Sklenjen nov sporazum za določitev višine nadomestil za priobčitev javnosti fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih priobčitev javnosti fonogramov ni ključnega pomena

Datum: 02. 10. 2023

Odlično sodelovanje med podpisnicami novega sporazuma in IPF, k.o. je botrovalo k temu, da je bil po enajstih letih 20. septembra 2023 podpisan nov Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za priobčitev javnosti fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih priobčitev javnosti fonogramov ni ključnega pomena med Gasilsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Slovensko turistično organizacijo, Zvezo kulturnih društev Slovenije ter Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti (na strani uporabnikov varovanih del) ter Zavodom za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. (na strani imetnikov pravic).


Sporazum sicer začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS (29. 9. 2023), uporabljati pa se začne s 1. 1. 2024. S podpisnicami smo se za odlog dogovorili, ker do začetka uporabe sporazuma vsi potrebujemo čas za njegovo implementacijo ter učinkovito obveščanje uporabnikov.


Z novim sporazumom smo naredili nov korak h krepitvi kolektivnega upravljanja, saj smo v njem na novo definirali za kolektivno organizacijo in uporabnike varovanih del ključna razmerja, hkrati pa je usklajen tako z evropskimi direktivami kot tudi z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP).


V sporazumu je natančno dogovorjeno, za katere prireditve se na novo urejajo razmerja, opredeljene so okoliščine uporabe, na podlagi katerih se plačilo nadomestila zniža ali zviša, prvič pa se v sporazumu za prireditelje za znižanje osnove upošteva tudi (ne)razvitost posamezne občine. Posebna pozornost je namenjena organizacijam, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu ter organizacijam, ki imajo status humanitarne organizacije. Prav tako sporazum določa znižanje za člane krovnih združenj.


Sklenjeni sporazum prinaša večjo pravno varnost za uporabnike varovanih del in imetnike pravic, utrjuje dobre partnerske odnose, uporabnikom varovanih del in imetnikom pravic na teh varovanih delih pa prinaša stabilno in predvidljivo poslovno okolje.