Arhiv novic objavljenih v letu 2013
NOVO: Oddajte pobude in vprašanja

Datum: 17. 10. 2013

Spletni portal ADMISS smo v teh dneh nadgradili, da je postal še dostopnejši in prijaznejši uporabnikom. Kot novost smo namreč v njegovem okviru uvedli možnost podajanja pobud in vprašanj Strokovnemu svetu Zavoda IPF.

Ker želimo, da ste upravičenci čim bolj dejavno udeleženi pri uveljavljanju svojih pravic, vas vabimo, da v spletnem portalu ADMISS aktivno podajate vprašanja ali predloge izboljšav, ki jih bo nato Strokovni svet Zavoda IPF obravnaval na naslednji seji. Odgovor vam bomo posredovali po elektronski pošti, dostopen pa bo tudi na spletni strani IPF-a.

Le s skupnimi močmi smo lahko še boljši, zato vabljeni k sodelovanju!

Strokovni svet Zavoda IPF

undefined
Blokada pravic iz privatnega reproduciranja povzroča vedno večjo škodo

Datum: 09. 10. 2013

IPF je že šesto leto zapored razdelil več nadomestil kot leto poprej, vendar razmere še vedno niso idealne. Imetniki pravic namreč ostajamo brez zelo pomembnega prihodka od nadomestil iz naslova privatnega in drugega lastnega reproduciranja. Ta vir je pomemben predvsem zato, ker izhaja iz naslova pravice, zagotovljene z zakonom in mednarodnimi pogodbami, in katerega stroški zbiranja so tako rekoč minimalni.

Dosežen dogovor o skupnem pooblaščencu - GIZ SAZOR

Ko je v preteklosti IPF izvajal začasno dovoljenje za uveljavljanje te pravice, je bila plačilna disciplina zavezancev zavidljiva. Od leta 2009 pa se nadomestila iz tega naslova ne zbirajo več, saj nobena izmed kolektivnih organizacij ni prejela dovoljenja za zbiranje s strani Urada za intelektualno lastnino RS. Pomemben napredek smo dosegli pred letom dni, ko smo se vse kolektivne organizacije uspele dogovoriti o pooblaščencu, ki bo v imenu vseh zaprosil za dovoljenje. O tem smo podrobno pisali v tudi Letnem poročilu 2011 (strani 16 - 21). Kolektivne organizacije SAZAS, IPF, AIPA in ZAMP smo pooblastile GIZ SAZOR, ta pa je pri URSIL vložil zahtevo za izdajo začasnega dovoljenja. Vsi deležniki smo pričakovali hitro rešitev vloge in takojšnji pričetek zbiranja nadomestil, vendar nas je URSIL obvestil, da dovoljenja SAZOR-ju kljub podpori vseh kolektivnih organizacij ne more izdati, saj je poprej potrebno obravnavati vloge skladno z vrstnim redom vložitve in pred odločanjem o SAZOR-ju rešiti vlogo društva ZAPIS (Obvestilo URSIL o poteku postopka).

Blokada podelitve dovoljenja povzroča nezakonito stanje

Predstavniki kolektivnih organizacij smo se pred kratkim sestali s predstavnikom ZAPIS-a in skušali doseči, da bi v izogib nadaljnjemu nastajanju škode zaradi odsotnosti zbiranja sredstev, ZAPIS svojo vlogo umaknil. Le-ta na to ni pristal, zato bomo že četrto leto zapored ostali brez nadomestil iz privatnega reproduciranja. Izpad sredstev se kopiči, saj smo imetniki pravic (če upoštevamo pretekle izkušnje zbiranja) doslej ostali brez 3 - 4 milijonov evrov. Ker gre za nezakonito stanje in ker se z vsakim dnem povečuje nastala škoda, največji imetniki pravic pa zaradi blokade izgubljajo tudi po več tisoč evrov, bomo v IPF še naprej vlagali napore v razrešitev te problematike. 
Srbija uvaja skupno položnico za poplačilo nadomestil

Datum: 04. 10. 2013

Spremenjeni srbski Zakon o avtorski in sorodnih pravicah med drugim uvaja enotno plačilo nadomestila za javno predvajanje glasbenih del - t. i. skupno položnico. Zbrana sredstva bodo razdeljena tako, da bodo avtorji glasbe prejeli 50 % nadomestil, drugih 50 % pa bo razdeljenih med izvajalce in proizvajalce fonogramov.

Skupno zbiranje sredstev

Spremenjena zakonodaja, ki bo stopila v veljavo 1. januarja 2014, predpisuje, da bo sredstva zbirala samo ena organizacija, in sicer tista, ki jo bo določil sporazum med tremi osrednjimi srbskimi kolektivnimi organizacijami. To pomeni, da bodo uporabniki prejemali samo eno položnico, s katero bodo poravnali vse obveznosti do avtorjev glasbe, izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Po odbitku stroškov bo polovica zbranih sredstev pripadla avtorjem, druga polovica pa se bo v skladu s sporazumom med proizvajalci fonogramov in izvajalci ustrezno razporedila med oba nosilca sorodnih pravic.

Določena maksimalna vrednost nadomestil

Dopolnjen zakon prinaša še nekatere druge spremembe, in sicer je določena najvišja možna vrednost nadomestila za javno predvajanje. Omejeni so maksimalni mesečni zneski nadomestil, ki so odvisni od velikosti poslovnih prostorov, v katerih poteka predvajanje glasbe, kakor tudi od ravni minimalne plače v Republiki Srbiji.

Kaj pa pri nas?

Očitno tam, kjer deležniki niso zmožno doseči dogovora v razumnem času, vmes poseže politika, kar pa za imetnike pravic ni nujno najbolje. Pri nas imamo namreč v zakonu zapisano, da se v primeru privatnega reproduciranja nadomestila delijo v razmerju 60:40 v korist imetnikov sorodnih pravic.
Prednosti skupne položnice

Datum: 26. 09. 2013

S postopkom spreminjanja ZASP je spet postala aktualna tema enotnega izdajanja računov uporabnikom - tako imenovana skupna položnica. IPF to prakso izvaja že od samega začetka, saj strokovna služba izdaja en račun za dve kategoriji imetnikov pravic - izvajalce in proizvajalce fonogramov. Poleg tega je v izogib podvajanja delovnih procesov in posledično višjih stroškov IPF optimiziral še številne druge aktivnosti.

Optimizacija dveh ključnih procesov

Obe kategoriji imetnikov pravic si delita stroške obdelave sporedov in v nadaljevanju stroške delitve nadomestil. Tako sta v največji možni meri optimizirana oba primarna procesa vsake kolektivne organizacije: zbiranje in delitev. Podobno imajo na nivoju skupnih strokovnih služb sorodne pravice urejene tudi v tujini, zlasti v skandinavskih in zahodnoevropskih državah.

Odgovorno in stroškovno učinkovito poslovanje IPF-a se kaže v tem, da imamo kot združena kolektivna organizacija namesto dveh:

 • en oddelek zbiranja,
 • en oddelek delitve,
 • en svet,
 • en strokovni svet,
 • enega direktorja,
 • skupno tajništvo,
 • skupne prostore
 • itd.

O zelo racionalnem poslovanju priča tudi podatek, da imamo na IPF-u za vse procese zaposlenih devet oseb, medtem ko je v sosednjih državah samo za proces delitve zaposlenih precej več ljudi, posledično pa so višji tudi stroški. Poleg nižjih stroškov imajo skupne strokovne službe tudi prednost razpolaganja z najpopolnejšo bazo podatkov, ki jo dopolnjujeta obe kategoriji upravičencev in ki omogoča celovitejše uveljavljanje nadomestil.

Zadnji podatki iz regije, ki so bili s strani mednarodne krovne organizacije predstavljeni na današnjem regionalnem srečanju v Skopju, kažejo, da so stroški v Sloveniji, kjer imamo obe pravici pod isto streho, za 25 % nižji kot na Hrvaškem in kar za 60 % nižji kot v Srbiji! IPF tako torej opravlja svoje poslanstvo z daleč najnižjimi stroški v regiji.

Ekonomični in neodvisni

Obe skupini upravičencev s pomočjo instrumentov delovanja skupščin ohranjata svojo suverenost znotraj IPF-a. To je bilo s spremembami statuta v zadnjih letih urejeno tako, da izvajalci popolnoma samostojno in neodvisno od proizvajalcev fonogramov odločajo o najpomembnejši stvari: načinu delitve nadomestil. Enako velja tudi za proizvajalce fonogramov. Pravice obeh kategorij upravičencev tako niso na noben način okrnjene, so pa bistveno bolj ekonomično uveljavljane. Seveda pa so pred nami novi izzivi, saj bi prav gotovo lahko še večjo učinkovitost in s tem več nadomestil za avtorje, izvajalce in proizvajalce fonogramov dosegli s povezovanjem z drugimi kolektivnimi organizacijami, za kar si že nekaj časa prizadevamo. 
Javne in dobrodelne prireditve – resnica o nadomestilih

Datum: 12. 09. 2013

Na IPF-u občasno zaznamo negativna ali posplošena mnenja o zaračunavanju nadomestil organizatorjem javnih prireditev. Ker nas tudi na tem področju uveljavljanja pravic vodi transparentnost delovanja in natančna pravila, ki so enaka za vse, z izjemo dobrodelnih prireditev, kjer se nadomestilu v celoti odpovemo, jih ponovno razlagamo v nadaljevanju.

IPF ima za uporabo fonogramov na javnih prireditvah podpisane sporazume z vsemi reprezentativnimi organizacijami. Po relativno kratkih in jedrnatih pogajanjih smo lani z Gasilsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Slovensko turistično organizacijo, Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS in Zvezo kulturnih društev Slovenije podpisali sporazum, ki ureja javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave.

Ugodnosti za pravočasno in natančno prijavo

Za organizatorje prireditev, ki v celoti izpolnijo svoje zakonske obveznosti, smo za plačilo predvideli najvišje ugodnosti v obliki popusta na tarifo. Navedeni popusti se priznajo v primeru, ko organizatorji izpolnijo naslednje pogoje:

 • samoiniciativna prijava prireditev vsaj 10 dni pred prireditvijo (obrazec »Prijava prireditve« je dosegljiv na naši spletni strani),
 • v roku 15 dni od same prireditve predložitev poročila s seznamom uporabljenih fonogramov, vključno s številom obiskovalcev in obsegom uporabe fonogramov. Obrazec »Spored in osnova za odmero nadomestila« najdete tudi na naši spletni strani in
 • navedeni resnični podatki o prireditvi.

Če organizator izpolni zgoraj navedene zahteve, lahko fonograme uporablja že za 30 €, kar v nobene primeru ne ogroža prireditve. Podrobneje si sporazumsko dogovorjena nadomestila lahko ogledate v spodnji tabeli: 

Tarifni razred

Št. obiskovalcev

Nadomestilo

1

od 1 do 300

30 €

2

od 301 do 1.000

70 €

3

od 1.001 do 2.000

130 €

4

od 2.001 do 6.000

180 €

5

od 6.001 do 7.000

250 €

6

od 7.001 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000 obiskovalcev prišteje

150 €

Se pa seveda dogaja, da se med množico tistih, ki spoštujejo zakonodajo in dogovorjene pogoje, najdejo posamezniki, ki svojih obveznosti ne izpolnjujejo ter so posledično deležni zaračunavanja po rednih (tudi sporazumsko dogovorjenih) tarifah brez priznanih popustov.

Posluh za dobrodelne prireditve

Prav tako ne drži, da na IPF nimamo posluha za dobrodelne prireditve. Način postopanja v takih primerih določa Pravilnik o uporabi fonogramov, dostopen na naši spletni strani, ki v 6. in 7. členu ureja tudi to vprašanje.

Če povzamemo postopek:

 • uporabnik mora že zaradi zakonske obveznosti predčasno v roku prijaviti vsako uporabo glasbe na prireditvi, tudi na dobrodelni,
 • prav tako mora slediti zakonski obveznosti posredovanja sporeda predvajanih del v 15 dneh po prireditvi,
 • v primeru dobrodelne prireditve mora Zavodu IPF posredovati dokazila o tem in urediti donacijsko pogodbo,
 • po izstavljenem računu mora organizator račun poravnati v roku,
 • Zavod IPF po prejetem plačilu nadomestilo za javno predvajanje glasbe v izogib morebitnim zlorabam nakaže na TRR upravičenca sredstev dobrodelne prireditve in se nadomestilu torej v celoti odpove.