2019

Skladno s Pravili o namenskih skladih vsaka kategorija imetnikov pravic sama določi vsakokratno črpanje sredstev sklada. To lahko poteka tako, da sredstva v postopku, ki ga določi pred črpanjem sredstev, deli vsaka kategorija imetnikov pravic sama oz. preko svojih predstavnikih ali tretjih oseb, ki se jim sredstva dodelijo bodisi na podlagi poimenskega sklepa vsake kategorije imetnikov pravic bodisi na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki jih določi vsaka kategorija imetnikov pravic.

Kategorija imetnikov pravic izvajalcev je na seji skupščine dne 22. 8. 2019 sprejela naslednji sklep:

Namenski sklad izvajalcev se v celoti porabi za izplačilo še neuveljavljenim izvajalcem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Ta sredstva se dodeli in izplača po enakih pravilih, kot veljajo za izvedbo redne delitve za leto 2018.

Skladno z navedenim sklepom je IPF, k.o. sredstva v letu 2019 že razdelil.