Arhiv novic objavljenih v letu 2016
Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialno izdanih fonogramov na prireditvah na katerih je javna priobčitev fonogramov ključnega pomena in so organizirane v okviru kulturne dejavnosti v izvedbi kulturnih društev, ki delujejo ljubiteljsko

Datum: 28. 11. 2016

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) poziva reprezentativno združenje uporabnikov k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialno izdanih fonogramov na prireditvah na katerih je javna priobčitev fonogramov ključnega pomena in so organizirane v okviru kulturne dejavnosti v izvedbi kulturnih društev, ki delujejo ljubiteljsko.

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje v roku 8 dni po objavi tega poziva na naslov IPF, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@ipf.si. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedene naslove prispele do izteka zadnjega dne navedenega roka.
Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah študentskih organizacij

Datum: 28. 11. 2016

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) poziva reprezentativno združenje uporabnikov k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialno izdanih fonogramov na prireditvah študentskih organizacij.

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje v roku 8 dni po objavi tega poziva na naslov IPF, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@ipf.si. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedene naslove prispele do izteka zadnjega dne navedenega roka.
IPF Z NAJBOLJŠIM LETNIM POROČILOM

Datum: 17. 11. 2016

IPF je včeraj v Ljubljani v družbi najuglednejših slovenskih podjetij v svoji kategoriji prejel priznanje za najboljše letno poročilo. Na 17. ocenjevanju, ki ga je pripravila Poslovna akademija časnika Finance, smo v kategoriji drugih organizacij osvojili prvo mesto. Nagrajeni so bili še Gorenje, Zavarovalnica Triglav in Snaga. IPF je sicer nagrado osvojil že drugič; prvič smo jo prejeli za letno poročilo 2013. Nagrajeno letno poročilo 2015 je na ogled na naši spletni strani.

Izbor najboljšega letnega poročila je letos potekal že 17. zapored. Organizatorji, Poslovna akademija časnika Finance, so podelili štiri glavne nagrade, glede na najvišji skupni seštevek točk v štirih skupinah organizacij (najvišji možen seštevek točk je bil tisoč), in sicer med velikimi podjetji (Gorenje), finančnimi ustanovami (Zavarovalnica Triglav), srednjimi in malimi podjetji (Snaga) ter drugimi organizacijami (IPF). »V letnem poročilu IPF vedno zasledujemo transparentnost oziroma preglednost. Velik poudarek smo dali grafičnim prikazom našega poslovanja, s čimer je poročilo berljivo na več zahtevnostnih ravneh. Omogoča hitro branje skozi grafične prikaze, bolj poglobljeno skozi tematske oznake z znakom #, fotografijami in naslovi ter zelo podrobno, ko bralec bere besedilo, pregleduje tabele in hkrati še vse prej omenjene elemente,« je ob podelitvi nagrade povedal predsednik sveta Zavoda IPF Boštjan Menart.

Nagrajeni IPF

Nagrado je prevzel predsednik sveta IPF Boštjan Menart

Nadgradnja transparentnosti IPF

V IPF so prvo nagrado za letno poročilo prvič prejeli za poslovno leto 2013, tako da je včeraj osvojena nagrada že druga. »Zagotovo je druga nagrada dodatno potrdilo transparentnosti našega dela in dostopnosti do informacij, ki jih naši uporabniki potrebujejo. S tem se lahko pohvali redko katera organizacija oziroma podjetje,« je povedal direktor IPF Viljem Marjan Hribar. IPF je sicer letos pridobil certifikat kakovosti ISO 9001, ki je v mednarodnem poslovnem okolju uveljavljen standard in marsikje dokaz sposobnosti organizacije za izpolnjevanje pričakovanih zahtev deležnikov. Primeri podobnih organizacij in mnogih podjetij kažejo, da dosledna uporaba smernic zagotavlja nenehno izboljševanje delovanja. V tem duhu je nastajalo tudi letno poročilo za leto 2015.

Kaj je ocenjevala komisija?

Strokovna komisija na tekmovanju Najboljše letno poročilo je ocenjevala kakovost vsebine in komunikacijski vidik letnega poročila za poslovno leto 2015. »To je zahteven projekt za vse, ki sodelujejo pri pripravi. Dokument vsebuje poslovne in računovodske informacije za leto 2015 in naj bi vseboval tudi vse pomembne dogodke v letu 2016 do datuma revizijskega poročila. Tako zahteva zakonodaja. Glavno odgovornost za verodostojnost, resničnost in poštenost podatkov ter informacij v vsebini letnega poročila imata uprava oziroma najvišje poslovodstvo in nadzorni svet oziroma lastniki. Nadzorni svet oziroma lastniki lahko pri preverjanju letnega poročila zahtevajo še dodatne dokumente o poslovanju. Prav tako revizor, ki je med drugim odgovoren za skladnost razkritij v letnem poročilu s predpisi,« so povedali organizatorji.

Nagrajenci
Svetovno združenje IFPI, kolektivne organizacije in predstavniki proizvajalcev fonogramov na posvetu v Ljubljani

Datum: 28. 10. 2016

IPF je ob podpori mednarodne organizacija proizvajalcev fonogramov IFPI v Ljubljani gostil osmo regionalno konferenco. Na njej so udeleženci iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Albanije, Kosova in Makedonije izmenjali aktualne izkušnje in prakse pri zbiranju nadomestil.

Kolektivne organizacije, ki zastopajo proizvajalce fonogramov, so v Ljubljani 27. oktobra 2016 na regionalni konferenci predstavile načine zbiranja in deljenja nadomestil ter izzive, s katerimi se srečujejo pri uresničevanju svojega poslanstva. Če je sistem kolektivnega uveljavljanja sorodnih pravic proizvajalcev fonogramov v Sloveniji in na Hrvaškem že na zavidljivo visokem nivoju, se v Makedoniji ter Bosni in Hercegovini tega šele dobro lotevajo. Makedonska organizacija MMI je trenutno ostala brez dovoljenja za kolektivno uveljavljanje, kolektivna organizacija Fonogram iz Bosne in Hercegovine pa šele dobro začenja z uresničevanjem svojega poslanstva.

 IFPI posvet


IPF dela dobro

IPF je v svoji predstavitvi opisal skladnost poslovanja s standardom »IFPI Code of Conduct« in s Priporočili za delitev nadomestil imetnikom pravic. Ugotovitev na konferenci je bila, da IPF praktično že izpolnjuje navedena pravila in usmeritve, v nekaterih točkah celo strožje, kot jih predvidevata direktiva Evropske unije ali lokalna zakonodaja. Kot predstavniki drugih držav so tudi strokovni sodelavci IPF izpostavili težave in prepreke, s katerimi se soočajo pri urejanju tarif, v sodnih postopkih in v tolmačenju lokalne zakonodaje ter predstavili nekatere akcijske ukrepe.

 


Mednarodno delovanje za koristi imetnikov pravic

Vključenost v mednarodne organizacije, kot je IFPI, je pomembna prednost za IPF in upravičence, ki jih zastopa, saj se z izmenjavo informacij in praks mnogo lažje dosegajo nameni uveljavljanja pravic v korist imetnikov. S pristopom v mednarodne projekte, naprimer k VRDB (enotni svetovni bazi posnetih izvedb) ali kot lokalni izdajatelj ISRC kod za posnetke, je IPF v ospredju aktivnosti mednarodnih združenj, katerih cilj je čim učinkovitejše, stroškovno ugodno in hitro izplačevanje nadomestil imetnikom pravic.

IFPI posvet
Obvestilo imetnikom pravic

Datum: 10. 10. 2016

Na podlagi 83. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 63/2016 dne 7. 10. 2016, imetnike pravic obveščamo o njihovih pravicah iz 18. člena prej navedenega zakona:

 

18. člen

(pooblastilo imetnika pravic)

(1) Imetnik pravic pisno pooblasti kolektivno organizacijo za upravljanje določene avtorske pravice na določenem avtorskem delu in za ozemlja po lastni izbiri, ne glede na državo članico svojega državljanstva ali prebivališča ali državo članico sedeža kolektivne organizacije.

(2) Imetnik pravic lahko za upravljanje določene avtorske pravice na določenem avtorskem delu za določeno ozemlje pooblasti le eno kolektivno organizacijo. Kolektivna organizacija brez pooblastila imetnika pravic ne more upravljati avtorske pravice na določenem avtorskem delu.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojna kolektivna organizacija v primerih iz 9. člena tega zakona upravlja avtorske pravice brez pooblastila imetnika pravic.

(4) Imetnik pravic lahko sam, ne glede na pooblastilo kolektivni organizaciji, dovoli uporabo svojega avtorskega dela za nekomercialno rabo (za humanitarni, kulturni, izobraževalni namen ipd.). O tem imetnik pravic obvesti kolektivno organizacijo najpozneje 15 dni po izdaji takšnega dovoljenja.

(5) Kolektivna organizacija ne more zavrniti upravljanja pravic iz prvega odstavka tega člena, če upravlja takšne avtorske pravice na takšni vrsti avtorskih del na določenem ozemlju.

(6) Imetnik pravic lahko delno ali v celoti prekliče pooblastilo iz prvega odstavka tega člena. O tem mora pisno obvestiti kolektivno organizacijo en mesec pred začetkom učinkovanja preklica. Kolektivna organizacija lahko v statutu določi, da preklic pooblastila začne učinkovati z novim poslovnim letom.

(7) Imetnik pravic je upravičen do avtorskih honorarjev, ki jih je kolektivna organizacija zbrala za njegov račun za uporabo njegovih del do začetka učinkovanja preklica pooblastila. Do začetka učinkovanja preklica pooblastila ima imetnik pravic, ki je član kolektivne organizacije, enake pravice, kot drugi člani kolektivne organizacije.

(8) Kolektivna organizacija ne more pogojevati preklica pooblastila z zahtevo, da se za upravljanje avtorske pravice pooblasti druga kolektivna organizacija.

(9) Kolektivna organizacija mora pred pridobitvijo pooblastila obvestiti imetnika pravic o njegovih pravicah iz tega člena.

 

Vaš IPF