Poslanstvo

IPF, k.o. v skladu z dovoljenjem pristojnega organa kolektivno upravlja pravice izvajalcev (na fonogramih in videogramih), proizvajalcev fonogramov in filmskih producentov. Na podlagi Pravilnika o uporabi fonogramov ter veljavnih tarif in sporazumov zbira nadomestila in jih imetnikom pravic dodeljuje skladno s pravili o delitvi. Pri dodelitvi zbranih nadomestil IPF v največji možni meri sledi dejanski uporabi, tako da sredstva dobijo tisti, katerih varovana dela so bila uporabljena.
Vizija

IPF, k.o. s svojim delom stremi k učinkovitemu upravljanju sorodnih pravic izvajalcev (na fonogramih in videogramih), proizvajalcev fonogramov in filmskih producentov tako v Sloveniji kot v tujini. Postati želimo stroškovno najučinkovitejša kolektivna organizacija.
Vrednote

Učinkovitost

Pri svojem delu želimo biti učinkoviti, zato v delovanje vnašamo inovativne pristope in v svetu priznane modele dobrih praks, s katerimi uspešno upravljamo pravice imetnikov pravic. Nenehne spremembe krajine in tehnoloških platform od nas terjajo veliko stopnjo prilagodljivosti. To nas postavlja pred vedno nove izzive, s katerimi se uspešno soočamo. Okvir stroškov, potrebnih za zbiranje nadomestil, uspešno znižujemo in tako višamo sredstva, ki jih delimo imetnikom pravic.

Transparentnost

Član IPF lahko vedno sodeluje pri odločanju o upravljanju njegovih pravic. Na skupščine so vabljeni vsi člani, vsakdo ima možnost kandidirati in biti izvoljen v organe zavoda.

Na enem mestu na spletnem mestu www.ipf.si so za uporabnike varovanih del zbrani vsi podatki in dokumentacija, ki ureja višino nadomestil (tarife in sporazumi).

V spletnem portalu ADMISS so za imetnike pravic stalno na voljo tudi ažurni podatki o uporabi varovanega repertoarja vsakega posameznega imetnika pravic.

Svojo dejavnosti IPF tako uporabnikom varovanih del kot imetnikom pravic na teh delih približuje z lastno PR službo (delovno mesto Vodja projektov), ki s sprotnim obveščanjem o aktualnih dogodkih, spremembah zakonodaje, informacijah o pravicah ipd., zagotavlja največjo možno preglednost poslovanja.

 Usmerjenost k imetnikom pravic

Imetnik pravic je v središču našega delovanja. Stremimo k učinkovitemu upravljanju njegovih pravic, pri čemer delujemo z mislijo na dosego maksimalnega obsega sredstev za delitev.

Učinkovitost

Transparentnost

Usmerjenost k imetnikom pravic
Kakovost

Kakovost

Gradimo korporativno kulturo, ki temelji na odgovornosti. Spoštujemo ljudi in okolje. Odgovorni smo do zaposlenih. Prizadevamo si za medsebojno zaupanje, dobre odnose ter strokovni in osebni razvoj vsakega posameznika. Zavezali smo se k zmanjševanju tveganj poškodb pri delu in zdravstvenih okvar. Cilj je varno in zdravo delovno okolje. Motiviranost zaposlenih izboljšujemo z jasno določenimi cilji in fleksibilnim nagrajevanjem. Odgovorni smo do uporabnikov varovanih del in imetnikov pravic. Prizadevamo si doseči in preseči njihova pričakovanja. Smo zanesljiv, transparenten in zaupanja vreden poslovni partner. Odgovorni smo do dobaviteljev. Delujemo v skladu z mednarodnimi standardi ter v skladu z zakonskimi in drugimi zahtevami.

Cenimo znanje in kompetentnost vsakega posameznika. Omogočamo strokovni in osebni razvoj zaposlenih in spodbujamo timsko delo.

Spremljamo uspešnost in učinkovitost vseh poslovnih procesov in aktivnosti ter zagotavljamo njihovo stalno izboljševanje.