2023

IPF, k.o. na podlagi 33. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), Pravil o namenskih skladih izvajalcev in sprejetega sklepa na seji skupščine IPF, k.o. dne 16. 3. 2023 objavlja

OBVESTILO

o možnosti izplačila enkratne izredne socialne pomoči izvajalcem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

IPF, k.o. obvešča glasbene izvajalce, ki so od IPF, k.o. v zadnjih treh letih prejeli nadomestila, in so jih avgusta 2023 prizadele poplave, da lahko na IPF, k.o. oddajo vlogo oz. zaprosijo za izplačilo enkratne izredne socialne pomoči.

Višino in izplačilo sredstev na predlog delovnega telesa, imenovanega skladno s Statutom IPF, k.o., odobri poslovodstvo. Sredstva se izplačuje do porabe za ta namen oblikovanega sklada.

Vlogo oz. prošnjo za izplačilo sredstev je potrebno oddati najpozneje do 13. 12. 2023 na prijavnem obrazcu in jo poslati na naslov IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov sklad@ipf.si (pripis oz. zadeva »Izredni namenski sklad izvajalcev 2023«). Vlagatelj kazensko in materialno odgovarja za pravilnost posredovanih podatkov v vlogi.

Popolna vloga mora vsebovati:

  • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec s prilogami – povezava

Poslovodstvo bo vlagatelja o odobritvi vloge obvestilo do 19. decembra 2023. Sredstva v višini neto zneska bodo izplačana najkasneje do 22. decembra 2023 na osebni transakcijski račun upravičenega prejemnika, ki ga ta navede v svoji vlogi na predpisanem obrazcu. Ustrezne dajatve bodo obračunane in plačane v skladu z zakoni.

IPF, k.o. se zavezuje, da informacij iz prejetih prošenj ne bo razkrival tretjim osebam, podatki o prejetih sredstvih pa bodo skladno z določbami ZKUASP objavljeni v letnem poročilu IPF, k.o.

 

OBVESTILO O ZASEBNOSTI

V skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) vas IPF, k.o.Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: IPF, k.o.), kot upravljavec seznanja, da bodo vaši osebni podatki, ki jih boste navedli na prijavnem obrazcu ali posredovali IPF, k.o. v okviru prijave, obravnavani zaupno in uporabljeni zgolj v namen, za katerega so bili posredovani oz. se bodo obdelovali (obravnava vloge, razdelitev in izplačilo sredstev namenskega sklada izvajalcem, ki so jih 4. avgusta 2023 prizadele poplave). Obdelava vaših podatkov s strani IPF, k.o. se bi vršila že na podlagi dejstva, da je obdelava osebnih podatkov nujna za obravnavo vaše prijave, dodelitev in izvedbo razdelitve sredstev namenskega sklada. Osebne podatke bodo uporabljali zgolj pooblaščeni delavci IPF, k.o. oziroma se bodo po potrebi razkrili le pogodbenim partnerjem (računovodstvo, itd.) ter  v okviru zahtev, ki jih določa zakon (ZKUASP idr.). Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi osebnih podatkov za drug namen, vas bo IPF, k.o. predhodno kontaktiral in zaprosil za vaše soglasje. IPF, k.o. bo vaše osebne podatke in dokumentacijo  hranil do izpolnitve namena zaradi katerega so bili posredovani oz. v skladu z zakonsko določenimi roki hrambe. Po izpolnitvi namena bo IPF, k.o. osebne podatke in dokumentacijo, ki jih ne potrebuje za izpolnitev zakonskih zahtev ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, oziroma jih ne obdeluje na drugi pravni podlagi, prenehal obdelovati in izbrisal oz. uničil. Kadarkoli lahko uveljavite svojo pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti le-teh, pravico do popravka netočnih podatkov in omejitve obdelave, pravico do izbrisa (pozabe) osebnih podatkov, pod pogoji veljavne zakonodaje. Takšno zahtevo lahko izročite ali pošljete po pošti na naslov IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana. Zoper upravljavca lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov in drugo veljavno zakonodajo, in sicer na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.