2020

Skladi so ločena namenska sredstva, oblikovana za namen spodbujanja kulturnoumetniškega ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti, pri čemer morajo sredstva prejeti še neuveljavljeni avtorji s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ali za socialne ali izobraževalne namene avtorjev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Skladno z navedenm so člani IPF, k.o. z zahtevano tričetrtinsko večino na seji skupščine dne 25. avgusta 2020 sprejeli naslednji:

SKLEP 7:

Za Namenski sklad izvajalcev se nameni 10 % nadomestil zbranih za poslovno leto 2019 za imetnike pravic izvajalcev iz naslova javne priobčitve fonogramov (10 % iz vsake od naslednjih vrst uporabe):

  • Javno predvajanje in sekundarno radiodifuzno oddajanje v primeru kontinuirane uporabe fonogramov pri poslovni dejavnosti
  • Javno predvajanje in sekundarno radiodifuzno oddajanje v primeru enkratne uporabe fonogramov na dogodkih oz. prireditvah
  • Radiodifuzno oddajanje
  • Kabelska retransmisija

 

Skladno s 54. členom Statuta IPF, k.o. in skladno s 5. členom Pravil o namenskih skladih izvajalcev imetniki pravic izvajalcev v skupščini IPF, k.o. ob upoštevanju določil ZKUASP s sklepom določijo pogoje vsakokratnega črpanja sredstev namenskega sklada imetnikov pravic izvajalcev. Cilj spodaj navedenih sklepov je, da se tistim izvajalcem, ki so materialno odvisni od svojih nastopov, pomaga pri premostitvi obdobja, v katerem jim je zaradi omejevalnih ukrepov, povezanih s Koronavirusom (SARS-CoV-2), prepovedano združevanja in javno izvajanje živih izvedb (nastopov). Sprejeti sklep določa, da so prejemniki sredstev lahko le tisti izvajalci, ki lahko izkažejo, da se z dejavnostjo živih nastopov preživljajo.

Na podlagi navedenega so člani IPF, k.o. iz vrst kategorije imetnikov pravic izvajalcev na seji skupščine dne 25. avgusta 2020 sprejeli naslednje sklepe:

 

SKLEP 8:

1. 90 % sredstev namenskega sklada izvajalcev se zaradi izredne situacije, povezane z novim koronavirusom, nameni za socialne namene izvajalcev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Sredstva se na podlagi javnega poziva, ki mora biti vsaj 21 koledarskih dni objavljen na spletni strani IPF, k.o., v enakih zneskih (ki bo določen glede na število upravičenih prejemnikov) razdeli tistim vlagateljem, ki so v obdobju med vključno 1. 1. 2019 in 15. 3. 2020 kot izvajalci:

  • s svojo živo izvedbo sodelovali pri najmanj 6 javnih prireditvah, na katerih je bilo vsaj 50 obiskovalcev ali sodelovali pri najmanj 3 javnih prireditvah, na katerih je bilo vsaj 1000 obiskovalcev in
  • so v istem obdobju imeli registrirano dejavnost, ki jim omogoča izvajanje tovrstne dejavnosti.

2. 10 % sredstev namenskega sklada izvajalcev se zaradi izredne situacije, povezane z novim koronavirusom, nameni za enkratno izredno socialno pomoč izvajalcem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Sredstva se razdeli vlagateljem, ki zaprosijo za finančno pomoč in predložijo dokazila o težkih socialnih razmerah oziroma o hudi finančni stiski. Za sredstva lahko vlagatelj zaprosi enkrat v koledarskem letu.

 

SKLEP 9:

Upravičenemu prejemniku zneska iz točke 1 Sklepa 8 se znesek za izplačilo zviša za 20 % osnovnega zneska za vsakega mladoletnega otroka prejemnika.

 

SKLEP 10:

Ne glede na določilo točke 1 Sklepa 8 se upravičenemu prejemniku, ki dejavnost, kot jo določa točka 1 Sklepa 8, opravlja kot postranski poklic (npr. popoldanski s.p.), pripada polovica zneska, ki bo določen na podlagi citiranega sklepa.

 

Poslovodstvo je za natančnejšo določitev pogojev in izvedbo sklepov 8, 9 in 10 imenovalo delovno telo skladno z 48. členom Statuta.

 

Skladno z navedenim je IPF, k.o. objavil:

 

Pogosto zastavljena vprašanja