Arhiv novic objavljenih v letu 2012
Drugi obračun nadomestil letos

Datum: 27. 07. 2012

V Zavodu IPF smo zaradi učinkovitega dela, aktivnega upravljanja terjatev in prilagoditve poslovanja aktualnim poslovnim stanjem pripravili vse potrebno za izplačila drugih letošnjih obračunov. Veseli nas, da bodo naši člani zaradi poslanstva, ki so nam ga zaupali, tako prejeli nova nadomestila za uporabo svojih del.

Več sredstev za nadomestila

Zavod IPF iz leta v leto povečuje zbrana nadomestila, optimizira poslovne procese, znižujejo se vlaganja v tehnologije sledenja uporabi, ker sistemi že uspešno delujejo in dajejo pričakovane rezultate. Na drugi strani smo v zadnjih letih posebno pozornost namenjali upravljanju terjatev, kar prav tako že daje izjemno pozitivne rezultate. Polletni pregled poslovanja je pokazal, da smo npr. lani v tem času imeli 600.000 evrov odprtih terjatev, letos v enakem obdobju pa le 300.000. Prav tako smo po izvedenih prvih izplačilih v tujino v strokovni službi naredili revizijo mednarodnih obveznosti. Pregled je pokazal, da smo na strani proizvajalcev fonogramov zaradi sistema lokalnih zastopnikov obveznosti poravnavali v skladu z načrtom, na izvajalski strani pa je bilo za izplačila v tujino potrebnih manj sredstev, kot smo jih načrtovali. Zaradi vseh zgoraj navedenih dejstev so se pomembno povečala sredstva za delitev nadomestil znanim upravičencem.

Nova nadomestila v drugi polovici avgusta

Na zadnji seji Sveta Zavoda IPF smo glede na izkušnje in črpanja sredstev v preteklih letih zmanjšali delež rezervacij za morebitne naknadne zahtevke. Tako smo pripravili vse potrebno za že drugi obračun nadomestil letos. Ponosni smo, da smo zaradi zaupanja naših članov v naše delo in poslovne procese upravičili njihova pričakovanja in storili pomemben korak naprej v ovrednotenju nadomestil. Poračun za izvajalce bo izveden ob koncu poletja, izplačila pa bodo v skladu s preteklo prakso opravljena v 30 dneh po opravljenih poračunih.
Evropska komisija sprejela predlog direktive o kolektivnem upravljanju pravic

Datum: 19. 07. 2012

Evropska komisija je pred kratkim predstavila predlog direktive o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic in mednarodnega licenciranja pravic v glasbenih delih za spletno uporabo na notranjih trgih.

Kaj prinaša direktiva?

Cilj predloga je vzpostaviti pravni okvir za kolektivno upravljanje pravic, ki jih upravljajo kolektivne organizacije v imenu imetnikov pravic, vključno z izvajalci. Predvideva niz usklajenih pravil o upravljanju, preglednosti in finančnem upravljanju vseh kolektivnih organizacij. V drugem delu predloga pa želi komisija pravno urediti področje mednarodnega licensiranja glasbenih del pri spletnih ponudnikih vsebin. Ta del je omejen na kolektivne organizacije, ki ščitijo avtorje.

Na novosti že zdaj dobro pripravljeni

V Zavodu IPF smo na del direktive, ki se nanaša na naše delo, že danes dobro pripravljeni. Naš uporabniški sistem ADMISS zasleduje vse parametre večplastne preglednosti in upravičencem omogoča sprotno pregledovanje uporabe del, pripadajočih nadomestil in upravljanje z bazo del, pri katerih so sodelovali kot izvajalci. Prav tako so na naši spletni strani javno dostopni vsi relevantni dokumenti (od letnih poročil do načrtov dela ter vseh aktov in pravilnikov), s katerimi imajo člani jasen vpogled v delovanje in poslovanje Zavoda IPF.
Prikaz nasprotnih dejstev: Zavod IPF podpira ureditev uporabe intelektualne lastnine v digitalnem okolju in si prizadeva za ustrezna plačila upravičencem

Datum: 19. 07. 2012

Zavod IPF in njegovih več kot 2000 članov, med katerimi so domala vsi slovenski glasbeni izvajalci in založbe, ostro zavračam grobe in žaljive insinuacije, zapisane o našem delu v Slovenskih novicah 17. julija 2012 v članku Zavod IPF navija za Acto in za milijone, skritega avtorja S. K.

Zavod IPF je konec januarja in v začetku februarja 2012 svojim članom v branje ponudil dokument ACTA in povzel že večkrat jasno izraženo stališče glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, da današnje digitalno okolje kliče po nujni in pravični ureditvi. Zaradi poslanstva, ki nam je zaupano, ne moremo več dovoliti, da se intelektualna lastnina, kot je glasba, neomejeno in brezplačno pretaka po nelegalnih kanalih. Nadomestila iz tega vira so za imetnike pravice, katere zastopamo, zelo pomembna. Živimo v 21. stoletju in uporaba glasbe se je iz fizičnih nosilcev zvoka preselila v medmrežje, obseg uporabe pa je tak, kot še nikoli doslej v zgodovini popularne glasbe. Nesporno dejstvo je, da zakonodaja temu trendu ne sledi. Vsekakor naj poudarimo, da nikakor nismo edina organizacija, ki podpira ureditev področja. Dokument ACTA so poleg stotine združenj podprle tudi vse svetovne organoizacije - CISAC, IFPI in IFRRO. Zavedamo se, da ACTA ni bilo idealno orodje, je pa bil eden redkih dokumentov, ki so skušali urediti to področje. Ker se zavedamo pasti kvazi svobodnega pretoka informacij, še vedno podpiramo kakršnekoli namere za ureditev tega področja z vidika zaščite varstva intelektualne lastnine v digitalnem okolju. In to področje, žal, ostaja že desetletje neregulirano in brez ustreznega nadzora.

Slovenskim novicam ponovno sporočamo, da so Zavod IPF ustanovile slovenske glasbene založbe in slovenski glasbeni izvajalci, zato vljudno prosimo, da jim avtor S. K. neutemeljeno ne odreka državljanstva in nacionalnega porekla. Naj poudarimo, da tuje založbe prejemajo točno toliko sredstev, kot jim jih pripada na podlagi jasnih in evidentnih podatkov o predvajanjih skladb, zbranih v najtransparentnejšem uporabniškem sistemu v Evropi Admiss. Vsakdo, ki je prebral letna in druga¸¸ prosto, na naši spletni strani, dostopna poročila in dokumente, se lahko sam prepriča, da je skrb po protekcioniranju tujih glasbenih subjektov povsem odveč, čemur pritrjujejo vsi pregledi s strani nadzornih organov (URSIL, UVK in TIRS) in redni pregledi s strani neodvisnih revizijskih služb.

Če bi se avtor S. K. pozanimal o načinu zaračunavanja nadomestila za uporabo fonogramov na javnih prireditvah, potem bi vedel, da Zavod IPF zaračunava vsote, kot jih je določil skupaj z največjimi organizatorji prireditev v Sloveniji. Skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Slovensko turistično organizacijo, Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS in Zvezo kulturnih društev Slovenije smo konsenzualno pripravili Sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave in tako naredili pomemben korak k določitvi primernih višin nadomestil za uporabo glasbe ter postavili še en vzor, kako se do cilja pride skozi konsezulano reševanje odprtih vprašanj. Za leto 2012 napovedujemo še boljše rezultate in še več sredstev za upravičence.

Svet Zavoda IPF
Obračuni nadomestil za javno priobčitev fonogramov v letu 2011 in opravljeni poračuni za obračunska obdobja od 2006 do 2010

Datum: 10. 07. 2012

​V Zavodu IPF smo 26. junija 2012 v skladu z letnim načrtom za leto 2012 in v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil opravili obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2011, poračuna za leti 2010 in 2009 ter končni poračun za leto 2008 za PROIZVAJALCE FONOGRAMOV ter obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2011 in poračune za leta 2010, 2009, 2008, 2007 ter končni poračun za leto 2006 za IZVAJALCE.

 

Prvič po novem sistemu

Podlaga za izvedbo obračuna in poračunov so podatki o javni priobčitvi fonogramov za posamezno obračunsko obdobje. Obračun za obračunsko obdobje 2011 smo tokrat prvič opravili v skladu z novim Pravilnikom o delitvi nadomestil izvajalcev Zavoda IPF in novim Pravilnikom o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF, ki sta ju sprejeli obe skupščini in ju najdete na naši spletni strani. Prinašata spremembo načina delitve nadomestil med glavne in pogodbene izvajalce ter spremenjeni način delitve po reparticijskih razredih. Ta natančneje določa način delitve nadomestil iz naslova nedefinirane uporabe in jo tako približuje načinu delitve po definirani uporabi. Novi razredi so poleg delitve po sporedih predvajanih del radijskih programov prinesli tudi delitev nadomestil na podlagi sporedov predvajanih del TV programov in prireditev. Več o novem načinu lahko preberete na naši spletni strani v novici Nadomestila po novem.

 

Več del in novosti

Vzorec analiziranih in v obračune zajetih sporedov se je ponovno povečal, seznami za posamezna leta po reparticijskih razredih pa bodo upravičencem na voljo tudi v naši spletni aplikaciji ADMISS. Tam bodo v prihodnjih dneh na znanem mestu na voljo tudi predvajanja po posameznih letih, mesecih in radijskih ter TV-programih. Za leti 2010 in 2011 smo prvič obračunali tudi podatke o predvajanjih s sporedov predvajanih del RTV SLO, 3. program (ARS).

 

Poračuni za pretekla leta

Na podlagi novo prejetih prijav posnetih izvedb in popravkov odprtih terjatev smo izvedli tudi poračune za pretekla obdobja. Upoštevali smo vse popolne prijave izvedb, prejete do 31. maja 2012. Če so bili tudi v teh obračunih vključeni fonogrami, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec, vam za javno priobčitev teh izvedb pripada del nadomestila, ki smo ga v zgoraj omenjenih obračunskih obdobjih zbrali.

 

Razdeljena sredstva

Sredstva za delitev se v skladu s pravilnikom o delitvi nadomestil delijo na dva enaka dela, in sicer med izvajalce in proizvajalce fonogramov. Delilna masa za leto 2011 znaša 1.240.049 €, sredstva za delitev pa so zaradi odprtih terjatev zmanjšana za višino odprtih terjatev v višini 298.434 € (na dan 15. 6. 2012). Zavod IPF že leta sistematično upravlja terjatve, tako da bodo novoizterjane terjatve, tako kot do sedaj, izplačane upravičencem z naslednjimi poračuni. Zaradi zagotavljanja višje transparentnosti delitve nadomestil objavljamo tudi višino obračunanih nadomestil za obračunsko obdobje 2011 ločeno za proizvajalce fonogramov in ločeno za izvajalce.

Obračun 2011

 

Izplačila preverite v ADMISSU

Izpis lastnih obračunskih podatkov si lahko ogledate v spletni aplikaciji ADMISS. Podatki vsebujejo informacije o vseh fonogramih, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec in za katere smo na podlagi prejetih prijav lahko naredili obračun in poračune za zgoraj navedena obračunska obdobja.

 

Kdaj mi pripada nadomestilo?

Ko skupno obračunano nadomestilo doseže minimalno vsoto, ki jo je Svet Zavoda IPF določil v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil (20 € bruto), in zavod že razpolaga z vsemi potrebnimi podatki za nakazilo, bo nadomestilo izplačano predvidoma 17. julija 2012. V primeru, da ste že prejeli nadomestila za pretekla obračunska obdobja, vam bo izplačana razlika med obračunanim in že prejetim zneskom. Upravičenci, katerih nadomestila še ne dosegajo 20 €, brez skrbi! Obračunana sredstva se knjižijo v vaše dobro, dokler znesek ne doseže zahtevane višine. Če želite, pa vam v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil na podlagi vaše zahteve izplačamo že prej. Podatki o višini obračunanih nadomestil so dostopni prek Administrativnih spletnih strani (ADMISS).

Upravičenec ima v skladu s Pravilnikom o delitvi nadomestil pravico Strokovnemu svetu Zavoda IPF podati pisni zahtevek za naknadni obračun oz. dopolnilo ali popravek obračuna v roku 30 dni od prejetja obvestila o obračunu.

Zavod IPF

Oddelek za reparticijo
Podpisali sporazume z organizatorji prireditev

Datum: 03. 07. 2012

V Zavodu IPF smo storili pomemben korak naprej k zaščiti javno predvajane glasbe in podpisali sporazume za javne prireditve razvedrilne narave. Uporaba glasbe s fonogramov bo zdaj preglednejša in pravičnejša za vse, tako uporabnike kot imetnike sorodnih pravic na predvajani glasbi. Sporazume smo sklenili z Gasilsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Slovensko turistično organizacijo, Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS in Zvezo kulturnih društev Slovenije. S sporazumom pa se dolgoročno pomembno povečuje tudi vir prihodkov za vse člane Zavoda IPF - imetnike pravic na predvajanih delih.

Zakonodaja predpisuje prijavo prireditev

Po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah so organizatorji dolžni prijaviti vsako javno prireditev, na kateri javno predvajajo fonograme. Dosedanja nedefinirana področja smo skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Slovensko turistično organizacijo, Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS in Zvezo kulturnih društev Slovenije strnili v nov Sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave in tako naredili pomemben korak k določitvi primernih višin nadomestil za uporabo glasbe. Sporazum bo Zavodu IPF omogočil tudi primerno povečanje prihodkov iz naslova prireditev, saj zaradi širokega konsenza in upoštevanja pričakovanj vseh strani spodbuja uporabo glasbe.

 

Sporazum za prireditve razvedrilne narave

Z dogovorom urejamo dosedaj zakonsko nedorečeno in ohlapno definirano področje javnih prireditev ter tako omogočamo organizatorjem korektno spoštovanje zakonodaje, imetnikom pravic pa pripadajoča nadomestila. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave zajema prireditve razvedrilne narave, kjer uporaba fonogramov ni ključnega pomena, ampak se uporabljajo kot:

- zvočno ozadje,
- mašilo pred, med oziroma po nastopih, ki potekajo v živo,
- ter na prireditvah razvedrilne narave, ki niso namenjene športnemu udejstvovanju in niso organizirane izključno ali prvenstveno  zaradi javnega predvajanja fonogramov.
Objavljen je na naši spletni strani: www.zavod-ipf.si pod rubriko »Besedila sklenjenih sporazumov«.

Ugodnosti za pravočasno in natančno prijavo

Za organizatorje prireditev smo za plačilo predvideli najnižjo možno tarifo in s tem najvišje ugodnosti, ko organizatorji izpolnijo naslednje pogoje:
- samoiniciativna prijava prireditev vsaj 10 dni pred prireditvijo (obrazec »Prijava prireditve« je dosegljiv na naši spletni strani www.zavod-ipf.si),
- v roku 15 dni od same prireditve predložitev poročila s seznamom uporabljenih fonogramov, vključno s številom obiskovalcev in obsegom uporabe fonogramov. Obrazec »Spored in osnova za odmero nadomestila« najdete tudi na naši spletni strani www.zavod-ipf.si in
- navedeni resnični podatki o prireditvi.
 
Več informacij za organizatorje prireditev

Vse informacije so na voljo na www.zavod-ipf.si v posebnem zavihku »Organizatorji prireditev«. Prav tako smo vam za vsa vprašanja in pojasnila na voljo v Službi za percepcijo Zavoda IPF na telefonski številki 01 52 72 939 vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure in po elektronski pošti prireditve@zavod-ipf.si.