2022
47. Generalna skupščina SCAPR, junij 2022

Datum: 13. 06. 2022

Po dveh letih in pol sestankov na daljavo in oteženega zbiranja nadomestil zaradi pandemije bolezni COVID-19, so se člani SCAPR končno ponovno srečali v Rimu, na svoji 47. generalni skupščini, ki jo gosti ena od njenih italijanskih članic, NUOVO IMAIE.

Skupščina je bila priložnost, da se vsi člani poslovijo od Eanna Casey (izvršni direktor RAAP). Potem, ko je 6 let služil kot predsednik upravnega odbora SCAPR, bo odslej užival zasluženo upokojitev.

Posledično so bile letne volitve v upravni odbor SCAPR odprte za dodatni sedež. Tilo Gerlach (izvršni direktor GVL, Nemčija), Peter Leathem (izvršni direktor PPL, VB) in Agnieszka Parzuchowska Janczarska (izvršna direktorica STOART, Poljska) so bili ponovno izvoljeni za nov 4-letni mandat. Roberto Mello (ABRAMUS CEO, Brazilija) je nov dobrodošli član z 2-letnim mandatom.

Novi predsednik upravnega odbora pa je postal soglasno imenovani José Luis Sevillano, izvršni direktor AIE v Španiji.

»Počaščen sem za to imenovanje in se želim zahvaliti članom upravnega odbora za podporo. Prav tako me veseli, da novi odbor SCAPR širi svoj obseg v mednarodnem smislu, z zastopanjem organizacij in članov iz različnih regij sveta,« je povedal novi predsednik SCAPR, Jose Luis Sevillano.

47. generalna skupščina je bila priložnost za obravnavo razmer v Ukrajini, slišali so zelo čustveni govor predstavnice ukrajinske članice ULCRR SCAPR Nataliie Teslia. Medtem ko je Natalia pojasnila dramatične posledice te nerazumne agresije, je posebej poudarila neverjetno solidarnost in podporo Ukrajini in ukrajinskim beguncem.

Poleg različnih lokalnih pobud SCAPR in njegovih članov je generalna skupščina potrdila ustanovitev posebnega solidarnostnega sklada za Ukrajino z namenom:

  • finančno podpreti ukrajinske izvajalce,
  • podpore ukrajinskim organizacijam izvajalcev in njihovim zaposlenim,
  • podpore kulturnim dejavnostim za ukrajinske begunce.

Člani SCAPR so se morali soočiti tudi s svojo odgovornostjo v zvezi s članstvom ruske kolektivne organizacije VOIS. Po potrditvi nekaterih sprememb statuta, je skupščina potrdila predlog upravnega odbora SCAPR za podaljšanje prekinitve članstva VOIS. Ruska organizacija nima več dostopa do podatkovnih baz SCAPR IPD in VRDB in je onemogočena za sodelovanje pri kakršni koli dejavnosti članov v prihodnjem letu ter do naslednje seje skupščine.

Med skupščino so bili člani obveščeni o razvoju projekta mednarodne številke izvajalca (IPN) in pripadajočem orodju za uporabo, ki je zdaj v nadgrajeni obliki pripravljeno za uporabo.

Medtem, ko SCAPR še zbira in pregleduje letna poročila svojih članov, številke, ki bodo kmalu objavljene, kažejo nekaj izboljšanja v letu 2021 v primerjavi z letom prej, kar se tiče zbiranja in delitve nadomestil.

Leta 2021 je SCAPR CMO zastopal več kot 1,2 milijona izvajalcev (pevcev, glasbenikov, igralcev, dirigentov, plesalcev, …), s 3,5-odstotnim zvišanjem v primerjavi z letom 2020.

Foto: Peter Leathem, Twitter
Združenje turističnih kmetij Slovenije in IPF, k.o. sklenila nov skupni sporazum

Datum: 10. 06. 2022

Združenje turističnih kmetij Slovenije in IPF, k.o. sta uspešno dogovorila in sklenila Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti turističnih kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost), ki se uporablja od 1. julija 2022 dalje. Sporazum velja za nosilce dopolnilne dejavnosti »turizem na kmetiji« in sicer za izletniške kmetije, vinotoče in osmice ter kmetije z nastanitvijo. Sporazum določa tarifo za gostinsko dejavnost ter nastanitve na turističnih kmetijah (npr. sobe).

Pred tem sporazumom je bil že v letu 2021 z OZS in TGZS ter IPF sklenjen skupni sporazum, ki sicer pokriva tudi področje gostinskih ter nastanitvenih obratov. Glede na omejitve poslovanja, ki jih morajo upoštevati izvajalci dejavnosti turističnih kmetij kot nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, je bilo smiselno skleniti ločen skupni sporazum, ki upošteva specifiko navedene dejavnosti.

Reprezentativno združenje uporabnikov se je ob sklenitvi zavezalo, da bo svoje člane seznanilo z vsebino tega sporazuma.

Veseli smo krepitve odnosov z uporabniki varovanih del naših imetnikov pravic, ki uporabnikom prinaša trdnejše poslovno okolje, imetnikom pravic pa primerna nadomestila za uporabo njihovih del.
Novi sporazum o sodelovanju s kolektivno organizacijo NUOVO IMAIE iz Italije

Datum: 06. 06. 2022

V Rimu je med 31. majem in 2. junijem 2022 potekala 47. generalna skupščina združenja SCAPR (svetovno združenje kolektivnih organizacij glasbenih izvajalcev).

Na seji so bila podana poročila o delovanju posameznih odborov, volitve članov upravnega odbora, odločanje o sprejemanju novih članov združenja, dopolnitve statuta in pravilnikov IPD in VRDB, finančna poročila ter sprejem proračuna.

V sklopu dogodka je IPF, k.o. sklenil nov sporazum o zastopanju s kolektivno organizacijo NUOVO IMAIE iz Italije. S tem je še dodatno izboljšana pokritost ozemelj za uveljavljanje sorodnih pravic v tujini in okrepljena izmenjava nadomestil s tujino.
Člane IPF, k.o. obveščamo o sklicu seje skupščine

Datum: 30. 05. 2022

Na podlagi določil Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in na podlagi Statuta IPF, k.o. sklicujem
sejo Skupščine IPF, k.o.,
ki bo v četrtek, 16. junija 2022, ob 9.00 v Kongresni dvorani Kristalne palače (2. nadstropje), Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana.


Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine
2. Poročilo nadzornega odbora, sprejem Letnega poročila za poslovno leto 2021 in sprejem Finančnega načrta za poslovna leta 2022, 2023 in 2024
3. Imenovanje revizorja
4. Namenski skladi
5. Akti IPF, k.o.
6. Razno

                                              Viljem Marjan Hribar, direktor


POSEBNA OPOZORILA
1. V skladu s 33. členom Statuta mora morebitni pooblaščenec pooblastilo za sodelovanje in glasovanje na skupščini kolektivni organizaciji predložiti najpozneje 3 delovne dni pred zasedanjem skupščine. Navodila pooblaščencu morajo biti jasno razvidna iz pooblastila. Priglasitve pooblastil, ki jih kolektivna organizacija prejme po izteku uradnih ur na dan izteka roka iz navedenega člena, so neveljavne in pooblaščenec na seji skupščine pooblastiteljev, katerih pooblastitev je prepozno prijavil, ne more zastopati.
2. Zaradi zagotavljanja ustreznih pogojev za izvedbo seje skupščine vas prosimo, da svojo udeležbo na seji najavite na elektronski naslov skupscine@ipf.si vsaj tri delovne dni pred izvedbo seje skupščine.
Gradiva za sejo skupščine bodo od 30.5.2022 objavljena na spletni strani ADMISS (https://admiss.ipf.si/, razdelek Dokumenti), v času uradnih ur pa jih po predhodni najavi lahko prevzamete tudi na sedežu IPF, k.o., Argentinska ulica 17, Ljubljana.

Poslano:

  • članom Skupščine IPF, k.o.
  • Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino
  • Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitveUpravno sodišče zavrnilo tožbo Sazasa glede dovoljenja za zbiranje avtorskih nadomestil

Datum: 24. 05. 2022

ZDRUŽENJE SAZAS k.o. je izpodbijalo odločitev Urada RS za intelektualno lastnino, ki je DRUŠTVU KOPRIVA, k.o. podelil dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, ki pripada avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in filmskim producentom, Upravno sodišče RS pa je zdaj tožbo zavrnilo.

Urad RS za intelektualno lastnino je DRUŠTVU KOPRIVA, k.o. stalno dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za razmnoževanje avtorskih del na raznih nosilcih, kar je namenjeno zasebni ali lastni uporabi in ni dano javnosti, podelil leta 2019.

Po zakonu o avtorski in sorodnih pravicah lahko avtorska dela prosto reproducira fizična oseba na kateremkoli nosilcu zvoka ali slike ter papirju, če to stori za zasebno uporabo, ne da bi jih dala na voljo javnosti in pri tem nima neposredne gospodarske koristi. Pod enakimi pogoji lahko to storijo tudi javni arhivi, javne knjižnice, muzeji ter izobraževalne in znanstvene ustanove.

Do nadomestila s tega naslova so upravičeni avtorji, izvajalci, proizvajalci fonogramov in filmski producenti. Nadomestila je med letoma 1997 in 2006 začasno zbirala Avtorska agencija za Slovenijo, nato je med letoma 2007 in 2009 imel začasno dovoljenje zavod IPF. Od leta 2010 do leta 2019 dovoljenje za zbiranje nadomestil ni bilo izdano.

Za plačilo nadomestil so po zakonu zavezani proizvajalci naprav za tonsko in vizualno snemanje, proizvajalci naprav za fotokopiranje, proizvajalci praznih nosilcev zvoka ali slike ter imetniki naprav, ki ponujajo fotokopiranje.

IPF, k.o. je odločitve sodišča vesel, saj je s tem končana skoraj triletna pravna negotovost. Izdano dovoljenje je bilo sicer dokončno, z odločitvijo sodišča pa je postalo še pravnomočno. S tem se krepi sistem kolektivnega upravljanja pravic v Sloveniji v največjo možno korist imetnikov pravic.