2021

Skladno s Pravili o namenskih skladih vsaka kategorija imetnikov pravic sama določi vsakokratno črpanje sredstev sklada. To lahko poteka tako, da sredstva v postopku, ki ga določi pred črpanjem sredstev, deli vsaka kategorija imetnikov pravic sama oz. preko svojih predstavnikov ali tretjih oseb, ki se jim sredstva dodelijo bodisi na podlagi poimenskega sklepa vsake kategorije imetnikov pravic bodisi na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki jih določi vsaka kategorija imetnikov pravic.

Člani IPF, k.o. so na seji skupščine IPF, k.o. dne 15. 7. 2021 sprejeli naslednji sklep:

 

Za Namenski sklad izvajalcev se nameni 10 % nadomestil zbranih za poslovno leto 2020 za imetnike pravic izvajalcev iz naslova javne priobčitve fonogramov (10 % iz vsake od naslednjih vrst uporabe):

  • Javno predvajanje in sekundarno radiodifuzno oddajanje v primeru kontinuirane uporabe fonogramov pri poslovni dejavnosti
  • Javno predvajanje in sekundarno radiodifuzno oddajanje v primeru enkratne uporabe fonogramov na dogodkih oz. prireditvah
  • Radiodifuzno oddajanje
  • Kabelska retransmisija

in 10 % iz naslova vrste uporabe:

  • Reproduciranje fonogramov za privatno ali drugo lastno uporabo.

 

Člani iz kategorije imetnikov pravic izvajalcev pa so na isti seji sprejeli sklep o črpanju sredstev sklada:

 

Namenski sklad izvajalcev se v celoti porabi za namen spodbujanja kulturnoumetniškega ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti in se izplača še neuveljavljenim izvajalcem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • jim je bilo na podlagi Pravil o delitvi nadomestil izvajalcev za obračunsko obdobje 2019 iz naslova vrst uporabe fonogramov, kot jih za delitev nadomestil določa reparticijski razred za Javno predvajanje in sekundarno radiodifuzno oddajanje v primeru kontinuirane uporabe fonogramov pri poslovni dejavnosti (npr. trgovci, gostinci, frizerji, hotelirji ...) in reparticijski razred za Javno predvajanje in sekundarno radiodifuzno oddajanje v primeru enkratne uporabe fonogramov na dogodkih oz. prireditvah, dodeljenih skupaj najmanj 10 EUR;
  • so imetniki pravic na najmanj 5 fonogramih, za katere je imetnik pravic v obračunskih obdobjih 2015-2019 prejel nadomestilo;
  • imajo stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji.

Namenski sklad izvajalcev se razdeli po enakih pravilih, kot so za imetnike pravic, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka, veljala za redno delitev za leto 2019 iz vrst uporabe po reparticijskih razredih iz 1. alinee 1. odstavka tega sklepa.