Člane IPF, k.o. obveščamo o sklicu seje skupščine

Datum: 29. 06. 2021

Na podlagi določil Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in na podlagi Statuta IPF, k.o. sklicujem

sejo Skupščine IPF, k.o.,

ki bo v četrtek, 15. julija 2021, ob 9.00 v Kongresni dvorani Kristalne palače (2. nadstropje), Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana.

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev seje skupščine
 2. Poročilo nadzornega odbora, sprejem Letnega poročila za poslovno leto 2020 in sprejem Finančnega načrta za poslovna leta 2021, 2022 in 2023
 3. Namenski skladi
 4. Imenovanje v organe upravljanja
 5. Akti IPF, k.o.
 6. Razno

                                                                                               Viljem Marjan Hribar, direktor

 

POSEBNA OPOZORILA

 1. V skladu s 33. členom Statuta mora morebitni pooblaščenec pooblastilo za sodelovanje in glasovanje na skupščini kolektivni organizaciji predložiti najpozneje 3 delovne dni pred zasedanjem skupščine. Navodila pooblaščencu morajo biti jasno razvidna iz pooblastila. Priglasitve pooblastil, ki jih kolektivna organizacija prejme po izteku uradnih ur na dan izteka roka iz navedenega člena, so neveljavne in pooblaščenec na seji skupščine pooblastiteljev, katerih pooblastitev je prepozno prijavil, ne more zastopati.
 2. Člani in ostali prisotni morajo ob prihodu na sejo skupščine in v času izvedbe seje skupščine dosledno spoštovati vse ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19. Obvezna je uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok ob vstopu v prostor v katerem se bo izvajala seja skupščine. Poleg navedenega je potrebno dosledno upoštevati tudi vsa takrat veljavna priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
 3. Zaradi zagotavljanja ustreznih pogojev za izvedbo seje skupščine vas prosimo, da svojo udeležbo na seji najavite na elektronski naslov skupscine@ipf.si vsaj tri delovne dni pred izvedbo seje skupščine.

Gradiva za sejo skupščine bodo od 29.6.2021 objavljena na spletni strani ADMISS (https://admiss.ipf.si/, razdelek Dokumenti), v času uradnih ur pa jih po predhodni najavi lahko prevzamete tudi na sedežu IPF, k.o., Argentinska ulica 17, Ljubljana.

 

Poslano:

 • članom Skupščine IPF, k.o.
 • Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino
 • Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve