11. redna Skupščina proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF

Datum: 27. 05. 2010

Na podlagi določbe drugega odstavka 39. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije Strokovni svet zavoda sklicuje

11. redno Skupščino proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF,

ki bo dne 22. junija 2010, ob 14. uri, v Veliki predavalnici Izobraževalnega centra Oskar, Stegne 35, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

   1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsednika, overovateljev ter zapisnikarja
   2. Potrditev dnevnega reda skupščine
   3. Obravnava letnega poročila Sveta Zavoda IPF za leto 2009
   4. Obravnava letnega poročila Strokovnega sveta Zavoda IPF za leto 2009
   5. Obravnava letnega poročila Zavoda IPF za leto 2009, Letnega poročila o izvajanju Uredbe in zbranih nadomestil iz naslova privatnega in drugega lastnega reproduciranja za leto 2009 ter obravnava in potrditev Poročil revizijske gospodarske družbe za leto 2009
   6. Sprejem poslovnega in finančnega načrta Zavoda IPF za leto 2010
   7. Sprejem in potrditev sprememb aktov Zavoda IPF
   8. Obravnava problematike članstva v skupščini

Klemen Kotar l.r.

Predsednik Strokovnega sveta Zavoda IPF

 

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (https://www.zavod-ipf.si/) najpozneje 8. 6. 2010, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/52 72 930.