12. redna Skupščina izvajalcev Zavoda IPF

Datum: 27. 05. 2010

Na podlagi določbe drugega odstavka 29. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije strokovni svet zavoda sklicuje

12. redno Skupščino izvajalcev Zavoda IPF,

ki bo dne 22. junija 2010, ob 16. uri, v Veliki predavalnici Izobraževalnega centra Oskar, Stegne 35, 1000 Ljubljana.

 

Dnevni red:

   1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsednika, overovateljev in zapisnikarja
   2. Izvolitev volilne komisije za volitve predstavnikov izvajalcev v organe Zavoda IPF
   3. Volitve predstavnikov izvajalcev v organe Zavoda IPF
   4. Obravnava letnega poročila Sveta Zavoda IPF za leto 2009
   5. Obravnava letnega poročila Strokovnega sveta Zavoda IPF za leto 2009
   6. Obravnava letnega poročila Zavoda IPF za leto 2009, Letnega poročila o izvajanju Uredbe in zbranih nadomestil iz naslova privatnega in drugega lastnega reproduciranja za leto 2009 ter obravnava in potrditev Poročil revizijske gospodarske družbe za leto 2009
   7. Sprejem poslovnega in finančnega načrta Zavoda IPF za leto 2010
   8. Sprejem in potrditev sprememb aktov Zavoda IPF
   9. Potrditev Pravil o izvajanju pravilnika o porabi sredstev promocijskega sklada izvajalcev in potrditev Plana opravil za postopek porabe sredstev promocijskega sklada

 

Klemen Kotar l.r.

Predsednik Strokovnega sveta Zavoda IPF

 

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (https://www.ipf.si/) najpozneje 8. 6. 2010, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/52 72 930.