Reševanje sporov

Spori med kolektivno organizacijo, njenim članom in imetnikom pravic ali tujo kolektivno organizacijo, s katero ima kolektivna organizacija sklenjen sporazum o zastopanju, se rešujejo v postopkih, ki jih predvideva obstoječi pravni red Republike Slovenije, in tudi v postopkih, ki jih omogočajo mednarodna krovna združenja in organizacije, ki združujejo kolektivne organizacije na mednarodni ravni.

Vsak član in imetnik pravic ali tuja kolektivna organizacija, s katero je sklenjen sporazum o zastopanju, lahko - ne glede na možnosti, ki jih ponuja obstoječi pravni red - v zvezi s pooblastilom za upravljanje pravic, pogoji članstva, zbiranjem in delitvijo nadomestil ter stroški poslovanja, poda pritožbo poslovodstvu.

Pritožbo lahko poda tudi zavezanec za plačilo nadomestila vendar le v zvezi z zbiranjem nadomestila.

Pritožbo, ki mora biti obrazložena in kateri morajo biti priloženi vsi dokazi, katere lahko pridobi pritožnik sam, ter navedeni dokazni predlogi za izvedbo tistih dokazov, ki naj jih izvede poslovodstvo v postopku reševanja pritožbe oz. za pridobitev dokazov, katerih pritožnik utemeljeno in izkazano ne more pridobiti sam, mora vložiti najpozneje v roku 60 dni od ugotovitve zatrjevane kršitve ali nepravilnosti, poslovodstvo pa mora o pritožbi odločiti v roku 60 dni od dneva prejema pritožbe in svojo odločitev v pisni obliki poslati pritožniku, ali pa mu v istem roku sporočiti, da bo za odločitev zaradi okoliščin, ki jih mora v obvestilu pritožniku izrecno navesti oz. opisati, potreboval dlje časa. V tem primeru mora navesti tudi okvirni rok za sprejem odločitve.

Poslovodstvo mora v primeru, da pritožbi ne ugodi, svojo odločitev obrazložiti.

Odločitev poslovodstva je dokončna.