Zavod IPF vabi glasbene izvajalce na izredno sejo skupščine

Datum: 25. 11. 2005

Predsednik skupščine izvajalcev Zavoda IPF g. Matjaž Kosi, je sklical izredno sejo skupščine izvajalcev, ki bo v sredo 07.12.2005 ob 18.00 uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8, v Ljubljani.

Posebej v tem burnem času, ko se Zavod IPF sooča s številnimi nerešenimi vprašanji, je izjemno pomembno, da se imetniki pravic glasbeni izvajalci zavedajo, da lahko vplivajo na delovanje Zavoda ter uveljavljanje in upravljanje svojih pravic, kot tudi pri oblikovanju odnosov med ustvarjalci in uporabniki glasbe. Sedanji in bodoči člani Zavoda svoja mnenja lahko izražajo na sejah skupščin in na ta način pripomorejo k uspešnemu uveljavljanju svojih pravic.

Prva obsežna kampanja za uveljavljanje pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, ki se je začela v mesecu oktobru 2005, je povzročila precejšno vznemirjenje pri uporabnikih glasbe v različnih gospodarskih sektorjih. Iz telefonskih reakcij uporabnikov na prejete dopise Zavoda IPF in iz časopisnih člankov je razvidno, da je slovenska javnost še vedno premalo seznanjena tako s pomenom pravic glasbenih izvajalcev kot tudi z delovanjem Zavoda IPF. Kritika, ki je doletela Zavod IPF v javnosti zato ni povsem nepričakovana, ni pa utemeljena.

Najbolj glasna nasprotnika Zavoda IPF sta Združenje gostincev pri Gospodarski Zbornici in Sekcija gostinstva pri Obrtni Zbornici, ki Zavod IPF obtožujeta samovoljnega določanja tarif za javno priobčitev fonogramov in zavlačevanje pogajanja. V besedah predstavnika OOZ - Maribora, slovenski gostinci in drugi podjetniki glede avtorskih pravic znatno bolj obremenjeni kot njihovi kolegi v Avstriji. Tudi Ministrstvo za gospodarstvo se je pridružilo razpravi s predlogom dodatnega 163a člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki določa, da 'kolektivna organizacija ali reprezentativno združenje uporabnikov lahko zahteva, da arbiter posameznik ali tričlanski arbitražni senat odloči o vsebini skupnega sporazuma iz 156. člena tega zakona, če po šestih mesecih od začetka pogajanj ni sklenjen skupni sporazum.'

Dodatni 163a ZASP člen naj bi zagotavljal hiter in učinkovit postopek pogajanj kolektivnih organizacij reprezentativnih združenj uporabnikov o pogojih uporabe zaščitenih del in višini nadomestil za javno uporabo teh del, vendar je po oceni pravne službe Zavoda IPF ta člen v predlagani obliki v celoti nesprejemljiv za imetnike pravic, saj je škodljiv in posega v že pridobljene pravice. Sporno je, da gre za obvezno arbitražo, ki odloča tudi brez sodelovanja ene od strank, njena odločitev pa je dokončna. To ni samo v nasprotju z načeli arbitražnega prava, kajti bistvo arbitraže je v tem, da je za njeno pristojnost potrebno soglasje strank, temveč tudi ukine pravico do sodnega varstva, ki jo zagotavlja 23. člen Ustave Republike Slovenije, posega pa tudi v 60. člen Ustave, ki zagotavlja varovanje pravic iz ustvarjalnosti. Iz vidika Zavoda IPF je predlagano določilo skrajno nepravično in neugodno za glasbene izvajalce v Sloveniji. Nujno je potrebno doseči, da se sporno določilo črta iz predloga sprememb, sicer bo v nadaljevanju verjetno potrebno sporno zakonsko določilo predložiti v ustavno presojo.

Glasbene izvajalce, člane in bodoče člane Zavoda IPF, pozivamo, da se udeležijo izredne seje skupščine in povejo svoje mnenje o predlaganem določilu ter aktualnih temah, v sredo 07.12.2005 ob 18.00 uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8, v Ljubljani.