Obračuni nadomestil za javno priobčitev fonogramov v letu 2011 in opravljeni poračuni za obračunska obdobja od 2006 do 2010

Datum: 10. 07. 2012

​V Zavodu IPF smo 26. junija 2012 v skladu z letnim načrtom za leto 2012 in v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil opravili obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2011, poračuna za leti 2010 in 2009 ter končni poračun za leto 2008 za PROIZVAJALCE FONOGRAMOV ter obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2011 in poračune za leta 2010, 2009, 2008, 2007 ter končni poračun za leto 2006 za IZVAJALCE.

 

Prvič po novem sistemu

Podlaga za izvedbo obračuna in poračunov so podatki o javni priobčitvi fonogramov za posamezno obračunsko obdobje. Obračun za obračunsko obdobje 2011 smo tokrat prvič opravili v skladu z novim Pravilnikom o delitvi nadomestil izvajalcev Zavoda IPF in novim Pravilnikom o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF, ki sta ju sprejeli obe skupščini in ju najdete na naši spletni strani. Prinašata spremembo načina delitve nadomestil med glavne in pogodbene izvajalce ter spremenjeni način delitve po reparticijskih razredih. Ta natančneje določa način delitve nadomestil iz naslova nedefinirane uporabe in jo tako približuje načinu delitve po definirani uporabi. Novi razredi so poleg delitve po sporedih predvajanih del radijskih programov prinesli tudi delitev nadomestil na podlagi sporedov predvajanih del TV programov in prireditev. Več o novem načinu lahko preberete na naši spletni strani v novici Nadomestila po novem.

 

Več del in novosti

Vzorec analiziranih in v obračune zajetih sporedov se je ponovno povečal, seznami za posamezna leta po reparticijskih razredih pa bodo upravičencem na voljo tudi v naši spletni aplikaciji ADMISS. Tam bodo v prihodnjih dneh na znanem mestu na voljo tudi predvajanja po posameznih letih, mesecih in radijskih ter TV-programih. Za leti 2010 in 2011 smo prvič obračunali tudi podatke o predvajanjih s sporedov predvajanih del RTV SLO, 3. program (ARS).

 

Poračuni za pretekla leta

Na podlagi novo prejetih prijav posnetih izvedb in popravkov odprtih terjatev smo izvedli tudi poračune za pretekla obdobja. Upoštevali smo vse popolne prijave izvedb, prejete do 31. maja 2012. Če so bili tudi v teh obračunih vključeni fonogrami, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec, vam za javno priobčitev teh izvedb pripada del nadomestila, ki smo ga v zgoraj omenjenih obračunskih obdobjih zbrali.

 

Razdeljena sredstva

Sredstva za delitev se v skladu s pravilnikom o delitvi nadomestil delijo na dva enaka dela, in sicer med izvajalce in proizvajalce fonogramov. Delilna masa za leto 2011 znaša 1.240.049 €, sredstva za delitev pa so zaradi odprtih terjatev zmanjšana za višino odprtih terjatev v višini 298.434 € (na dan 15. 6. 2012). Zavod IPF že leta sistematično upravlja terjatve, tako da bodo novoizterjane terjatve, tako kot do sedaj, izplačane upravičencem z naslednjimi poračuni. Zaradi zagotavljanja višje transparentnosti delitve nadomestil objavljamo tudi višino obračunanih nadomestil za obračunsko obdobje 2011 ločeno za proizvajalce fonogramov in ločeno za izvajalce.

Obračun 2011

 

Izplačila preverite v ADMISSU

Izpis lastnih obračunskih podatkov si lahko ogledate v spletni aplikaciji ADMISS. Podatki vsebujejo informacije o vseh fonogramih, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec in za katere smo na podlagi prejetih prijav lahko naredili obračun in poračune za zgoraj navedena obračunska obdobja.

 

Kdaj mi pripada nadomestilo?

Ko skupno obračunano nadomestilo doseže minimalno vsoto, ki jo je Svet Zavoda IPF določil v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil (20 € bruto), in zavod že razpolaga z vsemi potrebnimi podatki za nakazilo, bo nadomestilo izplačano predvidoma 17. julija 2012. V primeru, da ste že prejeli nadomestila za pretekla obračunska obdobja, vam bo izplačana razlika med obračunanim in že prejetim zneskom. Upravičenci, katerih nadomestila še ne dosegajo 20 €, brez skrbi! Obračunana sredstva se knjižijo v vaše dobro, dokler znesek ne doseže zahtevane višine. Če želite, pa vam v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil na podlagi vaše zahteve izplačamo že prej. Podatki o višini obračunanih nadomestil so dostopni prek Administrativnih spletnih strani (ADMISS).

Upravičenec ima v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil pravico Strokovnemu svetu Zavoda IPF podati pisni zahtevek za naknadni obračun oz. dopolnilo ali popravek obračuna v roku 30 dni od prejetja obvestila o obračunu.

Zavod IPF

Oddelek za reparticijo