Izredna pomoč "PKP 7" 2021

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP) kolektivna organizacija ne glede na četrti odstavek 30. člena in 33. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16; v nadaljnjem besedilu: ZKUASP) lahko z namenom omilitve posledic epidemije COVID-19 izplača svojim imetnikom pravic s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali s sedežem v Republiki Sloveniji izredno pomoč do 25 odstotkov zneska zbranih avtorskih honorarjev v letu 2020.

Poslovodstvo IPF, k.o. je tako v soglasju z nadzornim odborom IPF, k.o., dne 10. 5. 2021 sprejelo Pravila o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih covid-19 in pravila o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči proizvajalcev fonogramov po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih covid-19.

Pravila skladno z navedenim zakonom določajo:

  1. merila upravičenosti do izredne pomoči,
  2. postopek dodelitve in izplačila izredne pomoči,
  3. najvišji znesek izredne pomoči na posameznega upravičenca,
  4. pravila o porabi izredne pomoči,
  5. pravila o nadzoru nad porabo izredne pomoči,
  6. pravila o vračilu neupravičeno dodeljene in izplačane izredne pomoči.

O višini zneska zbranih avtorskih honorarjev iz prvega odstavka tega člena ter dodelitvi in izplačilu izredne pomoči posameznemu upravičencu odloča poslovodstvo v soglasju z nadzornim odborom.

Sprejeta pravila so na voljo na povezavah:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

IZVAJALCI

IPF, k.o. bo izvajalcem dodelil in izplačal izredno pomoč glede na različna merila upravičenosti na tri različne načine skladno s sprejetimi pravili:

  1. Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 1
  2. Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 2
  3. Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 3

 

1. Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 1

Če ste izvajalec in izpolnjujete pogoje, navedene v Pravilih o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih covid-19, vam ni potrebno storiti ničesar. IPF, k.o. bo skladno s pravili dodelil in izplačal izredno pomoč na osebne račune upravičenih prejemnikov najkasneje do 30. 6. 2021. 

 

2. Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 2

Če ste izvajalec in izpolnjujete pogoje, navedene v 3. členu Pravil o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih covid-19, se lahko prijavite na poziv, ki je na voljo na povezavi Javni poziv k predložitvi vlog za dodelitev in izplačilo izredne pomoči izvajalcem - Merilo 2.

Poudarjamo, da prijaviteljem, ki so jim že bila odobrena sredstva iz naslova Javnega poziva k predložitvi vlog za razdelitev in izplačilo sredstev namenskega sklada izvajalcev, ki jim je bilo zaradi omejevalnih ukrepov, povezanih s Koronavirusom (SARS-CoV-2), onemogočeno opravljanje njihove dejavnosti z dne 11.9.2020, ni potrebno ponovno posredovati dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka, potrebno pa je v predpisanem roku posredovati izpolnjen in podpisan prijavni obrazec, ki je na voljo na povezavi Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 2.

Poslovodstvo bo odobrena sredstva izplačalo najkasneje do 30. 6. 2021.

 

3. Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 3

Če ste izvajalec in izpolnjujete pogoje, navedene v 7. členu Pravil o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih covid-19, in ste se znašli v težkih socialnih razmerah oz. v hudi finančni stiski, se lahko prijavite na poziv, ki je na voljo na povezavi Javni poziv k predložitvi vlog za dodelitev in izplačilo izredne pomoči izvajalcem - Merilo 3.

Poslovodstvo bo odobrena sredstva izplačalo najkasneje do 31. 10. 2021.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PROIZVAJALCI FONOGRAMOV

Če ste proizvajalec fonogramov in izpolnjujete pogoje, navedene v Pravilih o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči proizvajalcev fonogramov po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih covid-19​, vam ni potrebno storiti ničesar. IPF, k.o. bo skladno s pravili dodelil in izplačal izredno pomoč na poslovne račune upravičenih prejemnikov najkasneje do 30. 6. 2021.