Preverite, kaj so odločile skupščine

Datum: 20. 06. 2013

Glasbeni izvajalci in proizvajalci fonogramov so na zadnjih skupščinah obravnavali letna poročila organov, sprejeli pa so tudi nekaj pomembnih sklepov in smernic za delo v prihodnje.

Novosti v Pravilniku o delitvi nadomestil izvajalcev

Strokovni svet je lani jeseni na podlagi neformalnih pobud izvajalcev po obračunu in poračunih v letu 2012 objavil javni pozivImate predloge za spremembo izplačila nadomestil?,marca pa smo pripravili še dodatno okroglo mizo na temo sprememb PODN.

Glede na prispele pobude je strokovna služba pripravila več smernic, o katerih so člani skupščine razpravljali, izmed štirih predlogov pa je bil sprejet naslednji predlog, na podlagi katerega bo za sprejem na skupščini oblikovan predlog sprememb PODN: 

 • Ohranja se delitev na podlagi minutnega sistema.
 • Znotraj minutnega sistema se uvede točkovni sitem:
  • Razmerje med G in P izvajalci je 70:30 oziroma se dodeli P izvajalcu glede na velikost zasedbe (od 1-3 točke) - večja kot je zasedba, manjše število točk.
  • Solist dobi kot G izvajaec (edini) 10 točk.
  • Vsak član skupine (stalne zasedbe) po 7 točk kot G in 3 točke kot P.
 • Če je na izvedbi prijavljen samo en izvajalec, ta dobi 100 %.
 • Priznata se največ dve vlogi posameznemu izvajalcu, tako na G delu kot P delu. O izjemah odloča strokovni svet na podlagi pisnih vlog.
 • Začne se evidentirati vloge izvajalcev na izvedbah, in sicer naslednje:
  • vokalist (solist),
  • inštrumentalist (solist),
  • spremljevalni inštrumentalist,
  • vokalist (back vocal),
  • dirigent,
  • član orkestra,
  • ostali najeti glasbenik,
  • oblikovalec zvoka.

Sklad bo vzpodbujal domačo ustvarjalnost

V Promocijski sklad izvajalcev in Promocijski sklad proizvajalcev fonogramov se bodo po novem stekale akcesorne terjatve in prihodki iz pravdnih postopkov zoper uporabnike. Tako bomo še učinkoviteje lahko uresničevali poslanstvo sklada, ki se uporablja za razvoj uveljavljanja pravic iz ustvarjalnosti in razvoj ter promocijo fonogramske industrije oziroma glasbene dejavnosti kot celote.

Revizije potrdile odličnost dela

Člani Skupščine IPF so obravnavali letno poročilo Sveta Zavoda IPF za leto 2012, letno poročilo Strokovnega sveta Zavoda IPF za leto 2012, Letno poročilo Zavoda IPF za leto 2012 in poročilo revizorjev. Reviziji so bili poleg omenjenih podvrženi še notranji akti in sporazumi v letu 2012.

Manj članov strokovnega sveta

Dosedanje delovanje strokovnega sveta je pokazalo, da člani organa lahko strokovno in suvereno opravljajo svoje delo brez dodatnega zunanjega predstavnika. Člani so na obeh skupščinah potrdili predlog racionalizacije, tako da zdaj strokovni svet sestavljajo trije predstavniki skupščine proizvajalcev fonogramov in trije predstavniki skupščine izvajalcev.