nadomestil

Osnovno načelo za razdeljevanje zbranih sredstev med imetnike pravic je načelo dejanske uporabe, kar pomeni, da si mora kolektivna organizacija prizadevati, da doseže delitev nadomestil, zbranih s kolektivnim upravljanjem sorodnih pravic, med tiste upravičence, katerih varovana dela so bila dejansko uporabljena po podatkih, ki so jih IPF, k.o. posredovali uporabniki teh del, ali pa jih je IPF, k.o. pridobil iz prosto dostopnih in/ali verodostojnih virov (v nadaljevanju besedila: definirana uporaba).

Šele v primeru, da dejanske uporabe varovanih del ni mogoče ugotoviti (v nadaljevanju besedila: nedefinirana uporaba) ali pa bi bilo ugotavljanje uporabe in z njim povezano razdeljevanje nadomestil, ob upoštevanju narave uporabe varovanega dla, stroškovno nesmotrno, se bodo taka nadomestila razdelila po tistih določilih pravil o delitvi, ki določajo delitev sredstev, zbranih na podlagi nedefinirane uporabe.

Delitve zbranih nadomestil se opravijo v razredih glede na vrsto uporabe (reparticijski razredi). Dodelitev iz posameznih reparticijskih razredov se opravlja na podlagi podatkov o definirani uporabi varovanih del v preteklem obračunskem obdobju.

 

Nadomestila, pridobljena s strani tujih kolektivnih organizacij, se vodijo ločeno in se izplačajo skladno s poročili o dodelitvi, ki jih IPF, k.o. posredujejo tuje kolektivne organizacije. Če nastajajo stroški po tem odstavku, se jih lahko v tem znesku odbije. Od teh nadomestil se lahko tudi odvedejo sredstva v namenske sklade, če tako določa sporazum o zastopanju s tujo kolektivno organizacijo.