Arhiv novic objavljenih v letu 2017
Praznično branje: EHO 2017

Datum: 22. 12. 2017

Spoštovani člani,

pred vami je nova številka našega časopisa Eho. Želimo vam prijetno branje in lepe
praznične dni.

Vaš IPF

 

Eho 2017
IPF, k.o. ima najboljše letno poročilo

Datum: 17. 11. 2017

Časnik Finance je razglasil zmagovalce natečaja Najboljše letno poročilo 2016. V IPF smo ponosni, da smo že drugo leto zapored in skupno tretjič prejeli nagrado za najboljše poročilo v kategoriji »druge organizacije«. Tako smo se ponovno znašli v družbi uglednih slovenskih podjetij, kot so Zavarovalnica Triglav, Elektro Celje in Borzen, ki so bila nagrajena v svojih kategorijah. Priprava letnega poročila za leto 2016 je bila še poseben izziv, saj je moralo biti usklajeno z novim Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP).

Na tekmovanju Najboljše letno poročilo so prijavljene razdelili v štiri glavne kategorije glede na pravno obliko, vsako ocenjeno letno poročilo pa je lahko doseglo največ tisoč točk. Kategorije so bile velike družbe kot subjekti javnega interesa (zmagovalec Zavarovalnica Triglav), velike družbe, ki po zakonu o gospodarskih družbah (ZGD) niso subjekti javnega interesa (zmagovalec je Elektro Celje), srednje in majhne družbe po ZGD (zmagovalec je Borzen) in druge organizacije, ki niso ustanovljene po ZGD (zmagovalec je IPF).

Naj letno poročilo 2016

Zmaga za IPF

IPF je nagrado za najboljše letno poročilo prejel drugo leto zapored in skupno tretjič. Direktor IPF Viljem Marjan Hribar je o nastajanju poročila povedal: »Letno poročilo kolektivnih organizacij mora biti v prvi vrsti usklajeno z novim Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), ki kot krovni zakon določa naše delovanje. V letnem poročilu za 2016 smo upoštevali vse zahtevane smernice, ki se z novim zakonom ločujejo od tistih, ki veljajo za gospodarske družbe. V letnem poročilu niso samo gole informacije o našem delu, ampak širša slika o dogajanju na področju zaščite sorodnih pravic in njihovega kolektivnega upravljanja. Osnova letnega poročila so sicer različni besedilni in številčni deli, ki jih v izbranih poglavjih nadgrajujejo infografike in grafi. Lahko rečemo, da poročilo teče na tej, grafični ravni povsem enakovredno »klasičnemu« delu letnega poročila oziroma ga vsebinsko nadgrajuje. Tako tudi v tem dokumentu vpeljujemo zaveze o preglednosti in transparentnosti našega delovanja.«

Naj letno poročilo 2016

Kako in kaj so ocenjevali?

V strokovni komisiji so bili Maruša Hauptman, Kristijan Hvala, Simona Korošec Lavrič, Klavdija Vidic in Tatjana Horvat. Horvatova je ocenjevala uvodni del in trajnostni razvoj, Hauptmanova analize poslovanja, gibanja in načrte, Hvala je ocenjeval tveganja in korporativno upravljanje, Korošec Lavričeva računovodsko poročilo, Vidičeva pa je ocenjevala komunikacijski vidik. Nagrade so bile podeljene po izboru komisije po kriteriju največjega števila točk v izbranih kategorijah. Tudi letos je veljalo pravilo, da letnega poročila, s katerim je član kakorkoli povezan, ne ocenjuje oziroma ga ocenjuje nekdo drug. Ocenjevali so glavna področja v vsebini letnega poročila, in sicer tako po zakonodaji obvezna razkritja kot prostovoljna razkritja, in njegov komunikacijski vidik.

Letno poročilo IPF je na ogled tukaj.
Vabilo na sejo Skupščine IPF

Datum: 06. 10. 2017

Spoštovani člani,

vabimo vas na sejo Skupščine IPF. Vabilo in predlogi sklepov so na voljo na spodnjih povezavah:

 

Vabilo na sejo Skupščine IPF

Predlogi sklepov

 

DOLOČILA, VEZANA NA SKLIC SKUPŠČINE

 

Posebna opozorila

Navzočnost ob začetku seje je zaradi ugotavljanja sklepčnosti nujna. Člani, ki bodo zamudili začetek seje, ne bodo mogli sodelovati pri odločanju.

V skladu s 45. členom statuta morajo člani svojo udeležbo na seji skupščine prijaviti pisno ali osebno v času uradnih ur kolektivne organizacije najprej 7 dni in najpozneje 3 delovne dni pred sejo skupščine, pri čemer šteje najava za pravočasno le, v kolikor jo kolektivna organizacija prejme do izteka uradnih ur na dan, ko izteče rok, v kolikor pa rok izteče na nedelovni dan, pa mora kolektivna organizacija najavo prejeti v času uradnih ur na dan pred iztekom navedenega roka.

 

Gradiva

Gradiva za sejo skupščine so objavljena v spletni aplikaciji ADMISS (https://admiss.ipf.si/), v času uradnih ur pa jih po predhodni najavi lahko prevzamete tudi na sedežu IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljana.

 

Pooblastila

Pooblaščenec predloži pooblastilo kolektivni organizaciji najprej 7 dni in najpozneje 3 delovne dni pred zasedanjem skupščine, tudi če je njegovo pooblastilo za zastopanje generalno. Navodila pooblaščencu morajo biti jasno razvidna iz pooblastila.

Priglasitve pooblastil, ki jih kolektivna organizacija prejme po izteku uradnih ur na dan izteka roka iz tega odstavka, so neveljavne in pooblaščenec na seji skupščine pooblastiteljev, katerih pooblastitev je prepozno prijavil, ne more zastopati.
IPF podpisal novi sporazum za študentske prireditve

Datum: 27. 09. 2017

IPF je s Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) podpisal novi sporazum, ki ureja določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov v okviru študentskih prireditev, organiziranih s strani organizacij in drugih interesnih oblik povezovanja študentov, združenih v ŠOS. Gre za že tretji tovrstni sporazum, ki ga je IPF sklenil s krovnimi organizacijami v Sloveniji.

Skupni sporazum, ki ga je IPF podpisal s ŠOS, določa nižji obračun nadomestila za uporabo fonogramov na študentskih prireditvah, kjer je posneta glasba ključni sestavni del programa oziroma se uporablja kot del prireditve. Nov obračun nadomestil bo zajemal prireditve, ki so organizirane izključno ali prvenstveno zaradi javnega priobčevanja fonogramov, nastopi, kjer izvajalci nastopajo na posneto glasbo, plesni nastopi, revije, gledališki nastopi, predstave ter druge podobne prireditve, na katerih je uporaba fonogramov ključnega pomena za njihovo izvedbo.

Podpis sporazuma s ŠOS


Zaključek enoletnih prizadevanj
IPF si skozi leta intenzivno prizadeva za sklenitev sporazumov s krovnimi organizacijami, ki združujejo različna društva. Tako smo v letu 2016 z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zvezo kulturnih društev in Zvezo društev upokojencev Slovenije sklenili novi skupni sporazum, ki zajema obračun nadomestila za prireditve v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev. Prav tako so se že lani začela pogajanja s Študentsko organizacijo Slovenije, v katera sta obe strani vložili veliko napora, da je prišlo do uskladitve vseh pričakovanj. Nov sporazum bo to stanje zagotovo izboljšal.
Vabilo na 27., redno sejo Skupščine izvajalcev IPF

Datum: 30. 08. 2017

Spoštovani člani Skupščine izvajalcev IPF,

vabimo vas na 27., redno sejo Skupščine izvajalcev IPF. Vabilo je na voljo na spodnji povezavi:

Vabilo na 27., redno skupščino izvajalcev IPF

 

DOLOČILA, VEZANA NA SKLIC SKUPŠČINE

Posebna opozorila

- Seja Skupščine izvajalcev IPF in Seja Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF bosta zaradi zagotavljanja regularnosti odločanja po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) potekali sočasno.
- Navzočnost ob začetku seje je zaradi ugotavljanja sklepčnosti nujna. Člani, ki bodo zamudili začetek seje, ne bodo mogli sodelovati pri odločanju.
- V skladu z 21. členom Poslovnika Skupščine izvajalcev je predhodna najava udeležbe na seji obvezna.

 

Gradiva

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena v spletni aplikaciji ADMISS (https://admiss.ipf.si/) najpozneje 15 dni pred sejo skupščine, od takrat naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljana.

 

Pooblastila

Pooblastitelj priglasi pooblastilo strokovni službi Zavoda najprej 7 dni in najpozneje 3 delovne dni pred skupščino, na katero se pooblastilo nanaša. Priglasitve pooblastil, ki jih strokovna služba Zavoda prejme po izteku uradnih ur na dan izteka roka iz tega odstavka, so neveljavne in pooblaščenec na seji skupščine pooblastiteljev, katerih pooblastitev je prepozno prijavil, ne more zastopati.

Pooblastila članov Skupščine izvajalcev IPF za zastopanje na sejah Skupščin izvajalcev IPF bodo upoštevana, v kolikor bodo kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
- Pooblastitelj je v trenutku dajanja pooblastila član Skupščine izvajalcev IPF.
- Upoštevana bodo pooblastila, ki jih bo Strokovna služba IPF prejela v času svojih uradnih ur v roku, določenem s Statutom IPF.

Pooblastila, poslana po pošti, morajo biti oddana s priporočeno pošiljko najpozneje zadnji dan roka, ki je s Statutom določen za priglasitev pooblastil.

Vsa druga prejeta pooblastila ne bodo upoštevana.

Člani skupščine, ki bodo ob izpolnjenih kumulativnih pogojih pooblastili pooblaščence, so lahko prisotni na skupščini, vendar brez glasovalne pravice.