Opravljeni obračuni nadomestil za leto 2012 in končni poračuni za 2007 in 2009

Datum: 03. 07. 2013

V skladu z letnim načrtom za leto 2013, s pravilnikoma o delitvi nadomestil, s sprejetimi sklepi in usmeritvami z zadnjih sej skupščin izvajalcev in proizvajalcev fonogramov ter na podlagi podatkov o javni priobčitvi fonogramov za posamezno obračunsko obdobje smo izvedli:

  • obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2012 in končni poračun za leto 2009 za proizvajalce fonogramov,
  • obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2012 in končni poračun za leto 2007 za izvajalce.

V tokratni obračun so zajete vse popolne prijave izvedb, ki smo jih prejeli do 31. marca 2013. Če so bili v obravnavanih obračunskih letih uporabljeni fonogrami, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec/ka, vam za javno priobčitev pripada del nadomestila, ki smo ga v tistih letih zbrali.

Koliko sredstev smo delili?
Sredstva se v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil delijo na dva enaka dela, in sicer med izvajalce in proizvajalce fonogramov. Delilna masa za leto 2012 znaša 1.934.311,09 €, sredstva za delitev pa so zmanjšana za 984.300,76 €, kolikor so znašale odprte terjatve na dan 31. 5. 2013. Na podlagi sklepov skupščin z dne 6. 12. 2012 so se delilni masi za leto 2012 prištela sredstva razmejitve stroškov v višini 383.974,00 €. Proizvajalcem fonogramov je bil del sredstev v višini 100.000,00 € na podlagi sklepov izredne seje skupščine proizvajalcev fonogramov z dne 6. 12. 2012 obračunan že marca letos.
Zaradi našega proaktivnega pristopa k upravljanju terjatev bodo na novo izterjane terjatve, tako kot do sedaj, izplačane s končnimi obračuni.

Poročilo obračuna 2012

Preverite izplačila v Admissu
Izpis lastnih obračunskih podatkov si lahko ogledate v spletni aplikaciji ADMISS. Podatki vsebujejo informacije o vseh fonogramih, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec/ka, in za katere smo na podlagi prejetih prijav lahko naredili obračune za zgoraj navedena obračunska obdobja. Upravičencem, ki vam pripada nadomestilo za predvajanje v tujini, smo na finančnem obvestilu navedli vir (naziv kolektivne organizacije v tujini) in znesek obračuna. Obračunski podatki so v aplikaciji ADMISS na voljo od danes dalje.

Izplačilo nadomestil predvidoma 15. julija
Če skupno obračunano nadomestilo doseže minimalno vsoto, ki jo je Svet Zavoda IPF določil v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil, tj. 20 € bruto, in že razpolagamo z vsemi potrebnimi podatki za nakazilo, vam bomo nadomestilo izplačali predvidoma 15. julija 2013. Če ste že prejeli nadomestila za pretekla obračunska obdobja, vam bomo izplačali razliko med obračunanim in že prejetim zneskom.

Drobni tisk
V skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil imate pravico Strokovnemu svetu Zavoda IPF podati pisni zahtevek za naknadni obračun oz. dopolnilo ali popravek obračuna v roku 30 dni od prejetja obvestila o obračunu.

Zaradi zagotavljanja višje transparentnosti delitve nadomestil objavljamo tudi višino obračunanih nadomestil za obdobje 2012 ločeno za proizvajalce fonogramov in izvajalce.

Zavod IPF
Oddelek za reparticijo