Arhiv novic objavljenih v letu 2015
Brez radia nam živeti ni!

Datum: 13. 02. 2015

Unesco je 13. februar razglasil za svetovni dan radia. Radio doseže čez 95 odstotkovprebivalcev sveta ne glede na njihov družbeni položaj in je zagotovo izjemnega pomena za ljudi, njihovo informiranost pa tudi kulturno in družbeno vključenost. Za mnoge je še zagotovo najpogostejši vir poslušanja glasbe.

Prav glasba pa je tista, ki je je na radijskih postajah največ: domače, tuje, vseh zvrsti in starosti, za vse okuse in želje. Da je izbira res velika, pove podatek, da je v Sloveniji registriranih kar 90 radijskih programov, skupno število predvajanj skladb pa doseže skoraj 10 milijonov. Med njimi je približno 40 % slovenskih. Seveda so nekatere skladbe predvajane samo enkrat, mnoge pa se ponovijo večkrat, letno pa lahko na naših radijskih postajah slišimo malo več kot 200 tisoč različnih skladb. Zanimivi so tudi podatki o pestrosti, saj ti kažejo, da so razlike med postajami zelo velike; nekateri radijski programi 'odvrtijo' več, drugi pa manj različnih fonogramov (zvočnih posnetkov) - eni uporabijo v celem letu (!) na primer zgolj 1.100 različnih izvedb, drugi pa kar 34 tisoč, pri čemer moramo upoštevati, da ima posamezni radijski progam v povprečju okoli 100 tisoč predvajanj letno.

Seveda mora glasbo nekdo ustvariti, jo spraviti v življenje in jo posneti na ustrezne nosilce zvoka (fonograme), da jih potem lahko radijske postaje predvajajo in nam z njo polepšajo dan. Mnogo dela in mnogo različnih ustvarjalcev je vključenih v ta proces. To delo pa mora biti tudi ustrezno poplačano - tako kot vsako drugo delo. Ne samo zato, ker je bilo nekaj narejeno, temveč zato, ker plačilo omogoča tudi možnost nadaljnjega ustvarjanja. Da bi bili vsi ustvarjalci deležni ustreznih nadomestil, tudi v Sloveniji delujejo, tako kot že desetletja povsod drugje po svetu, kolektivne organizacije. Te so vezni člen med ustvarjalci in uporabniki (poleg drugih tudi radijskimi postajami). Ščitijo in uveljavljajo avtorsko (SAZAS) in sorodne pravice (IPF).

Poleg avtorjev glasbe in besedil dobijo skozi sistem kolektivnega uveljavljanja svoj prispevek h končni podobi posnetka ustrezno poplačan tudi vsi izvajalci in proizvajalci fonogramov.

Kot smo zapisali v naslovu, nam brez radia živeti ni! Radiu pa ni živeti brez glasbe, lahko dodamo na koncu. Glasba, ki nas preko radijskih valov spremlja, nam naredi dan lepši in popolnejši. Zato imamo radio vsi radi in vsem, ki nam omogočate, da preko radijskih valov spremljamo in živimo vsakodnevne dogodke in z veseljem poslušamo glasbo, se za njihovo delo zahvaljujemo in jim želimo veliko ustvarjalnega dela tudi v prihodnje.

Ob tem pa seveda ne pozabimo na vse tiste, ki ustvarijo 80 % in več programa …
Ob izidu zbornika »IPF – steber uveljavljanja kolektivnih pravic«

Datum: 20. 01. 2015

IPF, zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije je predstavil zbornik o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Glede na to, da smo tik pred začetkom razprave o novem Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), gre za izredno aktualno tematiko, o kateri v zborniku spregovori sedemnajst avtoric in avtorjev, med njimi pet tujih.

Zbornik je zbir prispevkov mednarodnega simpozija, ki ga je IPF organiziral ob 10-letnici zbiranja nadomestil za sorodne glasbene pravice v Sloveniji oktobra lani. Osvetljujejo pomen in vlogo kolektivnih organizacij, ki izvajajo posredništvo med izvajalci in uporabniki. IPF kot kolektivna organizacija zagotavlja uporabnikom (radijskim postajam, organizatorjem prireditev, lokalom,in podobno) pravno urejeno poslovanje, v zameno pa dogovorjen del prihodka v obliki primernega nadomestila vrača ustvarjalcem in jim s tem omogoča njihovo dejavnost in s tem bogatitev kulturne raznolikosti in ustvarjalnosti.

V nastajanje glasbe je vloženih veliko sredstev, talenta in dela. Če je posameznik kot izvajalec sodeloval pri nastajanju glasbe, je upravičen do nadomestila iz javne uporabe posnetkov. Glasbenim izvajalcem - pevcem, glasbenikom, dirigentom orkestrov, vodjem pevskih zborov, oblikovalcem tona in drugim - ter proizvajalcem fonogramov namreč po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah pripada pravica do nadomestila, če je njihova posneta izvedba, ki je bila objavljena na komercialno izdanem fonogramu, predvajana v javnosti. Ta pravica do nadomestila se po zakonu lahko uveljavlja le kolektivno. Poslanstvo in naloga kolektivne organizacije je torej v osnovi enostavna: na enem mestu zbere nadomestila vseh uporabnikov glasbe in ta sredstva razdeli po načelu dejanske uporabe upravičencem, katerih dela so se uporabila. Kot pooblaščena kolektivna organizacija v imenu vseh izvajalcev in proizvajalcev fonogramov nadomestila od uporabnikov kot edini v Sloveniji zbira IPF, torej IPF zastopa oz. uveljavlja pravice vseh upravičencev (izvajalcev in proizvajalcev fonogramov), ki so udeleženi na varovanih delih, uporabljenih v Sloveniji.

V obsežnem zborniku avtorji predstavljajo in analizirajo situacijo v Sloveniji in v nekaterih drugih državah. Avtorji se dotaknejo pravnega okvirja, ki določa delo kolektivnim organizacijam, predstavijo obstoječo in prihajajočo evropsko regulativo, razmišljajo o nujnosti ter dobrih in slabih izkušnjah pogajalskih procesov pri določanju tarif, izpostavijo izzive novih tehnologij.

Gregor Štibernik, direktor IPF, v zborniku svoj prispevek zaključi z mislijo kolege, prvega direktorja Urada za intelektualno lastnino iz ene od bližnjih držav: »Ko sva se v eni od mnogih debat dotaknila vprašanja upravljanja avtorske in sorodnih pravic, je dejal: »Še zdaleč ne gre samo za pravo, tudi ne gre samo za denar, kot hočejo nekateri zbanalizirati to dejavnost. V bistvu gre za kulturo! V prvi vrsti za kulturo dialoga in odnosov, še bolj pa za kulturo spoštovanja in cenjenja dela drugih!««

Kolektivne organizacije tako v Sloveniji kot tudi v tujini opravljajo pomembno funkcijo, poenostavljajo način poslovanja uporabnikom in predvsem omogočajo, da je delo ustvarjalcev in soustvarjalcev glasbe spoštovano in tudi plačano. Glasbena ustvarjalnost in raznolikost namreč pomembno prispeva h kulturni identiteti zato jo moramo omogočati in priznati pravico do plačila.
Vabilo na predstavitev zbornika IPF - steber kolektivnega uveljavljanja pravic

Datum: 09. 01. 2015

Vljudno vas vabimo na prvo javno predstavitev obsežnega zbornika IPF - steber kolektivnega uveljavljanja pravic. Zbornik vsebuje analize in zapise o problematiki kolektivnega upravljanja pravic v Sloveniji in izkušnje iz tujine.

Hkrati z objavo prispevkov priznanih domačih in tujih strokovnjakov odpiramo javno strokovno razpravo, ki jo Slovenija, tudi zaradi nove zakonodaje, ki je v pripravi, nujno potrebuje.

Prelomni dogodek za nadaljnje varovanje avtorske in sorodnih pravic smo združili s srečanjem med avtorji prispevkov v zborniku, izvajalci, proizvajalci fonogramov, novinarji in drugo zainteresirano javnostjo ter ponovoletnim sprejemom. Zbornik, ki ga boste v naslednjih letih lahko uporabljali kot nepogrešljivi strokovni in podatkovni pripomoček za svoje profesionalno delo, boste na dogodku tudi prejeli.

Srečanje bo v četrtek, 15. januarja 2015, v MAXI klubu, Trg republike 1 v Ljubljani s pričetkom ob 15. uri.

Gregor Štibernik, direktor IPF

mag. Andrej Sraka, predsednik Sveta IPF

Boštjan Dermol, predsednik Skupščine izvajalcev IPF

Boštjan Menart, predsednik Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF
Skupščini izvajalcev in proizvajalcev fonogramov sta sprejeli finančni načrt in načrt stroškov poslovanja za leto 2015

Datum: 06. 01. 2015

17. decembra 2014 sta skupščini izvajalcev in proizvajalcev fonogramov sprejeli pomemben dokument za poslovanja IPF v letu 2015: Finančni načrt in plan stroškov poslovanja v letu 2015. Predvideni prihodki znašajo 3,71 milijone evrov. IPF tako pričakuje podobne prihodke kot v letu 2014 oz. za 0,4-% višje, stroški poslovanja pa bodo predvidoma nekoliko nižji od stroškov v letu 2014. Del predvidenih prihodkov v letu 2015 (300.000 evrov) še vedno z optimizmom pričakujemo iz naslova privatnega reproduciranja. Upamo, da se bodo po petih letih končno uredile razmere na tem področju in bo podeljeno dovoljenje za zbiranje teh nadomestil. Povečanje prihodkov pričakujemo na področju prireditev, sicer pa večjih sprememb v prihodkovni strukturi ni predvidenih.

V skladu s pravili bo oblikovan Promocijski sklad izvajalcev in sicer iz naslova obračunanih, vendar zastaranih rezervacij za neznane upravičence, za katere v zastaralnih rokih nismo dobili nikakršnih podatkov za izplačilo. Predvidena višina sklada je 185.000 EUR, skupščina pa je sprejela predlagani načrt delitve sredstev tega sklada. Promocijski sklad proizvajalcev fonogramov v letu 2015 ne bo oblikovan, saj je bil zastaralni rok na zahetvo Urada za intelektualno lastnino RS s Statutom IPF podaljšan na 5 let.

Skupščini sta potrdili predlog, da bo revizijo poslovanja za leto 2014 opravila revizijska hiša KPMG Slovenija.

Prav tako sta obe skupščini sprejeli tudi predlagane spremembe pravilnikov o delitvi nadomestil na način, da se uvedejo novi reparticijski razredi za delitev nadomestil zbranih iz naslova prireditev. Predlagana rešitev predstavlja sorazmerje med dejansko uporabo in stroškovno učinkovitostjo delitve in bo vsebinsko implementiran v ustrezne akte IPF.