Danes potekel rok za prenos dveh EU direktiv v slovenski pravni red

Datum: 07. 06. 2021

Direktivo (EU) 2019/789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, in spremembi Direktive Sveta 93/83/EGS (32019L0789) in Direktivo (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES (32019L0790) bi morale države prenesti v svoj pravni red najpozneje do 7. junija 2021.

Kot mnogim drugim državam tudi Sloveniji ni uspelo ujeti tega datuma. Je pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter osnutek predloga Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutka predloga zakona na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si do 28. 6. 2021 s pripisom »Pripombe na predlog ZASP-I« oz. »Pripombe na predlog ZKUASP-A«.