Javni poziv - IZVAJALCI - Izredna pomoč št. 2

Vabilo (Izredna pomoč št. 2)

k predložitvi vlog za razdelitev in izplačilo sredstev izredne pomoči izvajalcev skladno s Pravili o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu zakona o interventnih ukrepih Covid-19III. Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 2.

IPF, k.o. poziva izvajalce / imetnike pravic izvajalcev, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

  1. jim je bilo na podlagi Pravil o delitvi nadomestil izvajalcev za obračunsko obdobje 2019 dodeljenih najmanj 10 EUR;
  2. so imetniki pravic na najmanj 5 fonogramih, za katere je imetnik pravic v zadnjih petih letih prejel nadomestilo;
  3. imajo stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji;
  4. so v obdobju med vključno 1. 1. 2019 in 15. 3. 2020 kot izvajalci s svojo živo izvedbo sodelovali pri najmanj 6 javnih prireditvah, na katerih je bilo vsaj 50 obiskovalcev ali sodelovali pri najmanj 3 javnih prireditvah, na katerih je bilo vsaj 1000 obiskovalcev;
  5. so v istem obdobju imeli registrirano dejavnost, ki jim omogoča izvajanje tovrstne dejavnosti in so materialno odvisni od svojih nastopov ter jim je zaradi prepovedi združevanja onemogočeno javno izvajanje živih izvedb (nastopov)

k oddaji vloge za dodelitev sredstev izredne pomoči izvajalcev – rok 5. junij 2021.

Upravičenemu prejemniku se znesek za izplačilo zviša za 20 % osnovnega zneska za vsakega mladoletnega otroka prejemnika (ta sredstva se v primeru kandidiranja obeh staršev prizna le enemu od obeh staršev).

Upravičenemu prejemniku, ki dejavnost, kot jo določajo zgornji pogoji, opravlja kot postranski poklic (npr. popoldanski s.p.), pripada polovica osnovnega zneska.

Sredstva se na podlagi javnega poziva v enakih zneskih (višina zneska bo določena glede na število upravičenih prejemnikov) razdeli vsem vlagateljem, ki bodo v navedenem roku na prijavnem obrazcu na naslov IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov sklad@ipf.si posredovali popolno vlogo (pripis »Izredna pomoč izvajalcev 2021«). Vlagatelj kazensko in materialno odgovarja za pravilnost posredovanih podatkov v vlogi.

Popolna vloga mora vsebovati:

  • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
  • dokazilo, da so v obdobju med vključno 1. 1. 2019 in 15. 3. 2020 s svojo živo izvedbo sodelovali pri najmanj 6 javnih prireditvah, na katerih je bilo vsaj 50 obiskovalcev ali sodelovali pri najmanj 3 javnih prireditvah, na katerih je bilo vsaj 1000 obiskovalcev (npr. potrdilo o prodaji vstopnic, objave v medijih ali druga dokazila, iz katerih izhaja, da vlagatelj izpolnjuje navedeni pogoj)
  • dokazilo, da so v istem obdobju imeli registrirano dejavnost, ki jim omogoča izvajanje tovrstne dejavnosti (ustrezni izpisek iz javnopravnih evidenc)
  • dokazilo o starševstvu mladoletnih otrok.

Prijaviteljem, ki so jim že bila odobrena sredstva iz naslova Javnega poziva k predložitvi vlog za razdelitev in izplačilo sredstev namenskega sklada izvajalcev, ki jim je bilo zaradi omejevalnih ukrepov, povezanih s Koronavirusom (SARS-CoV-2), onemogočeno opravljanje njihove dejavnosti z dne 11.9.2020, ni potrebno ponovno posredovati dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka, potrebno pa je v predpisanem roku posredovati izpolnjen in podpisan prijavni obrazec.

Rok za oddajo vlog je 5. junij 2021.

Poslovodstvo bo vlagatelja o odobritvi vloge obvestilo v 30 dneh od roka za oddajo vloge. Sredstva v višini neto zneska po tem pozivu se izplačajo v 15 dneh od obvestila poslovodstva o svoji odločitvi na osebni transakcijski račun upravičenega prejemnika, ki ga ta navede v svoji vlogi na predpisanem obrazcu. Akontacija dohodnine bo obračunana in plačana v skladu z zakonom.

Posebno poročilo o porabi sredstev izredne pomoči s podatki o prejemnikih je del letnega poročila in je predmet revidiranja.

Posamezni upravičeni prejemnik lahko na podlagi določil po točkah II. (Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 1) in III. (Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 2) ter IV. (Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 3) Pravil o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu zakona o interventnih ukrepih covid-19 prejme skupaj največ 5.000,00 EUR izredne pomoči in najmanj 50,00 EUR izredne pomoči.

___________________________________________________________

OBVESTILO O ZASEBNOSTI

V skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) vas IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: IPF, k.o.), kot upravljavec seznanja, da bodo vaši osebni podatki, ki ste jih navedli na prijavnem obrazcu ali ste jih posredovali IPF, k.o. v okviru prijave, obravnavani zaupno in uporabljeni zgolj v namen, za katerega so bili posredovani oz. se obdelujejo (obravnava vloge, razdelitev in izplačilo sredstev izredne pomoči izvajalcev po “PKP 7”. Obdelava vaših podatkov s strani IPF, k.o. se vrši že na podlagi dejstva, da je obdelava osebnih podatkov nujna za obravnavo vaše prijave, dodelitev in izvedbo razdelitve sredstev izredne pomoči. Osebne podatke bodo uporabljali zgolj pooblaščeni delavci IPF, k.o. oziroma se bodo po potrebi razkrili le pogodbenim partnerjem (računovodstvo, itd.) ter v okviru zahtev, ki jih določa zakon (ZKUASP idr.). Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi osebnih podatkov za drug namen, vas bo IPF, k.o. predhodno kontaktiral in zaprosil za vaše soglasje. IPF, k.o. bo vaše osebne podatke in dokumentacijo hranil do izpolnitve namena zaradi katerega so bili posredovani oz. v skladu z zakonsko določenimi roki hrambe. Po izpolnitvi namena bo IPF, k.o. osebne podatke in dokumentacijo, ki jih ne potrebuje za izpolnitev zakonskih zahtev ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, oziroma jih ne obdeluje na drugi pravni podlagi, prenehal obdelovati in izbrisal oz. uničil. Kadarkoli lahko uveljavite svojo pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti le-teh, pravico do popravka netočnih podatkov in omejitve obdelave, pravico do izbrisa (pozabe) osebnih podatkov, pod pogoji veljavne zakonodaje. Takšno zahtevo lahko izročite ali pošljete po pošti na naslov IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana. Zoper upravljavca lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov in drugo veljavno zakonodajo, in sicer na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.