Arhiv novic objavljenih v letu 2013
Širimo zaščito pravic v tujini

Datum: 27. 06. 2013

Ena od pomembnejših nalog IPF-a je zaščita pravic članov v tujini. V leto 2013 smo stopili s tremi novimi bilateralnimi sporazumi, ki smo jim pred kratkim dodali še dva nova. Člani bodo letos prejeli tudi nadomestila za tujino.

Po pogodbah s kanadsko organizacijo ARTISTI, z litvansko AGATA in japonsko CPRA/Geidankyo, smo pred kratkim podpisali še sporazume z latvijsko LAIPO in južnokorejsko FKMP. Tako se je obseg sklenjenih sporazumov približal številki 30. Več o mednarodnih sodelovanjih najdete tukaj.

Zakaj je zaščita pravic v tujini pomembna?

Tovrstne pogodbe slovenskim glasbenim izvajalcem in proizvajalcem fonogramov omogočajo, da prejmejo nadomestila za javno uporabo svoje glasbe v tujih državah in tudi, da tuji izvajalci prejmejo ustrezna nadomestila, če se njihova dela uporabljajo v Sloveniji. Upravičenci, katerih dela so se uporabljala v državah, s katerimi imamo sporazume, bodo v kratkem na finančnih obvestilih prejeli informacijo, koliko nadomestil so za njihove izvedbe zbrali v partnerskih kolektivnih organizacijah. 
Preverite, kaj so odločile skupščine

Datum: 20. 06. 2013

Glasbeni izvajalci in proizvajalci fonogramov so na zadnjih skupščinah obravnavali letna poročila organov, sprejeli pa so tudi nekaj pomembnih sklepov in smernic za delo v prihodnje.

Novosti v Pravilniku o delitvi nadomestil izvajalcev

Strokovni svet je lani jeseni na podlagi neformalnih pobud izvajalcev po obračunu in poračunih v letu 2012 objavil javni pozivImate predloge za spremembo izplačila nadomestil?,marca pa smo pripravili še dodatno okroglo mizo na temo sprememb PODN.

Glede na prispele pobude je strokovna služba pripravila več smernic, o katerih so člani skupščine razpravljali, izmed štirih predlogov pa je bil sprejet naslednji predlog, na podlagi katerega bo za sprejem na skupščini oblikovan predlog sprememb PODN: 

 • Ohranja se delitev na podlagi minutnega sistema.
 • Znotraj minutnega sistema se uvede točkovni sitem:
  • Razmerje med G in P izvajalci je 70:30 oziroma se dodeli P izvajalcu glede na velikost zasedbe (od 1-3 točke) - večja kot je zasedba, manjše število točk.
  • Solist dobi kot G izvajaec (edini) 10 točk.
  • Vsak član skupine (stalne zasedbe) po 7 točk kot G in 3 točke kot P.
 • Če je na izvedbi prijavljen samo en izvajalec, ta dobi 100 %.
 • Priznata se največ dve vlogi posameznemu izvajalcu, tako na G delu kot P delu. O izjemah odloča strokovni svet na podlagi pisnih vlog.
 • Začne se evidentirati vloge izvajalcev na izvedbah, in sicer naslednje:
  • vokalist (solist),
  • inštrumentalist (solist),
  • spremljevalni inštrumentalist,
  • vokalist (back vocal),
  • dirigent,
  • član orkestra,
  • ostali najeti glasbenik,
  • oblikovalec zvoka.

Sklad bo vzpodbujal domačo ustvarjalnost

V Promocijski sklad izvajalcev in Promocijski sklad proizvajalcev fonogramov se bodo po novem stekale akcesorne terjatve in prihodki iz pravdnih postopkov zoper uporabnike. Tako bomo še učinkoviteje lahko uresničevali poslanstvo sklada, ki se uporablja za razvoj uveljavljanja pravic iz ustvarjalnosti in razvoj ter promocijo fonogramske industrije oziroma glasbene dejavnosti kot celote.

Revizije potrdile odličnost dela

Člani Skupščine IPF so obravnavali letno poročilo Sveta Zavoda IPF za leto 2012, letno poročilo Strokovnega sveta Zavoda IPF za leto 2012, Letno poročilo Zavoda IPF za leto 2012 in poročilo revizorjev. Reviziji so bili poleg omenjenih podvrženi še notranji akti in sporazumi v letu 2012.

Manj članov strokovnega sveta

Dosedanje delovanje strokovnega sveta je pokazalo, da člani organa lahko strokovno in suvereno opravljajo svoje delo brez dodatnega zunanjega predstavnika. Člani so na obeh skupščinah potrdili predlog racionalizacije, tako da zdaj strokovni svet sestavljajo trije predstavniki skupščine proizvajalcev fonogramov in trije predstavniki skupščine izvajalcev.
Nov sporazum z nekomercialnimi radijskimi postajami

Datum: 11. 06. 2013

Z zavedanjem o pomenu zaščite del naših upravičencev smo skupaj z Združenjem nekomercialnih radijskih postaj podpisali nov sporazum. Ta na veliko bolj transparenten in učinkovit zagotavlja plačilo ustreznih nadomestil, pri čemer upošteva realne prihodke izdajateljev.

Sodelovanje prinaša uspeh za vse
V preteklih letih nam je veliko dela povzročalo ugotavljanje prihodkov izdajateljev posameznih programov.  Mnogo jih namreč opravlja več dejavnosti, ne le radijske, za radijsko komercialno dejavnost uporabljajo tudi druga podjetja, kar je izkrivljajo dejansko sliko o prihodkih. To je predstavljalo glavni izziv, ob tem pa smo v novem sporazumu upoštevali tudi spremenjene gospodarske razmere. Pogajanja so bila korektna in učinkovita. V štirih mesecih smo oblikovali sporazum, ki obema stranema prinaša odsev realnega stanja in povečuje ustreznost nadomestil.

Dvig nadomestil za 70 % in minimalno nadomestilo
Nov sporazum določa višine nadomestila na način, ki onemogoča kakršnekoli zlorabe ali potvarjanje podatkov o prihodkih izdajateljev. Izračun nadomestila namreč temelji na podatkih državnih nadzornih institucij. Pogodba je dolgoročna in pomeni postopen dvig nadomestil v naslednjih nekaj letih za kar 70 %. Druga pomembna novost sporazuma je dosežen konsenz o minimalnem nadomestilu, saj ga v preteklih pogodbah in sporazumih nismo imeli.

Nov sporazum sta podpisala predsednica GIZ lokalnih in regionalnih radijskih postaj Slovenije mag. Rina Klinar in direktor IPF-a Gregor Štibernik.

Nov sporazum sta podpisala predsednica GIZ lokalnih in regionalnih radijskih postaj Slovenije mag. Rina Klinar in direktor IPF-a Gregor Štibernik.
Prejemajte Eho novice preko RSS-a

Datum: 07. 06. 2013

Eho novice vas vsak teden obveščajo o dogajanju v IPF-u in o drugih relevantnih temah, povezanih z varstvom sorodnih pravic oz. intelektualne lastnine. Za še lažjo dostopnost se lahko nanje na naši spletni strani naročite tudi preko storitve RSS.

Tehnologija RSS samodejno obvešča o temah, na katere se uporabnik naroči na različnih spletnih straneh. Že pred časom smo to možnost ponudili tudi vam, našim upravičencem, saj želimo, da ste še hitreje obveščeni o objavi novice na naši spletni strani. Na storitev se lahko naročite s klikom na oranžno ikono na naši spleti strani, novice pa vas takoj po objavi čakajo v spletnem brskalniku oziroma na drugih, RSS storitvam namenjenih mestih.

Sicer pa nas veseli, da vas je bralcev Eho novic vedno več. Vztrajno se približujemo številki 2000.
Leto 2012, leto priložnosti

Datum: 31. 05. 2013

S splošno sliko prihodkov v letu 2012 smo lahko v IPF-u zadovoljni. Kljub recesijskim razmeram so se povečali, kar je posledica mnogih aktivnosti pri varovanju uporabe zaščitenih del, optimizacije poslovnih procesov in uspešnega dela naših strokovnih služb.

Neugodne gospodarske razmere se neposredno odražajo na plačilni disciplini, zaradi česar smo v letu 2012 nadgradili in izboljšali tehnično plat upravljanja terjatev. V različnih obdobjih leta smo razposlali opomine vsem neplačnikom, vsakemu valu opominov so sledili še drugi ukrepi, na podlagi česar se je plačilna disciplina začela popravljati. Več o tem podrobneje v enih od prihodnjih novic.

Spremenjene razmere vplivajo na uporabnike
Najpomembnejši segment naših prihodkov so tudi v letu 2012 predstavljali mali uporabniki. Zaradi krize se številni lokali zapirajo, prirast novih pa ni ravno velik. Na tem področju delovanja smo morali zato zelo povečati učinkovitost dela, ob tem pa racionalizirali postopke in pristope, kar bomo v prihodnje le še vzdrževali in nadgrajevali. Pomemben napredek smo dosegli tudi pri varovanju uporabljenih del na prireditvah.

Racionalneje in učinkoviteje
Poslovanje v letu 2012 ocenjujemo za uspešno tudi zato, ker smo poslovne procese uspešno prilagodili spremenjenim razmeram. Stroške smo ob tem uspešno zmanjšali na slabo tretjino prihodkov, kar nas uvršča med bolj racionalne in učinkovite organizacije v mednarodnem prostoru. Več o tem lahko preberete tukaj.