Pravno obvestilo in zasebnost

Osebni podatki

Podatki o upravljavcu
Upravljavec osebnih podatkov je IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, e-naslov: info@ipf.si, (v nadaljevanju: IPF, k.o.)

Katere podatke zbiramo in namen obdelave
Zbiramo izključno podatek, ki se ste ga vnesli v vnosno polje (t.j. e-mail). Poleg podatkov v vnosnem polju se bo zabeležil IP naslov računalnika, iz katerega ste naredili prijavo.

Podatke zbiramo oz. obdelujemo za namen pošiljanja novic in obvestil o aktualnih novicah s področja, ki ga s svojo dejavnostjo pokriva IPF, k.o. S prijavo na e-novice podajate svojo privolitev k obdelavi za navedeni namen.

Preklic soglasja
Kadarkoli lahko svojo privolitev za prejemanje e-novic tudi prekličete, in sicer tako, da nam svoj preklic sporočite na elektronski naslov info@ipf.si.

V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bomo zbrane osebne podatke za ta namen takoj prenehali obdelovati.

Uporaba podatkov
Vaših osebnih podatkov ne bomo delili z nikomer.

 

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

IPF, k.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahtevate, da vam IPF, k.o.:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči vpogled do osebnih podatkov,
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

Vse pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo upravljavcu IPF, k.o., , ki jo pošljete na elektronski naslov info@ipf.si ali na naslov IPF, k.o. Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana. IPF, k.o se zavezuje, da bo na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.
Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Kontakt

V primeru vseh vprašanj, nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na naslov: pooblascenec.GDPR@ipf.si.

Naša pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov vam bo odgovorila tudi na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki.

Obdobje hrambe

Vaše podatke bodo hranili, dokler ne boste vaše soglasje za prejemanje e-novic pisno preklicali ali podali zahtevo za izbris.

Uporabniki podatkov

Vse osebne podatke, zbrane na podlagi zgoraj navedenih pravnih podlag, bodo uporabljali zgolj pooblaščeni delavci IPF, k.o.. Osebni podatki posameznika se bodo po potrebi razkrili le (pogodbenim) obdelovalcem podatkov, in sicer ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme oz. administratorju in skrbniku spletne strani.

Varnost podatkov

IPF, k.o., sledi načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki, spoštuje vašo pravico do zasebnosti in se zavezuje, k trajnemu varovanju ter zbiranju in obdelavi vseh osebnih podatkov uporabnika ter stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov, vse v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

Osebni podatki in kontaktne informacije ne bodo uporabljene v druge namene. IPF, k.o. bo storil vse, da bodo osebni podatki zaščiteni pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki so podrobneje opredeljeni tudi v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.

Omejitev odgovornosti

Spletne strani, objavljene pod domeno ehonovice.si, so objavljene z namenom dostopa članov IPF, k.o. in zainteresirane javnosti do informacij o glasbi, glasbeni industriji in intelektualne lastnine. Vsebine spletnega mesta so izključno informativnega značaja. IPF ne prevzema odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij na tem spletnem mestu.

Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh ehonovice.si, so last IPF, k.o., razen v primeru, če to ni posebej navedeno.

IPF si pridržuje pravico, da uporabnike napoti na druge strani svetovnega spleta in ne prevzema odgovornosti za njihovo vsebino. IPF skuša z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. IPF si pridržujemo pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Morebitne zlorabe s pomočjo posebne programske opreme in druge zlorabe so prepovedane.

Avtorska pravica

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorski ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir navedeno Ehonovice.si.

Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Ljubljana, maj 2018

 

__________________________________________

Splošni pogoji uporabe ADMISS

I. Predmetni splošni pogoji uporabe ADMISS (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo uporabo portala oz. administrativnih spletnih strani (ADMISS), s katerim upravlja IPF, k.o., storitve, ki se v okviru uporabe zagotavljajo uporabnikom, ter s tem povezane pravice in obveznosti uporabnikov ADMISS-a.

II. Do pridobitve uporabniškega imena in gesla za vstop do administrativnih spletnih strani (ADMISS) je upravičen vsak imetnik pravic, ki je IPF, k.o. pooblastil za upravljanje sorodnih pravic, ki jih na podlagi dovoljenja pristojnega organa IPF, k.o. upravlja in je skupaj s pooblastilom posredoval svoje kontaktne in druge podatke, potrebne za upravljanje njegovih pravic, vključno s svojim elektronskim naslovom (t.i. uporabnik).

III. Uporabnik ADMISS-a in storitev, ki so na njem dostopne, jamči upravljavcu portala, IPF, k.o., da ne bo uporabljal portala in njegovih storitev za namen in dejavnosti, ki so v nasprotju z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in predpisi IPF, k.o.

IV. S pridobljenim uporabniškim imenom in geslom za dostop do ADMISS-a lahko uporabnik:
a. preverja in posodablja svoje osebne podatke, ki jih je posredoval IPF, k.o.
b. dostopa do seznama prijavljenih del, pri katerih je soudeležen kot imetnik pravic
c. elektronsko izpolni obrazce za nove prijave del ali ureja obstoječe prijave
d. pregleduje evidentirano uporabo predvajanih del (prijavljenih in neprijavljenih)
e. pregleduje podatke o obračunih za svoje udeležbe na delih in pregleduje izplačila nadomestil
f. pregleduje dokumentacijo
g. ima vpogled v evidenco imetnikov pravic in članov
h. posreduje pobude in vprašanja na IPF, k.o.

V. Uporabnik ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatke, postopke, dokumentacijo in druge informacije, s katerimi se seznani oz. jih pridobi pri uporabi ADMISS-a. Posebej je prepovedano vsakršno posredovanje dokumentacije, pridobljene na ADMISS-u, tretjim osebam, prav tako je prepovedana objava dokumentacije v fizični ali elektronski obliki na kakršnihkoli platformah. Kršitev dolžnosti oz. zloraba dokumentacije ali podatkov po tej točki predstavlja odškodninsko in kazensko odgovornost uporabnika.

VI. Uporabnik je dolžan varovati osebne podatke, s katerimi se seznani pri uporabi ADMISS-a, ne glede na to, na katero osebo se ti podatki nanašajo, vse v skladu z veljavno zakonodajo. V nasprotnem primeru je uporabnik odškodninsko in kazensko odgovoren.

VII. Uporabnik ADMISS-a mora s pridobljenim uporabniškim imenom in geslom ravnati skrbno in ga ne sme zaupati ali posredovati tretjim osebam.

V primeru izgube ali odtujitve uporabniškega imena in gesla je dolžan uporabnik ADMISS-a o tem nemudoma pisno obvestiti IPF, k.o. in s tem preklicati svoje geslo. Takšen preklic učinkuje prvi delovni dan IPF, k.o. po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka.

VIII. IPF, k.o. vodi seznam prijav v ADMISS in beleži vse podatke o uporabniku ADMISS-a, pri čemer za pravilnost, vsebino in posledice posameznega vnosa, spremembe in popravka, ki ga opravi uporabnik, kazensko in odškodninsko odgovarja uporabnik ADMISS-a, katerega uporabniško ime je bilo uporabljeno za vnos, spremembo ali popravek podatka v ADMISS-u.

IX. Skrbnik sistema IPF, k.o. lahko uporabniško ime in geslo omeji ali prekliče, v kolikor pride do ravnanj v nasprotju s temi Splošnimi pogoji ali v kolikor pride do zlorab pridobljenih podatkov in/ali dokumentacije, kar ima za posledico kazensko ali odškodninsko odgovornost uporabnika ADMISS-a.

X. Sistemska nastavitev ADMISS-a samodejno onemogoči uporabniško ime, v kolikor je uporabnik večkrat zaporedoma vnesel napačno geslo. Za ponovno aktivacijo uporabniškega imena mora uporabnik ADMISS-a pri strokovni službi IPF, k.o. podati pisno zahtevo za dodelitev novega gesla.

XI. IPF, k.o. si pridržuje pravico zbiranja anonimnih podatkov o uporabnikih ADMISS za potrebe statistične obdelave in boljšega delovanja ADMISS.

XII. Splošni pogoji uporabe ADMISS so objavljeni na spletni strani IPF, k.o.. Uporabnik pred pričetkom uporabe ADMISS potrjuje, da je s Splošnimi pogoji seznanjen in jih sprejema.

XIII. IPF, k.o. si pridržuje pravico, da lahko navedene Splošne pogoje kadarkoli spremeni in/ali dopolni. Vse morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih Splošnih pogojev uporabe ADMISS, bodo objavljene na spletni strani IPF, k.o.. in so veljavne od dneva njihove objave dalje.

 

__________________________________________ 

Privacy Policy for EDO app

IPF, k.o. built the EDO app as a Free app. This SERVICE is provided by IPF, k.o. at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at EDO unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to photos, recorded sounds and notes. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

 • To facilitate our Service;
 • To provide the Service on our behalf;
 • To perform Service-related services; or
 • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.