FAQ - Pogosto zastavljena vprašanja

V nadaljevanju je zapisanih nekaj najpogostejših vprašanj uporabnikov glasbe. 
Vaše vprašanje morda še ni uvrščeno na seznam, zato vas prosimo, da nam ga pošljete na elektronski naslov info@ipf.si.
 • Kaj je IPF, k.o.?

  Zavod za upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. (IPF, k.o.) je bil ustanovljen kot neprofitna organizacija, katere glavni cilj in dejavnost sta kolektivno upravljanje in zaščita pravic izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in filmskih producentov.

  IPF, k.o. pravice imetnikov pravic upravlja na področju Republike Slovenije, na podlagi sporazumov o zastopanju s tujimi kolektivnimi organizacijami pa upravlja tudi pravice tujih izvajalcev, proizvajalcev fonogramov ter filmskih producentov v Sloveniji.

  IPF, k.o. je bil ustanovljen leta 1997, novembra leta 2000 pa je od Urada RS za intelektualno lastnino prejel prvo dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji. IPF, k.o. je edina kolektivna organizacija v Sloveniji, ki deluje na področju zaščite sorodnih pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.

  Leta 2023 je IPF, k.o. prejel novi dovoljenji za upravljanje še drugih pravic na fonogramih in tudi nekaterih pravic na videogramih. Več o pravicah, ki jih upravlja IPF, k.o., si lahko preberete tukaj.

 • Kaj je fonogram?

  Po načelih Mednarodne konvencije za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij (Rimska konvencija, 1961 - 3 b. člen) in Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, je fonogram vsak "posnetek zvokov neke izvedbe ali drugih zvokov ali nadomestka zvokov, razen če gre za posnetek, ki je vključen v avdiovizualno delo".

  Obenem velja opozoriti, da skladno z določili ZASP, IPF, k.o. zbira nadomestila za priobčitev javnosti le za tiste fonograme, ki so bili izdani v komercialne namene ali dani na voljo javnosti na način, ki omogoča posameznikom dostop do njih s kraja in v času, ki ju sami izberejo (npr. internetna uporaba fonogramov ali pa uporaba fonogramov v mobilni telefoniji, na način, ki omogoča poslušanje posameznih fonogramov po izbiri posameznika). Slednje predvsem z razvojem novih tehnologij, omogoča tudi fizičnim osebam, da se štejejo za proizvajalce fonogramov.

 • Kaj je videogram?

  Videogram pomeni prvi posnetek avdiovizualnega dela ali zaporedja gibljivih slik, z zvokom ali brez, ali njihovega nadomestka, s katerega se ti lahko zaznajo, reproducirajo ali priobčujejo s pomočjo naprave.

  Videogram je torej izraz, ki se uporablja za označevanje avdiovizualnega zapisa, ki vsebuje video zapis z zvokom ali brez. To je lahko katerikoli video posnetek, kot na primer glasbeni video (videospot), film, dokumentarec ali celo kratki video posnetek, ki se lahko deli tudi prek družbenih omrežij. Videogrami so priljubljeni na spletu, saj omogočajo vizualno izkušnjo, ki je podprta z zvokom.

 • Kaj pomeni priobčitev javnosti?

  Če se fonogram ali videogram uporablja za kakršno koli priobčitev javnosti, je uporabnik v primeru priobčitve dolžan poravnati nadomestilo izvajalcem in proizvajalcem fonogramov, v primeru priobčitve videograma pa izvajalcem in filmskim producentom.

  Priobčitev javnosti pomeni javno predvajanje fonogramov ali videogramov npr. glasbe, posnetkov govora ali drugih zvočnih posnetkov, videospotov, filmov, serij .... Priobčitev javnosti se lahko zgodi na različnih mestih, kot so koncerti, radijska in televizijska oddajanja, kinodvorane, trgovine, gostinski objekti, frizerski saloni, hoteli, spletne strani, aplikacije za pretakanje glasbe in druge platforme, kjer so varovana dela na voljo širši javnosti.

 • Ali moramo za uporabo varovanih del plačati nadomestilo IPF, k.o.?

  Da, na podlagi določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, ste dolžni, v kolikor v vaši poslovni enoti uporabljate varovana dela (fonograme, videograme), to vnaprej sporočiti IPF, k.o., ki na podlagi pridobljenih podatkov za vas uredi licenco.

 • Imamo lokal, nadomestilo SAZAS-u že plačujemo. Ali moramo plačati nadomestilo tudi IPF, k.o.?

  Da. Vsako varovano delo ima namreč več upravičencev. Nadomestilo, ki ga plačate SAZAS-u, je namenjeno avtorjem glasbe in besedil. Nadomestilo, ki ga plačate IPF, k.o., pa je plačilo za ustvarjalno delo izvajalca, proizvajalca fonograma ter filmskega producenta, ki imajo na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) pravico do nadomestila za javno uporabo varovanih del.

 • Za koga IPF, k.o. zbira nadomestila?

  IPF, k.o. zastopa pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov ter filmskih producentov in v njihovem imenu zbira nadomestila za priobčitev fonogramov in videogramov javnosti.

 • Ali tak zakon obstaja samo v Sloveniji?

  Pravica izvajalcev in proizvajalcev fonogramov do nadomestila za uporabo varovanih del je bila priznana že leta 1961, ko so člani mednarodne skupnosti v Rimu podpisali Mednarodno konvencijo za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij. Po več kot 30 letih je Slovenija Rimsko konvencijo uveljavila v nacionalni zakonodaji. Pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji so bile prvič zaščitene šele leta 1995 z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Pravice avtorjev, izvajalcev in proizvajalcev fonogramov so zakonsko zaščitene že od nekdaj, Slovenija pa se je pridružila drugim državam Evropske unije šele pred desetletjem.

 • Če je izvajalec že pokojni ali je potrebno kljub temu IPF, k.o. poravnati nadomestilo?

  V primeru sorodnih pravic ni pomembno samo kdaj je umrl avtor, ampak je pomembno tudi vprašanje starosti posnetka, nosilca zvoka ali datoteke, iz katere glasbo predvajate. Če je bil nek posnetek na vinilni plošči iz 20-ih let 20. stoletja obdelan in ponovno izdan na CD-ju, gre za nov fonogram, saj so na njem sodelovali novi upravičenci po ZASP. V takem primeru ste dolžni prijaviti uporabo in poravnati ustrezno nadomestilo.

 • Kako so bile tarife določene in kdo jih je določil?

  IPF, k.o. mora določiti višino nadomestila za uporabo varovanih del v skladu z veljavno tarifo. Če IPF, k.o. z reprezentativnimi združenji uporabnikov, ki uporabljajo varovana dela iz repertoarja IPF, k.o. sklene skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe teh del ter o višini nadomestil za njihovo uporabo, velja dogovorjeno nadomestilo kot tarifa. IPF, k.o. lahko do podpisa sporazuma zahteva višino nadomestila, ki jo določena z veljavno tarifo.

 • Od česa je odvisna višina nadomestila, ki jo moram poravnati za uporabo varovanih del?

  Za izračun nadomestila se upoštevajo različni kriteriji glede na vašo dejavnosti. V  primerih, ko se uporablja glasba za ozadje v poslovnih prostorih se upošteva površina prostora, prihodek ustvarjen iz dejavnosti, itd. Za prireditve oz. dogodke se kot osnova za obračun nadomestila upošteva prihodek od vstopnine, honorar nastopajočih, št. obiskovalcev na prireditvi, itd.  Podrobnosti izračuna nadomestila so opredeljene v skupnih sporazumih, kjer so poleg ostalih določil navedene višine nadomestil in možni popusti za posamezne dejavnosti.

 • Kaj je revalorizacija?

  Revalorizacija je določitev nove vrednosti, predvsem zaradi usklajevanja z višjimi tržnimi cenami in se uporablja kot način ohranjanja vrednosti denarja v pogojih inflacije. Denarne vrednosti v sporazumih se letno usklajujejo s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad RS za preteklo leto.

 • Ali sem upravičen do popusta za letno plačilo nadomestila?

  Popusti v primeru plačila za celo leto so odvisni od sporazuma v katerem je določena tarifa za vašo dejavnost. Nekateri sporazumi (za gostinsko, frizersko, hotelsko dejavnost) določajo popust za letno plačilo v višini 10%, vendar je pomembno, da odločitev za letno fakturo sporočite pravočasno oz. do roka, ki je določen v sporazumu.

 • V našem trgovskem centru predvajamo glasbo samo v decembru. Ali je potrebno plačati nadomestilo tudi za en mesec?

  Tako je, ni pomembno, ali predvajate glasbo samo en mesec v letu, celo leto ali na primer samo ob posebnih dogodkih ali dnevih. Tudi takrat, ko je predvajanje časovno omejeno, morate z IPF, k.o. urediti licenco in poravnati nadomestilo. Tudi, če predvajate glasbo npr. v trgovini samo nekaj dni v mescu ste dolžni poravnati nadomestilo za cel mesec, saj so tarife določene v sporazumih mesečne.

 • Kaj se zgodi, če ne uredim licence?

  Formalno ste v prekršku. Vse obveznosti uporabnikov varovanih del so določene v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP).

 • Ali IPF, k.o. nadzira uporabo varovanih del?

  Samoumevno je, da ima IPF, k.o. obveznost kontrolirati izvajanje zakona, ne samo zaradi tistih, ki (hote ali nehote) ne izpolnjujejo svojih zakonskih obveznosti, ampak predvsem zaradi tistih, ki svoje obveznosti izpolnjujejo. Naši popisovalci stanja na terenu načeloma obiskujejo vse poslovne enote in javne prireditve ter preverjajo ali imajo uporabniki varovanih del urejeno razmerje z IPF, k.o.

 • Imam več poslovnih enot, v katerih uporabljam varovana dela. Kako to prijavim?

  Uporabo varovanih del je potrebno prijaviti za vsako enoto oziroma za vsako lokacijo posebej. Za prijavo uporabite obrazec Prijava uporabe fonogramov (npr. glasbe) ob opravljanju dejavnosti, ki ga najdete na naših spletnih straneh.

 • Kako se pri IPF, k.o. prijavim kot uporabnik varovanih del?

  Na naši spletni strani poiščite obrazec Prijava uporabe fonogramov (npr. glasbe) ob opravljanju dejavnosti oz. Prijava prireditve. Vsako poslovno enoto oz. prireditev je potrebno prijaviti posebej.

 • Kje lahko dobim dodatne obrazce za prijavo varovanih del?

  Dodatne obrazce za prijavo uporabe varovanih del poiščite na naših spletnih straneh, naročite preko e-pošte: uporabnik@ipf.si ali na telefonski številki 01/52 72 930. V najkrajšem možnem času vam jih bomo posredovali po pošti.

 • V gostilni predvajamo glasbo, poleti na terasi in za čakajoče klice v naši telefonski centrali. Ali za to potrebujemo več licenc?

  Da. Za vsako vrsto uporabe glasbe potrebujete ločeno licenco, v vašem primeru torej za predvajanje glasbe med čakanjem v telefonski centrali ter za uporabo v vaši gostilni poleti na terasi. Veljavne tarife za uporabo glasbe si lahko ogledate na naših spletnih straneh  Sporazumi | IPF, k.o.

 • Ali je mogoče kolektivno plačati nadomestilo za te pravice, recimo preko reprezentativne organizacije naše panoge?

  IPF, k.o. tesno sodeluje s slovenskim gospodarstvom in se trudi skleniti kolektivne licenčne pogodbe s krovnimi organizacijami različnih gospodarskih panog. V praksi to pomeni, da se nadomestilo za sorodne pravice plačuje preko krovne organizacije. Zaradi manjših administrativnih stroškov IPF, k.o. v takem primeru uporabnikom lahko prizna dodaten popust. Sekretariat vaše organizacije vam lahko pove, ali ima sklenjen tak dogovor z IPF, k.o.

 • Ali lahko javno uporabo varovanih del prijavim preko interneta?

  Lahko, IPF, k.o. je omogočil prijavo po elektronskem portalu, ki ga najdete na naši spletni strani  v rubriki Uporabniki - IPF Portal za uporabnike. Vabimo vas, da aktivirate svoj račun in pričnete prijave urejati preko interneta. Organizatorji prireditev si s prijavo dogodkov in posredovanjem osnov za obračun nadomestila preko portala lahko zagotovite tudi popust.

 • Moji podatki so se spremenili. Kako lahko to sporočim?

  Spremembe podatkov nam je potrebno sporočiti pisno. Svoj dopis lahko pošljete po pošti na  IPF, k.o. Če se je obseg uporabe varovanih del v vašem poslovnem prostoru spremenil ali ste spremenili lokacijo vaše poslovne enote, nam to lahko sporočite z obrazcem Prijava uporabe fonogramov (npr. glasbe) ob opravljanju dejavnosti, ki ga najdete na naših spletnih straneh.

 • Kakšna je razlika med glasbo v ozadju in glasbo za zabavo?

  Glasba v ozadju je splošen izraz za glasbo v mnogih (poslovnih) situacijah, na primer preko radijskega sprejemnika ali skupnega ozvočenja v gostilnah, trgovinah, pisarnah ali na parkiriščih. Glasba v ozadju običajno služi ustvarjanju prijetnega vzdušja. Glasba za zabavo je izraz, ki ga uporabljamo za plesno oziroma disko glasbo, kakor jo predvajajo v diskotekah, nočnih klubih, kjer jo pogosto predvaja DJ. Jasno je, da je plesna glasba sestavni del poslovne formule diskoteke oz. nočnega kluba. V tem primeru je funkcija glasbe neposredno povezana z dohodkom. IPF, k.o. pri izračunu primernega nadomestila za uporabo varovanih del upošteva pomembnost glasbe v dejavnosti.

 • Naše združenje trgovcev vsako leto organizira veliko tržnico. Ali moramo tudi za to skleniti licenčno pogodbo z IPF, k.o.?

  Da. Licenca za predvajanje glasbe je vedno obvezna. Ne glede na to, ali predvajate glasbo samo enkrat letno ali vsak dan. Zakon določa, da morate imeti licenco za javno predvajanje glasbe. Pri IPF, k.o. si lahko uredite licenco tudi za enkratne ali časovno omejene dogodke, na katerih uporabljate varovana dela. Obrazec Prijava prireditve najdete na naših spletnih straneh.

 • Kupujem CD-je in zanje plačam veliko denarja. Zgoščenke so narejene za predvajanje. Če jih uporabim v javnosti, moram vseeno še enkrat plačati IPF, k.o.?

  Morda se sliši čudno, vendar je res. Pomembno se je zavedati, da je nakup CD-ja in njegovo predvajanje namenjeno domačemu krogu, kadar pa ta isti CD predvajate v vašem podjetju ali na drugem javnem mestu - torej zunaj domačega kroga – ste po zakonu dolžni za predvajanje plačati primerno nadomestilo.

 • V svojem podjetju ne uporabljamo varovanih del. Zakaj moramo potem izpolniti in posredovati izpolnjen obrazec, ki smo ga prejeli od IPF, k.o.?

  Nemogoče je vnaprej vedeti, v katerih podjetjih se uporablja varovana dela in v katerih ne. Čeprav je vsako podjetje po zakonu dolžno uporabo varovanih del prijaviti IPF, k.o., se tega vsi ne zavedajo. IPF, k.o. zato želi z obvestilom  povabiti k sodelovanju vsako na novo nastalo podjetje. Če se na vabilo ne odzove, ne vemo kako je z uporabo varovanih del v tem podjetju. Čez nekaj dni bo ponovno dobilo obvestilo od IPF, k.o. in pozneje lahko pričakuje tudi kontrolni obisk. Torej, če v vašem podjetju ne uporabljate varovanih del, bo najbolje, da nam to takoj sporočite z obrazcem, ki ste ga prejeli po pošti ali pa nam to sporočite preko e-sporočila na: uporabnik@ipf.si

 • Ali je potrebno poravnati nadomestilo za uporabo varovanih del tudi kadar v poslovnem prostoru predvajamo tujo glasbo?

  Da, IPF k.o.  ščiti celoten svetovni repertoar na ozemlju Republike Slovenije. IPF, k.o. torej upravlja pravice domačih in tujih izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in filmskih producentov videospotov v Sloveniji kot tudi pravice slovenskih imetnikov pravic v tujini. IPF, k. o. pa od tujih kolektivnih organizacij prejme nadomestila zbrana za slovenske imetnike pravic ter jim jih nato nakaže skupaj z rednimi izplačili po opravljenih delitvah.

 • Poleti je naša gostilna zaprta. Ali je treba vseeno plačati licenco za vse leto?

  Nadomestilo za javno uporabo varovanih del se plačuje mesečno. To pomeni, da plačate licenčnino le za mesece, ko dejansko uporabljate varovana dela. V času ko gostilna ne obratuje, uporabo pisno odjavite pri IPF, k.o. Vljudno prosimo, da nam nastale spremembe (zaprtje, ipd.) javite najkasneje do 15. v mesecu za tekoči mesec.

 • V svoji točilnici ob vikendih predvajam glasno glasbo. Ali je zaradi tega moja točilnica tudi diskoteka?

  Glasnost glasbe ne vpliva na višino nadomestila, ki ste ga dolžni plačati IPF, k.o., razen če glasbo vrtite glasno z namenom, da svojo točilnico spremenite v plesišče oz. prostor za zabavo. V tem primeru glasba dobi novo funkcionalnost in se spremeni iz glasbe v ozadju v glasbo za zabavo. Za glasbo za zabavo velja druga tarifa. Take spremembe so precej pogoste predvsem v točilnicah, kjer gostje ob koncu tedna plešejo oz. je namen priobčitve javnosti zabava in ne zgolj ustvarjanja prijetne atmosfere.

 • V našem lokalu poslušamo glasbo preko ponudnikov Spotify in Youtube premium. Ali moramo kljub temu plačati nadomestilo IPF, k.o.?

  Da, tudi v primeru predvajanja glasbe preko raznih ponudnikov kot sta Spotify in Youtube premium ste dolžni skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) za uporabo varovanih del na javnem mestu poravnati ustrezno nadomestilo IPF, k.o. S plačilom naročnine si pridobite pravico do uporabe varovanih del za zasebne namene, za uporabo teh del na javnih prostorih pa ste dolžni poravnati nadomestilo IPF, k.o.

 • Ali je potrebno poravnati nadomestilo kadar glasbo v lokalu predvajamo preko mobitela?

  Da, tudi v primeru, ko glasbo predvajate preko mobitela ste dolžni poravnati ustrezno nadomestilo IPF, k.o. Ne glede na to iz katere naprave predvajate glasbo na javnem prostoru, je vaša obveznost, da poravnate ustrezno nadomestilo za njeno uporabo.

 • Tudi na naši terasi imamo glasbo. Ali moram to posebej prijaviti?

  Da, ob predvajanju glasbe na terasi je potrebno prijaviti kvadraturo terase za mesece, ko le ta obratuje. Omenjena kvadratura se obračuna samo za tiste mesece, ko se glasba predvaja na terasi.

 • Kako izračunam velikost svoje trgovine, gostilne ipd.?

  Vplivno območje predvajanja fonogramov je površina poslovnega prostora opravljanja dejavnosti, znotraj katere je predvajanje fonogramov slišno ne glede na to ali gre za notranji ali zunanji prostor posamezne enote, in je dostopen potrošnikom oziroma javnosti.