Javni poziv - IZVAJALCI - Izredna pomoč št. 3

Vabilo (Izredna pomoč št. 3)

k predložitvi vlog za razdelitev in izplačilo sredstev izredne pomoči izvajalcev skladno s Pravili o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu zakona o interventnih ukrepih Covid-19IV. Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 3. - težke socialne razmere oz. huda finančna stiska.

IPF, k.o. poziva izvajalce / imetnike pravic izvajalcev, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

a. so imetniki pravic na najmanj 5 fonogramih, za katere jim je bilo v zadnjih petih letih dodeljeno nadomestilo;

b. imajo stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji;

c. so se zaradi izredne situacije, povezane z novim koronavirusom, znašli v težkih socialnih razmerah oziroma v hudi finančni stiski;

d. iz naslova izredne pomoči po točki ll. Merila upravičenosti do izredne pomoči št. 1 in točki lll. Merila upravičenosti do izredne pomoči št. 2, skupaj niso prejeli več kot 250 EUR

k oddaji prošenj oz. vlog za dodelitev sredstev izredne pomoči izvajalcev – rok 31. julij 2021.

Upravičenost, višino in izplačilo izredne pomoči iz 7. člena objavljenih pravil posameznemu upravičencu presoja in predlaga v odobritev posebno delovno telo, imenovano skladno s Statutom lPF, k.o., odobri pa ga poslovodstvo v soglasju z nadzornim odborom, vsem vlagateljem, ki bodo v navedenem roku na prijavnem obrazcu na naslov IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov sklad@ipf.si posredovali popolno vlogo (pripis »Izredna pomoč izvajalcev 2021«). Vlagatelj kazensko in materialno odgovarja za pravilnost posredovanih podatkov v vlogi.

Popolna vloga mora vsebovati:

  • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
  • opis socialnih razmer oziroma hude finančne stiske prosilca
  • dokazila o težkih socialnih razmerah oziroma o hudi finančni stiski (npr. kopije odločb oz. sklepov naslednjih organizacij: Center za socialno delo, Rdeči križ, Karitas, Društvo prijateljev mladine oz. drugih organizacij, ki so registrirane za nudenje socialne pomoči. Kot dokazilo lahko še izpiske osebnega bančnega računa za zadnje tri mesece ipd.

Rok za oddajo vlog je 31. julij 2021.

Poslovodstvo bo vlagatelja o odobritvi vloge obvestilo v 30 dneh od izteka roka za oddajo vlog. Sredstva v višini neto zneska po tem pozivu se izplačajo v 8 dneh od obvestila poslovodstva o svoji odločitvi na osebni transakcijski račun upravičenega prejemnika, ki ga ta navede v svoji vlogi na predpisanem obrazcu. Akontacija dohodnine bo obračunana in plačana v skladu z zakonom.

Posebno poročilo o porabi sredstev izredne pomoči s podatki o prejemnikih je del letnega poročila in je predmet revidiranja.

Posamezni upravičeni prejemnik lahko na podlagi določil po točkah II. (Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 1) in III. (Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 2) ter IV. (Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 3) Pravil o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu zakona o interventnih ukrepih covid-19 prejme skupaj največ 5.000,00 EUR izredne pomoči in najmanj 50,00 EUR izredne pomoči.

___________________________________________________________

OBVESTILO O ZASEBNOSTI

V skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) vas IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: IPF, k.o.), kot upravljavec seznanja, da bodo vaši osebni podatki, ki ste jih navedli na prijavnem obrazcu ali ste jih posredovali IPF, k.o. v okviru prijave, obravnavani zaupno in uporabljeni zgolj v namen, za katerega so bili posredovani oz. se obdelujejo (obravnava vloge, razdelitev in izplačilo sredstev izredne pomoči izvajalcev po “PKP 7”. Obdelava vaših podatkov s strani IPF, k.o. se vrši že na podlagi dejstva, da je obdelava osebnih podatkov nujna za obravnavo vaše prijave, dodelitev in izvedbo razdelitve sredstev izredne pomoči. Osebne podatke bodo uporabljali zgolj pooblaščeni delavci IPF, k.o. oziroma se bodo po potrebi razkrili le pogodbenim partnerjem (računovodstvo, itd.) ter v okviru zahtev, ki jih določa zakon (ZKUASP idr.). Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi osebnih podatkov za drug namen, vas bo IPF, k.o. predhodno kontaktiral in zaprosil za vaše soglasje. IPF, k.o. bo vaše osebne podatke in dokumentacijo hranil do izpolnitve namena zaradi katerega so bili posredovani oz. v skladu z zakonsko določenimi roki hrambe. Po izpolnitvi namena bo IPF, k.o. osebne podatke in dokumentacijo, ki jih ne potrebuje za izpolnitev zakonskih zahtev ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, oziroma jih ne obdeluje na drugi pravni podlagi, prenehal obdelovati in izbrisal oz. uničil. Kadarkoli lahko uveljavite svojo pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti le-teh, pravico do popravka netočnih podatkov in omejitve obdelave, pravico do izbrisa (pozabe) osebnih podatkov, pod pogoji veljavne zakonodaje. Takšno zahtevo lahko izročite ali pošljete po pošti na naslov IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana. Zoper upravljavca lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov in drugo veljavno zakonodajo, in sicer na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.