Ali ste že pooblastili IPF?

IPF, k.o. varuje in uveljavlja pravice vseh izvajalcev in proizvajalcev fonogramov – tudi vaše!

Če ste kot izvajalec sodelovali pri nastanku posnetka, ste tudi upravičeni do nadomestila za javno uporabo vaših del. Izvajalcem (pevcem, glasbenikom, drugim, ki igrajo, pojejo, podajajo, deklamirajo, interpretirajo avtorska dela) in proizvajalcem fonogramov namreč po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) pripada pravica do nadomestila, če je njihova posneta izvedba, ki je bila objavljena na komercialno izdanem fonogramu, predvajana v javnosti. Ta pravica do nadomestila se po zakonu lahko uveljavlja le kolektivno, zato v imenu vseh izvajalcev in proizvajalcev fonogramov nadomestila od uporabnikov v Sloveniji zbira kolektivna organizacija IPF, k.o.

 

Kako?

Pooblastite IPF, k.o. in prijavite svoje posnete izvedbe. Če se želite prijaviti kot izvajalec, izpolnite obrazec, ki je namenjen izvajalcem. Če se želite prijaviti kot proizvajalec fonogramov, izpolnite obrazec Pooblastilo upravičenca proizvajalca fonogramov.

IPF, k.o. lahko z izbiro WW (World Wide) pooblastite za vse države sveta s katerimi ima sklenjene bilateralne sporazume. Seznam držav, v katerih vas IPF, k.o. trenutno zastopa, najdete na sledeči povezavi.


Obvestilo imetnikom pravic

Na podlagi 83. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 63/2016 dne 7. 10. 2016, imetnike pravic obveščamo o njihovih pravicah iz 18. člena prej navedenega zakona:

 18. člen

(pooblastilo imetnika pravic)

(1) Imetnik pravic pisno pooblasti kolektivno organizacijo za upravljanje določene avtorske pravice na določenem avtorskem delu in za ozemlja po lastni izbiri, ne glede na državo članico svojega državljanstva ali prebivališča ali državo članico sedeža kolektivne organizacije.

(2) Imetnik pravic lahko za upravljanje določene avtorske pravice na določenem avtorskem delu za določeno ozemlje pooblasti le eno kolektivno organizacijo. Kolektivna organizacija brez pooblastila imetnika pravic ne more upravljati avtorske pravice na določenem avtorskem delu.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojna kolektivna organizacija v primerih iz 9. člena tega zakona upravlja avtorske pravice brez pooblastila imetnika pravic.

(4) Imetnik pravic lahko sam, ne glede na pooblastilo kolektivni organizaciji, dovoli uporabo svojega avtorskega dela za nekomercialno rabo (za humanitarni, kulturni, izobraževalni namen ipd.). O tem imetnik pravic obvesti kolektivno organizacijo najpozneje 15 dni po izdaji takšnega dovoljenja.

(5) Kolektivna organizacija ne more zavrniti upravljanja pravic iz prvega odstavka tega člena, če upravlja takšne avtorske pravice na takšni vrsti avtorskih del na določenem ozemlju.

(6) Imetnik pravic lahko delno ali v celoti prekliče pooblastilo iz prvega odstavka tega člena. O tem mora pisno obvestiti kolektivno organizacijo en mesec pred začetkom učinkovanja preklica. Kolektivna organizacija lahko v statutu določi, da preklic pooblastila začne učinkovati z novim poslovnim letom.

(7) Imetnik pravic je upravičen do avtorskih honorarjev, ki jih je kolektivna organizacija zbrala za njegov račun za uporabo njegovih del do začetka učinkovanja preklica pooblastila. Do začetka učinkovanja preklica pooblastila ima imetnik pravic, ki je član kolektivne organizacije, enake pravice, kot drugi člani kolektivne organizacije.

(8) Kolektivna organizacija ne more pogojevati preklica pooblastila z zahtevo, da se za upravljanje avtorske pravice pooblasti druga kolektivna organizacija.

(9) Kolektivna organizacija mora pred pridobitvijo pooblastila obvestiti imetnika pravic o njegovih pravicah iz tega člena.

 

Le popolna
registracija vaših
osebnih podatkov in
vaših del zagotavlja 
izplačilo 
nadomestil.
Pooblastilo izvajalca (imetnika pravic)

Prosimo vas, da nam po pošti pošljete izpolnjen in podpisan spodnji obrazec (Pooblastilo izvajalca). Le na podlagi teh podatkov bomo lahko opravili delitev in izplačilo nadomestil, ki vam kot imetniku pravic pripadajo. Obvezna priloga pooblastilu je fotokopija veljavnega identifikacijskega osebnega dokumenta.

Na obrazcu lahko označite, če ne želite postati član skupščine IPF, k.o. Več o članstvu si lahko preberete spodaj.

Obrazec lahko podpišete z osebnim digitalnim podpisom enega izmed sledečih izdajateljev digitalnih potrdil: Sigen-CA, PostaR-CA, Halcom in NLB-CA (za elektronski podpis je potrebno predhodno obrazec shraniti na vaš računalnik). Tako podpisani obrazec nam nato s klikom na gumb Pošlji posredujete po elektronski pošti.

Obrazec v obliki PDF lahko izpolnite elektronsko, za kar potrebujete brezplačni program Adobe Reader, ki ga najdete na sledeči povezavi: https://get.adobe.com/si/reader/ .

Pri uporabi spletnega brskalnika Chrome vam svetujemo, da PDF obrazec najprej shranite med dokumente in ga nato odprete z Adobe Reader aplikacijo. V nasprotnem primeru vam privzeti Chrome-ov pregledovalnik ne bo omogočil vnosa besedila v polja.

V primeru, da nimate nobenega izmed naštetih digitalnih potrdil, vas prosimo, da izpolnjeni obrazec natisnete, ga ročno podpišete in posredujete po pošti na naš naslov: IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.

 

Pogoji za preklic pooblastila

Imetnik pravic lahko kolektivno organizacijo pooblasti za kolektivno upravljanje svojih pravic na določenem delu, za določeno ozemlje oz. za določene vrste pravic. Pooblastilo lahko na enak način tudi prekliče. Preklic pooblastila učinkuje s koncem obračunskega leta.

 

Pomembno

S tem obrazcem nam boste posredovali le svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo obračunanih nadomestil. Zato vas prosimo, da preverite prijave del pri katerih ste udeleženi kot izvajalec ali kot imetnik pravic izvajalca, saj vam bodo le popolne prijave zagotovile izplačilo vseh nadomestil, ki vam pripadajo. Če katera izmed posnetih izvedb, pri kateri ste udeleženi, ni prijavljena, prijavo lahko uredite z obrazcem Prijava fonograma, ki ga najdete na tej povezavi

Obrazci

Pooblastilo proizvajalca fonogramov (imetnika pravic)

Prosimo vas, da nam po pošti pošljete izpolnjen in podpisan spodnji obrazec (Pooblastilo proizvajalca fonogramov). Le na podlagi teh podatkov bomo lahko opravili delitev in izplačilo nadomestil, ki vam kot imetniku pravic pripadajo. Obvezna priloga pooblastilu (za fizične osebe) je fotokopija veljavnega identifikacijskega osebnega dokumenta.

Na obrazcu lahko označite, če ne želite postati član skupščine IPF, k.o. Več o članstvu si lahko preberete spodaj.

Obrazec lahko podpišete z osebnim digitalnim podpisom enega izmed sledečih izdajateljev digitalnih potrdil: Sigen-CA, PostaR-CA, Halcom in NLB-CA (za elektronski podpis je potrebno predhodno obrazec shraniti na vaš računalnik). Tako podpisani obrazec nam nato s klikom na gumb Pošlji posredujete po elektronski pošti.

Obrazec v obliki PDF lahko izpolnite elektronsko, za kar potrebujete brezplačni program Adobe Reader, ki ga najdete na sledeči povezavi: https://get.adobe.com/si/reader/ .

Pri uporabi spletnega brskalnika Chrome vam svetujemo, da PDF obrazec najprej shranite med dokumente in ga nato odprete z Adobe Reader aplikacijo. V nasprotnem primeru vam privzeti Chrome-ov pregledovalnik ne bo omogočil vnosa besedila v polja.

V primeru, da nimate nobenega izmed naštetih digitalnih potrdil, vas prosimo, da izpolnjeni obrazec natisnete, ga ročno podpišete in posredujete po pošti na naš naslov: IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.

 

Pogoji za preklic pooblastila

Imetnik pravic lahko kolektivno organizacijo pooblasti za kolektivno upravljanje svojih pravic na določenem delu, za določeno ozemlje oz. za določene vrste pravic. Pooblastilo lahko na enak način tudi prekliče. Preklic pooblastila učinkuje s koncem obračunskega leta.

 

Pomembno

S tem obrazcem nam boste posredovali le svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo obračunanih nadomestil. Zato vas prosimo, da preverite prijave del pri katerih ste udeleženi kot proizvajalec fonogramov ali kot imetnik pravic proizvajalca fonogramov, saj vam bodo le popolne prijave zagotovile izplačilo vseh nadomestil, ki vam pripadajo. Če kateri izmed fonogramov, pri katerem ste udeleženi, ni prijavljen, prijavo lahko uredite z obrazcem Prijava fonograma, ki ga najdete na tej povezavi
Članstvo v IPF, k.o.

Skupščino sestavljajo vsi člani kolektivne organizacije, ki so glede na vrsto imetnikov pravic razvrščeni v dve kategoriji:

 • imetniki pravic izvajalcev,
 • imetniki pravic proizvajalcev fonogramov.

Imetnikovo neposredno uveljavljanje materialnih sorodnih pravic pri kolektivni organizaciji ima vedno prednost pred uveljavljanjem iste pravice pri kolektivni organizaciji po pooblaščencu.

 

Pogoji za članstvo - izvajalci

Član kolektivne organizacije lahko postane vsak imetnik pravic izvajalcev ali oseba, ki ga zastopa, združenje imetnikov pravic izvajalcev ali druga kolektivna organizacija, ki upravlja katero izmed pravic imetnikov pravic izvajalcev iz 3. člena tega Statuta, če kumulativno:

 1. kolektivni organizaciji predloži pooblastilo za upravljanje z najmanj naslednjimi podatki:
  • osebno ime in prebivališče ali firma in sedež,
  • davčna številka, in
 2. izpolnjuje še najmanj enega od naslednjih pogojev:
  • je iz delilne mase izvajalcev v zadnjih treh rednih letnih delitvah nadomestil prejel vsaj 5,00 EUR za vsako posamezno leto ali
  • je imetnik pravic izvajalcev na izvedbah posnetih na najmanj 10 fonogramih.

 

Pogoji za članstvo - proizvajalcev fonogramov

Član kolektivne organizacije lahko postane vsak imetnik pravic proizvajalcev fonogramov ali oseba, ki ga zastopa, združenje imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov ali druga kolektivna organizacija, ki upravlja katero izmed pravic imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov iz 3. člena tega Statuta, če kumulativno:

 1. kolektivni organizaciji predloži pooblastilo za upravljanje z najmanj naslednjimi podatki:
  • osebno ime in prebivališče ali firma in sedež,
  • davčna številka, in
 2. izpolnjuje še najmanj enega od naslednjih pogojev:
  • je iz delilne mase proizvajalcev fonogramov v zadnjih treh rednih letnih delitvah nadomestil prejel vsaj 30,00 EUR za vsako posamezno leto ali
  • je imetnik pravic proizvajalcev fonogramov na najmanj 100 fonogramih.

Vzorca pooblastil za obe kategoriji imetnikov pravic sta na voljo na povezavi https://ipf.si/ustvarjate-glasbo/ali-ste-ze-pooblastili-ipf-ko/

 

Obnavljanje in prenehanje članstva

Članstvo se obnavlja molče. Imetnik pravic je član do prenehanja članstva. Članstvo v kolektivni organizaciji preneha v naslednjih primerih:

 • s smrtjo ali prenehanjem člana ali
 • s prenehanjem kolektivne organizacije ali
 • z izstopom, ki ga član poda z izstopno izjavo, ali
 • s prenehanjem izpolnjevanja pogojev za članstvo, ki so določeni s tem statutom.Člani in glasovalne pravice

V skladu z 39. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) objavljamo število članov kolektivne organizacije in število vseh glasovalnih pravic.

Število članov

Število glasovalnih pravic

Grafi prikazujejo stanje na dan 30.03.2020.