Obvestilo o opravljenih obračunih nadomestil za javno priobčitev fonogramov v letu 2010 in opravljenih poračunih za obračunska obdobja od 2004/2005 do 2009

Datum: 15. 06. 2011

Vse upravičence obveščamo, da smo dne 7. junija 2011 v skladu z letnim načrtom za leto 2011 in v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil ter sklepi sveta Zavoda IPF opravili:

  • za proizvajalce fonogramov obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2010
  • poračune za leta 2009 ter 2008
  • za izvajalce obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2010
  • poračune za leta 2009, 2008, 2007, 2006 ter končni poračun za obdobje 2004/2005.

Ponovno smo povečali vzorec analiziranih radijskih postaj in tako za obračunsko leto 2010analizirali 50 radijskih komercialnih in nekomercialnih radijskih programov ter 5 programov iz sheme RTV SLO. Seznam programov, ki so zajeti v analizo, je dostopen na Administrativnih spletnih straneh ADMISS.

Za leto 2010 bodo analizirani in obračunani tudi podatki s sporedov predvajanih del programa RTV SLO, 3. program (ARS), zaradi zahtevnosti obdelave pa bodo upoštevani pri prvem naslednjem poračunu.

Na podlagi novo prejetih prijav posnetih izvedb in popravkov odprtih terjatev smo izvedli tudi poračune za pretekla obdobja. Upoštevali smo vse popolne prijave izvedb, prejete do1. junija 2011. Vkolikor so bili tudi v teh obračunih vključeni fonogrami, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec, vam za javno priobčitev teh izvedb pripada del nadomestila, ki smo ga v zgoraj omenjenih obračunskih obdobjih zbrali.

Delilna masa za leto 2010 znaša 1.046.707 €, sredstva za delitev pa so zaradi slabše gospodarske situacije in posledično izredno slabe plačilne discipline zmanjšana za višino odprtih terjatev v višini 293.127,43 € (na dan 2. 6. 2011). Zavod IPF že leta sistematično upravlja terjatve, kar se odraža tudi v padanju višine odprtih terjatev glede na njihovo zapadlost (na dan 2. 6. 2011 je bilo za leto 2005 odprtih terjatev za 24.818,36 €, za leto 2006 13.616,15 €, za 2007 46.952,19 €, za 2008 56.972,77 € in za leto 2009 114.243,76 €).


Sredstva za delitev se v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil delijo na dva enaka dela, in sicer med izvajalce in proizvajalce fonogramov.

Izpis lastnih obračunskih podatkov si upravičenci lahko ogledate v spletni aplikaciji ADMISS. Podatki vsebujejo informacije o vseh fonogramih, pri katerih ste prijavljeni kotupravičenec in za katere smo na podlagi prejetih prijav lahko naredili obračun in poračune za navedena obračunska obdobja. Navedeni so tudi podatki o trajanju izvedbe in številu predvajanj, dosegljivi pa so tudi podatki o vlogi (G ali P), ki jo ima vsak upravičenec pri posamezni izvedbi in število pripadajočih točk. Tako si lahko vsak upravičenec na podlagi podatkov iz spodnje tabele preveri pravilnost svojega obračuna.

Tabela obračzn 2010

 

V kolikor skupno obračunano nadomestilo doseže minimalno vsoto, ki jo je Svet Zavoda IPF določil v skladu z 9. členom Pravilnika o delitvi nadomestil (20 EUR bruto), in zavod že razpolaga z vsemi potrebnimi podatki za nakazilo, bo nadomestilo izplačano predvidoma21. junija 2011. V primeru, da ste že prejeli nadomestila za pretekla obračunska obdobja, Vam bo izplačana razlika med obračunanim in že prejetim zneskom.

Upravičenci, katerih nadomestila še ne dosegajo 20 €, brez skrbi! Obračunana sredstva se knjižijo v vaše dobro, dokler znesek ne doseže zahtevane višine. Če želite, pa vam v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil na podlagi vaše zahteve izplačamo že prej. Podatki o višini obračunanih nadomestil so dostopni prek Administrativnih spletnih strani (ADMISS).

Upravičenec ima v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil pravico Strokovnemu svetu Zavoda IPF podati pisni zahtevek za naknadni obračun oz. dopolnilo ali popravek obračuna v roku 30 dni od prejetja obvestila o obračunu.

Zaradi zagotavljanja višje transparentnosti delitve nadomestil objavljamo tudi višino obračunanih nadomestil za obračunsko obdobje 2010 ločeno za proizvajalce fonogramov in ločeno za izvajalce.

Zavod IPF

Oddelek za reparticijo